În 2019, Ru­sia va înce­pe să li­vre­ze ra­che­te S-400 Tur­ci­ei

Stârnind fu­ria SUA și a NATO

Cotidianul - - LUMEA șI EUROPA - Du­mi­tru Con­stan­tin

La pa­ra­da mi­li­ta­ră de Zi­ua Vic­to­ri­ei (9 mai), au tre­cut prin Pia­ţa Roșie și ve­hi­cu­le ce tran­spor­tă S-400.

Atre­cut aproa­pe ne­ob­ser­va­tă o ști­re a agen­ţi­ei de pre­să Inter­fax, ca­re, la rândul ei, se ba­za pe un co­mu­ni­cat al com­pa­ni­ei Ro­so­bo­ro­nex­port, ce fa­bri­că ar­me, prin ca­re anun­ţa că, înce­pând din iu­lie 2019, Ru­sia va înce­pe să li­vre­ze Tur­ci­ei ul­tra­mo­der­nul său sis­tem de apă­ra­re an­ti­ra­che­tă S-400.

Es­te vor­ba de un con­tract de 2,5 mi­liar­de do­lari încheiat între Mos­co­va și Anka­ra, des­pre ca­re se dis­cu­tă de ani buni și ca­re a pro­vo­cat fu­ria, în pri­mul rând, a SUA, dar și a altor sta­te din Alian­ţa Nord-atlan­ti­că. Re­ac­ţia era dic­ta­tă de pro­ble­me­le cre­a­te de fap­tul că Tur­cia, stat mem­bru NATO, va dis­pu­ne de un sis­tem de apă­ra­re ru­sesc, pe ca­re Was­hin­gto­nul îl con­si­de­ră in­com­pa­ti­bil cu se­cu­ri­ta­tea cre­a­tă de ar­me­le de fa­bri­ca­ţie ame­ri­ca­nă afla­te în do­ta­rea ar­ma­tei tur­cești.

Ro­so­bo­ro­nex­port a anun­ţat că Tur­cia va achi­ta ra­che­te­le S-400 în li­re, mo­ne­da ei, și nu în do­lari, amă­nunt ca­re își are ro­lul său în închei­e­rea tran­zac­ţi­ei. Apoi, po­tri­vit unor sur­se de pre­să mus­co­vi­te apro­pia­te gu­ver­nu­lui, Ru­sia nu ex­clu­de pro­du­ce­rea în co­mun cu Tur­cia a aces­tor sis­te­me de ra­che­te S-400 și ar pu­tea tran­sfe­ra o par­te a teh­no­lo­gi­i­lor în ace­as­tă ţa­ră. Por­nind de la acest amă­nunt foar­te im­por­tant în com­pli­ca­tul joc al teh­no­lo­gi­i­lor mi­li­ta­re se­cre­te fo­lo­si­te, pre­sa de la Mos­co­va își pu­nea ur­mă­toa­rea între­ba­re: „Ce se­cre­te ar fi ga­ta să dez­vă­lu­ie Ru­sia aces­tui stat mem­bru al NATO?“.

Din ce s-a aflat până acum, Anka­ra a achi­zi­ţi­o­nat do­uă ba­te­rii de ra­che­te sol-aer mo­de­lul S-400, iar po­si­bi­li­ta­tea tran­sfe­ru­lui de teh­no­lo­gii Tur­ci­ei a fost evo­ca­tă mar­ţi, 3 apri­lie a.c., de preșe­din­te­le Vla­di­mir Pu­tin în ca­drul unei con­fe­rin­ţe de pre­să co­mu­ne cu omo­lo­gul său de la Anka­ra, Re­cep Tayyip Erdo­gan, du­pă întâlni­rea pe ca­re cei doi au avut-o în Tur­cia.

Es­te o no­u­ta­te in­te­re­san­tă în po­zi­ţia Mos­co­vei, dat fi­ind că Ru­sia nu împăr­tășea ata­re teh­no­lo­gii cu altă ţa­ră. Ace­as­tă mo­di­fi­ca­re ra­di­ca­lă a po­zi­ţi­ei Mos­co­vei ara­tă im­por­tan­ţa uriașă pe ca­re ea o acor­dă con­trac­tu­lui res­pec­tiv, con­tract prin ca­re, din­co­lo de ma­rea lui an­ver­gu­ră fi­nan­cia­ră, fa­ce o breșă ma­re în sis­te­mul atât de închis al Alian­ţei Nord-atlan­ti­ce.

Pe de altă par­te, es­te bi­ne ști­ut că achi­zi­ţi­o­na­rea unor ar­me ul­tra­so­fis­ti­ca­te din­tr-un anu­me loc cre­e­a­ză de­pen­den­ţă de acel fur­ni­zor, dat fi­ind vor­ba că tre­bu­ie men­te­nan­ţă, pi­e­se de schimb etc., plus ca­li­fi­ca­rea per­so­na­lu­lui mi­li­tar ca­re ur­me­a­ză să le fo­lo­se­as­că.

