ALDE se va de­prin­de de PSD?

Ten­si­uni în Coa­liție

Cotidianul - - POLITICĂ - Paul Du­mi­tres­cu

Preșe­din­te­le ALDE, Că­lin Po­pes­cu-tă­ri­ce­a­nu, a anu­nțat că va par­ti­ci­pa pe lis­te pro­prii la ale­ge­ri­le pen­tru Par­la­men­tul Eu­ro­pe­an. Mai mult, PSD și ALDE ar pu­tea avea can­di­dați pro­prii pen­tru pre­zi­de­nția­le. Ul­ti­me­le de­ci­zii le-ar pu­tea si­tua pe po­ziții ad­ver­se anul vi­i­tor. Ce vor fa­ce ce­le do­uă for­mați­uni po­li­ti­ce până atunci ră­mâne de vă­zut.

Deși afir­mă că nu a luat încă o ho­tă­râre de­fi­ni­ti­vă, Că­lin Po­pes­cu-tă­ri­ce­a­nu spu­ne că par­ti­ci­pa­rea pe lis­te co­mu­ne cu PSD la ale­ge­ri­le eu­ro­par­la­men­ta­re ar pu­tea crea con­fu­zie atât în rându­ri­le elec­to­ra­tu­lui, cât și pen­tru par­te­ne­rii eu­ro­peni.

„Par­ti­ci­pa­rea pe lis­te co­mu­ne cu PSD ar pu­tea crea con­fu­zie“

„Pen­tru Par­la­men­tul Eu­ro­pe­an tre­bu­ie să avem în ve­de­re ur­mă­to­rul lu­cru. Ști­ţi foar­te bi­ne că în Par­la­men­tul Eu­ro­pe­an exis­tă gru­puri po­li­ti­ce: gru­pul ALDE, ca­re es­te gru­pul li­be­ral, gru­pul Par­ti­du­lui Eu­ro­pe­an So­cia­list, gru­pul po­pu­la­ri­lor, gru­pul eco­lo­giști­lor ș.a.m.d. Deci ei se re­par­ti­ze­a­ză, oda­tă aju­nși în Par­la­men­tul Eu­ro­pe­an, pe gru­puri po­li­ti­ce și de ace­ea cred că a mer­ge pe o lis­tă co­mu­nă cre­e­a­ză o anu­mi­tă con­fu­zie și pen­tru elec­to­ra­tul de la noi și pen­tru par­te­ne­rii noștri eu­ro­peni. Nu am luat o de­ci­zie, dar exis­tă o bu­nă pro­ba­bi­li­ta­te să mer­gem pe lis­te se­pa­ra­te“, de­cla­ră Că­lin Po­pes­cu-tă­ri­ce­a­nu.

Preșe­din­te­le ALDE a pre­ci­zat și fap­tul că par­ti­dul pe ca­re îl con­du­ce a sta­bi­lit de­ja cri­te­ri­i­le pen­tru can­di­dații la Par­la­men­tul Eu­ro­pe­an. „Am sta­bi­lit cri­te­ri­i­le ori­en­ta­ti­ve pen­tru can­di­da­tu­ri­le la lis­ta pen­tru Par­la­men­tul Eu­ro­pe­an. Cri­te­ri­i­le vi­ze­a­ză niște ele­men­te ab­so­lut ne­ce­sa­re pen­tru o re­pre­zen­ta­re bu­nă a ALDE în Par­la­men­tul Eu­ro­pe­an și a Ro­mâni­ei pen­tru că cei ca­re sunt în Par­la­men­tul Eu­ro­pe­an au o du­blă mi­si­u­ne, în pri­mul rând, să ne re­pre­zin­te ide­o­lo­gic și, în al doi­lea rând, să ne re­pre­zin­te ca ţa­ră.“Tă­ri­ce­a­nu a mai spus că ex­pe­ri­e­nța po­li­ti­că a vi­i­to­ri­lor can­di­dați es­te im­por­tan­tă, ală­turi de cu­noaște­rea unei lim­bi străi­ne și pres­ti­gi­ul aces­to­ra. Pe lis­tă se vor re­gă­si mem­bri ai alia­nței din toa­te re­gi­u­ni­le ță­rii.

De-a lun­gul tim­pu­lui au avut loc fri­cți­uni, mai mult sau mai puțin vi­zi­bi­le, între PSD și ALDE. Inte­nți­i­le preșe­din­te­lui PSD, Li­viu Drag­nea, de a de­ma­ra pro­ce­du­ra de sus­pen­da­re a șe­fu­lui sta­tu­lui, Klaus Io­han­nis, au fost blo­ca­te de ALDE. Că­lin Po­pes­cu-tă­ri­ce­a­nu s-a opus de mai mul­te ori pro­pu­ne­rii par­te­ne­ri­lor de gu­ver­na­re atunci când preșe­din­te­le PSD, Li­viu Drag­nea, a vor­bit des­pre in­te­nția de a-l sus­pen­da pe șe­ful sta­tu­lui. Ulti­ma da­tă, li­de­rul ALDE a spus însă că pen­tru de­ma­ra­rea aces­tei pro­ce­duri es­te ne­ce­sa­ră ma­jo­ri­ta­tea par­la­men­ta­ră, ca­re nu es­te po­si­bi­lă în ca­zul în ca­re UDMR nu es­te de acord.

