Când va fi dis­po­ni­bil vac­ci­nul an­ti­gri­pal

Cotidianul - - SĂNĂTATE - Tu­dor Andre­es­cu

Vac­ci­nul an­ti­gri­pal va fi dis­po­ni­bil înce­pând cu da­ta de 15 sep­tem­brie, ur­mând a fi uti­li­za­te un mi­li­on de do­ze pen­tru imu­ni­za­re gra­tu­i­tă în ca­drul cam­pa­ni­ei de­ru­la­te de Mi­nis­te­rul Să­nă­tății. So­ri­na Pin­tea a spus că au fost lua­te toa­te mă­su­ri­le pen­tru a evi­ta întârzi­e­ri­le imu­ni­ză­rii.

„În acest an, un mi­li­on de do­ze de vac­cin an­ti­gri­pal vor fi uti­li­za­te pen­tru imu­ni­za­rea po­pu­lați­ei la risc în ca­drul cam­pa­ni­ei gra­tu­i­te de vac­ci­na­re an­ti­gri­pa­lă a Mi­nis­te­ru­lui Să­nă­tății. În ba­za unui acord-ca­dru, Mi­nis­te­rul Să­nă­tății a sem­nat con­trac­tul sub­sec­vent pen­tru achi­ziți­o­na­rea do­ze­lor de vac­cin an­ti­gri­pal și a sta­bi­lit ca­len­da­rul de li­vra­re în te­ri­to­riu. Va­loa­rea cu TVA a con­trac­tu­lui es­te de 11.205.200 lei. Con­form con­trac­tu­lui încheiat cu câști­gă­to­rul li­ci­tați­ei, li­vra­rea se fa­ce de că­tre fur­ni­zor la di­re­cți­i­le de să­nă­ta­te pu­bli­că, înce­pând cu da­ta de 15 sep­tem­brie 2018”, ara­tă Mi­nis­te­rul Să­nă­tății, prin­tr-un co­mu­ni­cat de pre­să.

Mi­nis­trul Să­nă­tății, So­ri­na Pin­tea, a pre­ci­zat că acor­dul-ca­dru va per­mi­te in­sti­tuți­ei să asi­gu­re apro­vi­zi­o­na­rea la timp cu vac­ci­nuri.

„Am luat toa­te mă­su­ri­le, ast­fel încât anul aces­ta să nu mai avem întârzi­eri în asi­gu­ra­rea vac­ci­nu­lui an­ti­gri­pal. Achi­ziția se re­a­li­ze­a­ză în ba­za unui acord-ca­dru încheiat pe o pe­ri­oa­dă de 2 ani și, ast­fel, reușim să asi­gu­răm apro­vi­zi­o­na­rea la timp și să de­ma­răm cam­pa­nia de vac­ci­na­re în be­ne­fi­ci­ul ce­lor ca­re au ne­voie de acest tip de pre­venție“, a de­cla­rat mi­nis­trul Să­nă­tății, So­ri­na Pin­tea.

Mi­nis­te­rul Să­nă­tății mai ara­tă că va fi de­ru­la­tă o cam­pa­nie de vac­ci­na­re gra­tu­i­tă în ca­drul ca­bi­ne­te­lor me­di­ci­lor de fa­mi­lie și în uni­tă­ţi sa­ni­ta­re cu pa­turi, iar be­ne­fi­cia­rii sunt per­soa­ne­le cu risc ri­di­cat de îmbol­nă­vi­re, mai pre­cis per­so­na­lul me­di­cal, per­soa­ne cu vârsta pes­te 65 de ani, una din­tre ca­te­go­ri­i­le ce­le mai ex­pu­se la vi­ro­ze res­pi­ra­to­rii, per­soa­ne cu bo­li cro­ni­ce, în spe­cial bo­li res­pi­ra­to­rii și car­di­o­vas­cu­la­re, bo­li me­ta­bo­li­ce, co­pii și bă­trâni in­sti­tuți­o­na­li­zați, per­so­nal me­di­cal, gra­vi­de, con­form re­co­man­dă­ri­lor OMS și ECDC.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.