Ați pri­mit acest SMS? ANAF, anu­nț de ul­ti­mă oră!

Cotidianul - - ECONOMIE -

Agen­ţia Na­ţi­o­na­lă de Admi­nis­tra­re Fis­ca­lă (ANAF) a anun­ţat joi că nu tran­smi­te Sms-uri con­tri­bua­bi­li­lor pen­tru a-i in­for­ma cu pri­vi­re la si­tua­ţia fis­ca­lă per­so­na­lă, du­pă ce mai mul­te per­soa­ne au tran­smis Sms-uri în nu­me­le ANAF.

”Agen­ţia Na­ţi­o­na­lă de Admi­nis­tra­re Fis­ca­lă nu tran­smi­te Sms-uri con­tri­bua­bi­li­lor pen­tru a-i in­for­ma cu pri­vi­re la si­tua­ţia fis­ca­lă per­so­na­lă. ANAF tran­smi­te Sms-uri doar de la nr. 1300 și nu­mai la so­li­ci­ta­rea con­tri­bua­bi­lu­lui, dar în ca­re nu sunt tran­smi­se in­for­ma­ţii per­so­na­le, su­me de pla­tă sau alte in­for­ma­ţii con­fi­den­ţia­le”, se ara­tă în co­mu­ni­cat.

În ul­ti­me­le 24 de ore, per­soa­ne ne­cu­nos­cu­te au tran­smis în nu­me­le ANAF Sms-uri apa­rent ino­fen­si­ve, dar ca­re ar pu­tea as­cun­de o frau­dă, po­tri­vit in­sti­tu­ţi­ei. ”Atra­gem aten­ţia că ANAF nu tran­smi­te aces­te me­sa­je, iar con­tri­bua­bi­lii, pen­tru a evi­ta o even­tua­lă pi­er­de­re de bani, ar tre­bui să nu tran­smi­tă vreun re­ply sau să ac­ce­se­ze lin­kuri in­di­ca­te în me­sa­je­le text”, se ara­tă în co­mu­ni­cat.

ANAF a anun­ţat că va se­si­za or­ga­ne­le com­pe­ten­te cu pri­vi­re la ace­as­tă si­tua­ţie.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.