„L-am au­zit pe dom­nul Drag­nea în ur­mă cu 10 zi­le, o săp­tă­mână, evo­când, în tre­ce­re, acest su­bi­ect. De­par­ta­men­tul de co­mu­ni­ca­re al ALDE a avut o po­ziție atunci, nu a apă­rut ni­mic nou ca­re să ne obli­ge să avem altă po­ziție. Din câte știu, UDMR nu sub­scrie, exis­tă nu­me­roși mem­bri din PSD ca­re au re­zer­ve, ca să nu spun mai mult. Cred că tre­bu­ie o eva­lua­re înain­te și apoi luăm o de­ci­zie.“

De­cla­rația lui Că­lin Po­pes­cu-tă­ri­ce­a­nu a venit în con­tex­tul în ca­re mai mu­lți mem­bri ai PSD din ța­ră nu vor de­ma­ra­rea unei ast­fel de pro­ce­duri.

„Tă­ri­ce­a­nu ar pu­tea fi unul din cei mai buni preșe­di­nți“

In­te­nția din ce în ce mai pro­ba­bi­lă a șe­fu­lui ALDE, Că­lin Po­pes­cu-tă­ri­ce­a­nu, de a par­ti­ci­pa la ale­ge­ri­le de anul vi­i­tor ar pu­tea arun­ca în aer coa­liția. „Eu cred că preșe­din­te­le ALDE es­te re­pre­zen­ta­tiv pen­tru Ro­mânia și poa­te fi unul din cei mai buni preșe­di­nți. A dat do­va­dă de un echi­li­bru pe ca­re tre­bu­ie să îl ai­bă un preșe­din­te, a dat do­va­dă că es­te un bun di­plo­mat“, a spus mi­nis­trul Me­di­u­lui, Grați­e­la Ga­vri­les­cu.

Preșe­din­te­le Se­na­tu­lui de­cla­ra la înce­pu­tul aces­tei luni că înscri­e­rea în cur­sa pen­tru cea mai înal­tă fun­cție în stat nu es­te o de­ci­zie ușoa­ră și a dat de înțe­les că ar pu­tea can­di­da. „Nu e un lu­cru sim­plu și nici nu am dis­cu­tat în ca­drul coa­li­ţi­ei, un­de va tre­bui să luăm la un mo­ment dat o de­ci­zie de­loc sim­plă, ca­re tre­bu­ie să ma­te­ria­li­ze­ze for­mu­la în ca­re vom mer­ge. Vom mer­ge cu un sin­gur can­di­dat sau vom mer­ge cu un can­di­dat, fi­e­ca­re din for­ma­ţi­u­ni­le noas­tre. (...) N-aș spu­ne că e un lu­cru de ca­re să mă spe­rii, dar nici nu sunt în mo­men­tul aces­ta mânat de o am­bi­ţie ne­mă­su­ra­tă. Ni­ci­o­da­tă în po­li­ti­că, eu, cel pu­ţin, nu am pro­ce­dat în fe­lul aces­ta. Cred că cei ca­re au am­bi­ţii ne­con­tro­la­te și ne­mă­su­ra­te ajung să fa­că greșe­li. Am fost prim-mi­nis­tru și poa­te un pas mai sus, altul nu mai exis­tă, ar fi nu o can­di­da­tu­ră, am mai can­di­dat și în 2014, dar, si­gur, func­ţia pre­zi­den­ţia­lă, ca­re nu pot să spun că nu es­te un lu­cru ca­re mă pre­o­cu­pă.“

La ul­ti­me­le ale­geri pre­zi­de­nția­le din 2014, Că­lin Po­pes­cu Tă­ri­ce­a­nu a obți­nut în pri­mul tur de scru­tin 5,36% din vo­tu­ri­le ex­pri­ma­te, ce­ea ce înse­am­nă că 508.572 de per­soa­ne au vo­tat pen­tru preșe­din­te­le ALDE, din cei 9.723.232 de ale­gă­tori. Aces­ta s-a si­tuat pe lo­cul 3 din cei 14 can­di­dați.

Și PSD vrea să ai­bă un can­di­dat pro­priu la pre­zi­de­nția­le, po­tri­vit unor sur­se din in­te­ri­or, ci­ta­te de Ante­na 3.

