Vi­i­toa­rea au­tos­tra­dă Co­mar­nic-brașov, cârpi­tă cu so­luții ief­ti­ne

Cotidianul - - ACTUALITATE - Cos­min Pam Ma­tei

Stu­di­ul de fun­da­men­ta­re pen­tru au­tos­tra­da Ploi­ești-brașov, adop­tat de Exe­cu­tiv în șe­di­nța de pe 29 au­gust, sti­pu­le­a­ză fap­tul că șo­se­aua ra­pi­dă va tăia stați­u­nea Bușteni în do­uă prin­tr-un pod. So­luția ale­a­să, du­pă mo­de­lul pri­mei încer­cări de con­stru­i­re a au­tos­tră­zii în par­te­ne­riat pu­blic-pri­vat, din 2002-2006, di­fe­ră foar­te mult de stu­di­ul din 2015, zis al lui Dan Șo­va, ca­re pre­ve­dea că stați­u­nea va fi tra­ver­sa­tă prin­tr-un tu­nel du­blu, de 3 ki­lo­me­tri, mult mai pri­e­te­noa­să me­di­u­lui. Con­form lui Că­tă­lin Dru­lă, mem­bru al Co­mi­si­ei de Tran­spor­turi din Ca­me­ra De­pu­tați­lor, prin re­veni­rea la va­rian­ta ve­che, se fa­ce au­tos­tra­da mai mult sau mai puțin pe dea­su­pra râu­lui Pra­ho­va.

„Va “ră­su­na va­lea” de mașini și ca­mi­oa­ne. To­to­da­tă în va­rian­ta din 2006, vi­te­za de proi­ec­ta­re era de doar 80km/h, “in­com­pa­ti­bi­lă în pre­zent cu stan­dar­de­le de proi­ec­ta­re și con­stru­cție a unei au­tos­tră­zi”, du­pă cum spu­nea stu­di­ul din 2015 (va­rian­ta “Dan Șo­va”). Ia­tă că în 2018 e din nou com­pa­ti­bi­lă cu stan­dar­de­le acea vi­te­ză ca­re înse­am­nă cur­be strânse și pan­te foar­te mari… Mo­ti­vul pen­tru re­veni­rea la tra­seul din 2006 es­te re­du­ce­rea de cos­turi față de va­rian­ta îmbu­nă­tăți­tă din 2015. Deci va fi mai ief­tin proi­ec­tul de con­stru­it. Pe de altă par­te se du­ble­a­ză și ta­xa ca­re va tre­bui plă­ti­tă pen­tru fo­lo­si­rea au­tos­tră­zii. Cu aces­te noi da­te, au­tos­tra­da mai ief­ti­nă și ta­xa mai ma­re, su­sți­ne Co­mi­sia de Prog­no­ză a dlui. Ghiz­de­a­nu (Ion Ghiz­de­a­nu, n.r.) că proi­ec­tul es­te fe­za­bil. Dar cal­cu­le­le îl con­tra­zic fla­grant – în cei 24 de ani ai Ppp-ului se vor re­cu­pe­ra mai puțin de ju­mă­ta­te din cos­turi, deci PPP-UL es­te în con­ti­nua­re ne­ren­ta­bil. Aici se ape­le­a­ză la un ar­ti­fi­ciu și se vor­bește de o ex­tin­de­re pe încă 20 de ani pen­tru re­cu­pe­ra­rea de cos­turi… deci de fapt, dis­cu­tăm des­pre 44 de ani pen­tru PPP”, su­sți­ne Dru­lă.

Gu­ver­nul Ro­mâni­ei înce­ar­că pen­tru a pa­tra oa­ră so­luția Par­te­ne­ria­tu­lui Pu­blic Pri­vat pen­tru con­stru­cția au­tos­tră­zii Ploi­ești-co­mar­nic-brașov, du­pă ce eșe­cu­ri­le din 2003-2005, 2007-2009 și 20132015. Con­form șe­fu­lui Exe­cu­ti­vu­lui, Vi­o­ri­ca Dăn­ci­lă, în sep­tem­brie încep pro­ce­du­ri­le de atri­bu­i­re și dia­lo­gul com­pe­ti­tiv cu in­ves­ti­to­rii, ast­fel încât, până la sfârși­tul aces­tui an să fie sem­nat con­trac­tul. Du­ra­ta de proi­ec­ta­re și exe­cuție es­te sta­bi­li­tă la ma­xi­mum 4 ani, cu înce­pe­re din 2019. Du­ra­ta de ope­ra­re de că­tre in­ves­ti­to­rul pri­vat es­te de 20 de ani. Cos­tu­ri­le to­ta­le es­ti­ma­te pen­tru re­a­li­za­rea in­ves­ti­ţi­ei se ri­di­că la apro­xi­ma­tiv 1,36 mi­liar­de eu­ro. „Sunt pre­vă­zu­te și bo­ni­fi­ca­ţii din par­tea sta­tu­lui da­că lu­cră­ri­le de exe­cu­ţie se efec­tue­a­ză în avans, se fi­na­li­ze­a­ză în avans, dar și pe­na­li­tă­ţi pen­tru o even­tua­lă întârzi­e­re”, a in­di­cat Dăn­ci­lă. Co­mi­sia Na­ţi­o­na­lă de Stra­te­gie și Prog­no­ză are în lu­cru și alte stu­dii de fun­da­men­ta­re pen­tru proi­ec­te­le în par­te­ne­riat pu­blic-pri­vat. Pe mă­su­ră ce vor fi fi­na­li­za­te, vor fi apro­ba­te în gu­vern, po­tri­vit pre­mi­e­ru­lui.

Va­rian­ta lui Șo­va, din 2015, vor­bea de tu­nel du­blu la Si­naia, de 2,9 km fi­e­ca­re, unul du­blu la Bușteni, de 3 km fi­e­ca­re, și unul du­blu la Pre­de­al, de 3,7 km fi­e­ca­re. Va­rian­ta apro­ba­tă de Gu­ver­nul Dăn­ci­lă, spu­ne că tra­seul sec­to­ru­lui Co­mar­nic-pre­de­al al au­tos­tră­zii Ploi­ești – Brașov (Cris­tian) înce­pe în orașul Co­mar­nic la km 48 + 600. Tra­seul are loc în pa­tul ma­jor al râu­lui Pra­ho­va, cu 4 punc­te de tre­ce­re a râu­ri­lor în zo­ne­le în ca­re Pra­ho­va nu poa­te fi de­via­tă din cau­za con­diți­i­lor de te­ren (CF sau pan­ta). Pen­tru a evi­ta tra­seul foar­te tor­tu­rat al Văii Pra­ho­vei, tra­seul au­tos­tră­zii pă­ră­sește pa­tul Pra­ho­vei și ajun­ge pe flan­cul stâng, tre­când ca­lea fe­ra­tă cu tre­ceri su­pe­ri­oa­re. Km 52 re­pre­zin­tă punc­tul de ple­ca­re al zo­nei de tre­ce­re a orașu­lui Si­naia pen­tru ru­ta au­tos­tră­zii. Zo­na km 62 re­pre­zin­tă se­cți­u­nea tran­sver­sa­lă din­spre flan­cul drept spre flan­cul stâng al Văii Pra­ho­vei.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.