De pes­te 150 de ani

Cotidianul - - CULTURĂ -

pri­mi ca­li­fi­ca­ti­ve de apre­ci­e­re din par­tea mul­tor per­so­na­li­tăți mar­can­te ale mu­zi­cii din anii ’60: Fi­la­ret Bar­bu, Ni­co­lae Kir­cu­les­cu, Lia Hu­bic, Cor­nel Fă­nă­ţe­a­nu, Mir­cea Ne­a­gu, I.D. Chi­res­cu etc. Du­pă anii ’70 mișca­rea ar­tis­ti­că și co­ra­lă din Orăștie de­vi­ne din ce în ce fi­ra­vă, acest fapt ne­da­to­rându-se per­for­ma­nței sau se­ri­o­zi­tății, dă­ru­i­rii și dra­gos­tei pen­tru cânt a co­riști­lor, ci mai cu se­a­mă po­li­ti­cii du­se de re­gi­mul co­mu­nist, viața cul­tu­ra­lă a ur­bei ur­mând strict dru­mul tra­sat de „Cânta­rea Ro­mâni­ei“.

Noi și be­ne­fi­ce înce­pu­turi

Du­pă 1990 încep să re­a­pa­ră Co­ru­ri­le Orăștie. Pri­mul a fost Co­rul „Armo­nia“, con­dus de Ioan Po­pa. Tot în acea vre­me re­vin în viața pu­bli­că co­ru­ri­le bi­se­ri­cești ale di­fe­ri­te­lor cul­te des­fi­i­nța­te în 1947.

În pe­ri­oa­da post-„lo­vi­luți­o­na­ră“apa­re în bur­gul Pa­li­ei co­rul „Vlăs­ta­re­le Orăști­ei“, con­dus de Pe­tru-an­dro­ne Eli.

Co­rul a fost fon­dat în 1996 în Bi­se­ri­ca or­to­do­xă „Ador­mi­rea Mai­cii Dom­nu­lui“, fi­ind pri­mul cor al co­pi­i­lor din Ro­mânia ca­re a cântat toa­tă Li­tur­ghia. Re­per­to­ri­ul co­ru­lui cu­prin­de pes­te 200 de me­lo­dii în 23 de lim­bi.

„Vlăs­ta­re­le“au par­ti­ci­pat la pes­te 250 de con­cer­te și fes­ti­va­luri în Aus­tria, Bul­ga­ria, Ce­hia, Fra­nța, Ger­ma­nia, Olan­da, Unga­ria, Ita­lia, Le­to­nia, Li­e­chten­stein, Po­lo­nia, Ro­mânia, Ser­bia, Slo­va­cia și Va­ti­can.

Înce­pând cu anul 2004, co­rul a câști­gat 43 de pre­mii la fes­ti­va­luri in­ter­nați­o­na­le, ce­le mai im­por­tan­te fi­ind: Me­da­lia de bronz și Di­plo­ma de ar­gint la Cam­pi­o­na­tul Mon­dial Graz (2011), bron­zul la Jo­cu­ri­le Eu­ro­pe­ne și Me­da­lia de ar­gint la Grand Prix of Na­ti­ons, Mag­de­burg, Ger­ma­nia (2015), „Înge­rul Pă­cii“, ca anul aces­ta să obți­nă Pre­mi­ul III la Fes­ti­va­lul Co­ral de la Ohrid, Ma­ce­do­nia, adău­gând în pal­ma­res cea de-a 44 dis­tin­cție in­ter­nați­o­na­lă. Pro­fe­so­ru­lui Pe­tru-an­dro­ne Eli, în 2017, preșe­din­te­le Ro­mâni­ei, Klaus Io­han­nis, i-a acor­dat Or­di­nul „Me­ri­tul Cul­tu­ral“în grad de Ca­va­ler.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.