Ten­si­uni în Mi­nis­te­rul de Exter­ne

Neînțe­le­ge­ri­le între ce­le do­uă par­ti­de s-au is­cat și din cau­za ati­tu­di­nii mi­nis­tru­lui de Exter­ne, Te­o­dor Me­leșca­nu, ca­re nu do­rește schim­ba­rea din fun­cție a am­ba­sa­do­ru­lui ro­mân în SUA, Ge­or­ge Mai­or.

Re­a­cția di­plo­ma­tu­lui la scri­soa­rea avo­ca­tu­lui Ru­dol­ph Gi­u­liani a stârnit re­vol­ta PSD, ca­re do­rește acum înlo­cu­i­rea sa. În apro­pi­e­rea pre­co­ni­za­tei re­ma­ni­eri a unor mi­niștri ai Ca­bi­ne­tu­lui Vi­o­ri­ca Dăn­ci­lă, Te­o­dor Me­leșca­nu ar pu­tea fi de­mis. Preșe­din­te­le ALDE s-a ară­tat însă mu­lțu­mit de pres­tația mi­nis­tru­lui de Exter­ne.

O altă pro­ble­mă s-a is­cat atunci când mi­nis­trul de­le­gat pen­tru Afa­ceri Eu­ro­pe­ne, Vic­tor Ne­gres­cu, a so­li­ci­tat Se­cre­ta­ria­tu­lui Ge­ne­ral al Gu­ver­nu­lui o au­to­no­mie mai ma­re față de Mi­nis­te­rul de Exter­ne. „Pen­tru cla­ri­ta­te și efi­ci­en­tă coor­do­na­re in­te­rin­sti­tuți­o­na­lă, vă ru­găm să între­prin­deți de­mer­su­ri­le ne­ce­sa­re pen­tru ca pe agen­da de lu­cru a șe­di­nței Gu­ver­nu­lui cu proi­ec­te­le de ac­te nor­ma­ti­ve/do­cu­men­te­le iniția­te de că­tre mi­nis­trul de­le­gat pen­tru Afa­ceri Eu­ro­pe­ne și co-sem­na­te de mi­nis­trul afa­ce­ri­lor exter­ne să fie me­nți­o­na­te, la ru­bri­ca «Iniția­tor», întoc­mai în acest sens și în ace­as­tă or­di­ne. Pen­tru ace­le­ași rați­uni obi­ec­ti­ve, con­si­de­răm că es­te ne­ce­sa­ră par­ti­ci­pa­rea ac­ti­vă la reu­ni­u­nea de lu­cru pre­gă­ti­toa­re șe­di­nței Gu­ver­nu­lui, în ca­li­ta­te de mem­bru per­ma­nent, a unui se­cre­tar de stat/sub­se­cre­tar de stat aflat în su­bor­di­nea mi­nis­tru­lui de­le­gat pen­tru Afa­ceri Eu­ro­pe­ne.“

Vic­tor Ne­gres­cu nea­gă exis­te­nța vreu­nei neînțe­le­geri cu mi­nis­trul de Exter­ne, Te­o­dor Me­leșca­nu, și su­sți­ne că între cei doi exis­tă o co­la­bo­ra­re foar­te bu­nă.

Pro­ble­me în te­ri­to­riu

La ni­vel de coa­liție, în te­ri­to­riu exis­tă anu­mi­te fri­cți­uni între ce­le do­uă par­ti­de. Preșe­din­te­le or­ga­ni­zați­ei ju­dețe­ne PSD Ba­cău, se­na­to­rul Dra­goș Be­nea, spu­nea că în ța­ră lu­cru­ri­le sunt di­fe­ri­te față de Bu­cu­rești.

„Re­lația PSD – ALDE es­te fun­cți­o­na­lă la ni­vel de con­du­ce­re, dar su­fe­ră mici frac­turi, mai puțin vi­zi­bi­le. (...) Noi încer­căm să fim cât mai co­re­cți și prin­ci­pia­li în ra­port și cu obi­ec­ti­ve­le ju­dețu­lui, și cu ace­as­tă alia­nță. Fa­cem efor­turi și ne ți­nem de aces­te obi­ec­ti­ve, ce­ea ce nu cred că se întâmplă și în sens in­vers. Dar astea sunt pro­ble­me­le dânși­lor, noi ră­mânem con­sec­venți chiar și cu pi­er­deri de ima­gi­ne, de ca­pi­tal po­li­tic. (...) Noi chiar ne ți­nem de cu­vânt, și ad­mi­nis­tra­tiv, și po­li­tic, cu cei ca­re înțe­leg să ne res­pec­te. Re­pet, din par­tea ce­a­lal­tă nu be­ne­fi­ci­em de ace­lași tra­ta­ment, dar asta e când un par­tid cântă pe 2-3 voci. Re­lația PSD – ALDE scârțâie, dar noi, cei de la PSD, am ple­cat de­ja la ma­ga­zin, du­pă va­se­li­nă. Și atât timp cât scârțâie, ea poa­te fi re­pa­ra­tă.“

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.