Ne­re­gu­li gra­ve la Spi­ta­lul „Bag­da­sar“

Cotidianul - - SĂNĂTATE - So­nia Te­o­do­res­cu

Cor­pul de Con­trol al Mi­nis­te­ru­lui Să­nă­tății efec­tue­a­ză o am­plă an­che­tă la Spi­ta­lul „Bag­da­sa­rar­seni“, du­pă ce a des­co­pe­rit că săp­tă­mâni între­gi nu s-au fă­cut tes­te pen­tru de­pis­ta­rea bac­te­ri­i­lor. În plus, să­li­le de ope­rație erau de­zin­fec­ta­te mai rar de­cât ar fi tre­bu­it.

Re­pre­zen­ta­nții Mi­nis­te­ru­lui Să­nă­tății pro­mit că vor lua mă­suri du­pă fi­na­li­za­rea an­che­tei. Ei spun că tes­te­le de sa­ni­tație fă­cu­te într-un spi­tal ara­tă da­că exis­tă sau nu in­fe­cții. Într-un spi­tal cum es­te „Bag­da­sar-ar­seni“, ca­re are uni­ta­te de pri­miri ur­ge­nțe, ast­fel de ve­ri­fi­cări tre­bu­ie efec­tua­te în fi­e­ca­re săp­tă­mână, ce­ea ce aici nu s-ar fi întâmplat.

Fă­ră de­zin­fec­ta­nți. Cu să­pu­nul adus de-aca­să

Po­tri­vit unor sur­se din Mi­nis­te­rul Să­nă­tății, au exis­tat pe­ri­oa­de lun­gi în ca­re nu s-a tes­tat ae­ro-mi­cro­flo­ra. Adi­că prin ne­e­fec­tua­rea aces­tei tes­tări nu s-a ști­ut da­că ae­rul din spi­tal es­te sau nu încăr­cat cu ger­meni dău­nă­tori. „Bag­da­sar-ar­seni“es­te o uni­ta­te sa­ni­ta­ră în ca­re zil­nic ajung pa­ci­e­nți în sta­re gra­vă ca­re au ne­voie de ope­rații chi­rur­gi­ca­le com­pli­ca­te.

Sur­se me­di­ca­le au de­cla­rat pen­tru Co­ti­dia­nul că, din lu­na ia­nua­rie a anu­lui 2016 până acum, în ce­le opt să­li de ope­rație din spi­tal au fost efec­tua­te pes­te opt mii de ope­rații chi­rur­gi­ca­le. Și, cu toa­te aces­tea, ar fi avut loc o sin­gu­ră igi­e­ni­za­re com­ple­tă la 3-4 ope­rații, în con­diți­i­le în ca­re, pen­tru evi­ta­rea ori­că­rui risc, es­te in­di­ca­tă de­zin­fec­ta­rea du­pă fi­e­ca­re in­ter­venție de acest gen.

O altă pro­ble­mă sem­na­la­tă de sur­se­le ci­ta­te es­te fap­tul că la­bo­ra­to­rul în ca­re ar tre­bui ve­ri­fi­ca­te pro­be­le de con­trol mi­cro­bi­o­lo­gic nu ar fi acre­di­tat pen­tru acest tip de ana­li­ze. Uni­ta­tea me­di­ca­lă nu ar avea me­dic epi­de­mi­o­log ca­re să fa­că toa­te aces­te ve­ri­fi­cări, deși re­pre­zen­ta­nții spi­ta­lu­lui spun că pos­tul a fost scos la con­curs, dar nu s-a pre­zen­tat ni­meni. Ba, mai mult, o par­te din an­ga­jați spun că au exis­tat pe­ri­oa­de în ca­re în ace­as­tă uni­ta­te sa­ni­ta­ră nu au exis­tat de­zin­fec­ta­nți su­fi­ci­e­nți. „Când se știa că vi­ne vreun con­trol, apă­re­au ca prin mi­nu­ne. De obi­cei, ne cum­pă­ram sin­guri să­pun li­chid. Ne adu­ce­am de aca­să pro­soa­pe și tot fe­lul de alte ches­tii de ca­re ave­am ne­voie în spi­tal.“

Con­troa­le pes­te con­troa­le la „Bag­da­sar-ar­seni“

Nu es­te pri­ma da­tă când Spi­ta­lul „Bag­da­sar-ar­seni“es­te în ate­nția au­to­ri­tăți­lor. În ur­mă cu doi ani, în lu­na iu­lie, Mi­nis­te­rul Să­nă­tății a efec­tuat un con­trol în ur­ma unor ne­re­gu­li re­fe­ri­toa­re la efec­tua­rea ope­rați­u­ni­lor de cu­rățe­nie și de­zin­se­cție în ca­zul unui pa­ci­ent de 44 de ani. De ase­me­nea, fu­se­se sem­na­la­tă și ges­ti­o­na­rea deșeu­ri­lor pe­ri­cu­loa­se re­zul­ta­te din ac­ti­vi­tăți­le me­di­ca­le. „În da­ta de 11 iu­lie, pa­ci­en­tu­lui i-au fost re­col­ta­te pro­be din as­pi­ra­tul bro­nșic. Re­zul­ta­te­le ana­li­zei bac­te­ri­o­lo­gi­ce au evi­de­nțiat pre­ze­nța Acho­mo­bac­ter xy­lo­xi­dans – mul­ti­re­zis­tent, sen­si­bil la Le­vo­flo­xa­cin. În da­ta de 14 iu­lie au mai fost re­col­ta­te pro­be din as­pi­ra­tul bro­nșic și au fost tri­mi­se spre ana­li­ză la Insti­tu­tul Nați­o­nal de Bo­li Infe­cți­oa­se «Ma­tei Ba­lș». Re­zul­ta­te­le ates­tă pre­ze­nța Aci­ne­to­bac­ter bau­ma­nii – mul­ti­re­zis­tent, sen­si­bil la Co­lis­tin – și pre­ze­nța Kleb­si­el­la – re­zis­ten­tă la Co­lis­tin“, se ară­ta în co­mu­ni­ca­tul Mi­nis­te­ru­lui.

În lu­na mar­tie a anu­lui tre­cut, in­spec­to­rii Di­rec­ţi­ei de Să­nă­ta­te Pu­bli­că au ve­ri­fi­cat uni­ta­tea sa­ni­ta­ră du­pă ce au apă­rut sus­pi­ci­uni că doi pa­ci­en­ţi au de­ce­dat în ur­ma in­fec­tă­rii cu Clos­tri­di­um. Ra­por­tul au­to­ri­tă­ţi­lor spu­nea atunci că la Spi­ta­lul „Bag­da­sar“nu exis­tă un pro­gram de su­pra­ve­ghe­re, pre­veni­re și li­mi­ta­re a in­fec­ţi­i­lor in­tras­pi­ta­li­cești și că aces­tea nu sunt ra­por­ta­te săp­tă­mânal, ci lu­nar. Mai mult, nu era im­ple­men­tat în re­gis­trul unic de mo­ni­to­ri­za­re a aces­tor in­fec­ţii. Cul­mea es­te că nici acum pro­ce­du­ri­le nu ar fi fost ac­tua­li­za­te. Con­du­ce­rea spi­ta­lu­lui spu­ne că va răs­pun­de la toa­te aces­te acu­za­ţii doar când Mi­nis­te­rul Să­nă­tă­ţii va pre­zen­ta ra­por­tul fi­nal. De­o­cam­da­tă, con­tro­lul es­te în des­fășu­ra­re.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.