Fi­e­ca­re ba­te­rie achi­zi­ţi­o­na­tă are pa­tru ram­pe de lan­sa­re, fi­e­ca­re fi­ind do­ta­tă cu pa­tru ra­che­te. Ast­fel, fi­e­ca­re ba­te­rie are 16 ra­che­te in­ter­cep­toa­re ca­pa­bi­le să dis­tru­gă avi­oa­ne de vână­toa­re din a cin­cea ge­ne­ra­ţie și ra­che­te de croa­zi­e­ră afla­te la o dis­tan­ţă de 200 km. Toa­te aces­tea, fă­ră a lua în se­a­mă o uni­ta­te de foc de re­zer­vă, in­clu­să și ea în con­tract, ca­re va fi dis­pu­să pe câmpul de lup­tă. Așa cum an­ti­ci­pam, con­trac­tul pre­ve­de li­vra­rea de ve­hi­cu­le de apro­vi­zi­o­na­re cu mu­ni­ţie, ra­da­re, a unui ve­hi­cul de co­man­da­ment și a unei se­rii de ve­hi­cu­le au­xi­lia­re. În pa­ra­lel, ope­ra­to­rii turci ai sis­te­mu­lui S-400 se vor spe­cia­li­za în Ru­sia.

Du­pă cum a de­cla­rat, pen­tru Rus­sia Beyond, Via­ces­lav Da­vîden­ko, pur­tă­tor de cu­vânt al Ro­so­bo­ro­nex­port, de­ta­li­i­le con­trac­tu­lui sunt cla­sa­te „top se­cret“. „Pri­me­le ve­hi­cu­le ale sis­te­mu­lui S-400 vor fi li­vra­te Tur­ci­ei de la ju­mă­ta­tea anu­lui 2019 (...). Dat fi­ind că a ră­mas foar­te pu­ţin timp până atunci, va fi im­po­si­bil să se dea în func­ţie o uzi­nă (în Tur­cia – n.n.). Mai cu­rând o vom fa­ce la înce­pu­tul anu­lui 2020, când vom tran­sfe­ra o par­te din pro­duc­ţie par­te­ne­ri­lor noștri“, a adău­gat el.

Re­fe­ri­tor la sen­si­bi­la ches­ti­u­ne a teh­no­lo­gi­i­lor ce vor fi li­vra­te Tur­ci­ei, el a pre­ci­zat că va de­pin­de de re­la­ţi­i­le bi­la­te­ra­le din­tre ce­le do­uă ţări. „Acest lu­cru nu se va de­ci­de la ni­vel co­mer­cial între cel ca­re a fă­cut co­man­da și cel ca­re o pro­du­ce, ci la cel mai înalt ni­vel po­li­tic. În cu­rând, to­tul se va lă­muri“, a încheiat Da­vîden­ko.

Amă­nun­te a ofe­rit co­men­ta­to­rul mi­li­tar al agen­ţi­ei TASS, Vik­tor Li­tov­kin, po­tri­vit că­ru­ia Ru­sia va des­chi­de în Tur­cia mai mul­te mici între­prin­deri ca­re vor pro­du­ce com­po­nen­te și o par­te din elec­tro­ni­ca au­xi­lia­ră pen­tru sis­te­mul S-400. To­to­da­tă, es­te pu­ţin pro­ba­bil să i se ofe­re prin­ci­pa­le­le se­cre­te ale aces­tor sis­te­me ale ra­che­te­lor S-400. „Nu li se vor tran­sfe­ra (tur­ci­lor – n.n.) nici in­for­ma­ţii pri­vind com­po­nen­te­le in­ter­ne, nici co­du­ri­le elec­tro­ni­ce ale sis­te­me­lor. men­te­nan­ţa teh­ni­că de fond se va re­a­li­za în Ru­sia, la uzi­ne­le Almaz-an­tei“( un­de se pro­du­ce S-400 – n.n.).

Co­du­ri­le de ac­ces și in­for­ma­ţi­i­le de­ta­lia­te pe ca­re Ru­sia tre­bu­ie să le păs­tre­ze se­cre­te se re­fe­ră înain­te de toa­te la sis­te­me­le de iden­ti­fi­ca­re pri­e­ten ori ina­mic. „Va fi un sis­tem de pro­duc­ţie ru­sesc, pa­ro­le­le nu vor fi dez­vă­lu­i­te și nu vom au­to­ri­za pe ni­meni să mo­di­fi­ce da­te­le in­clu­se“, a mai spus co­men­ta­to­rul mi­li­tar al TASS.

Cum amin­te­am la înce­put, con­trac­tul res­pec­tiv de­pășește cu mult sfe­ra pur co­mer­cia­lă sau strict mi­li­ta­ră. De aici și fu­ria Was­hin­gto­nu­lui, con­text în ca­re tre­bu­ie spus că, în ul­ti­mii 65 de ani, re­lați­i­le din­tre SUA și Tur­cia nu au fost ni­ci­o­da­tă atât de ten­si­o­na­te ca acum.

Du­pă veni­rea lui Trump la Ca­sa Albă, aces­tea s-au de­gra­dat în ritm ac­ce­le­rat, iar de cu­rând, du­pă ce preșe­din­te­le ame­ri­can a de­cis să du­ble­ze ta­xe­le va­ma­le pe oţe­lul și alu­mi­ni­ul tur­cești și a ame­nin­ţat cu sanc­ţi­uni su­pli­men­ta­re, li­ra tur­ce­as­că s-a pră­bușit în ra­port cu do­la­rul, preșe­din­te­le Erdo­gan acu­zând SUA de „com­plot eco­no­mic“la adre­sa Tur­ci­ei. Noi mo­ti­ve ca­re, pe fa­ţă ori nu, au ac­ce­le­rat închei­e­rea fa­bu­lo­su­lui con­tract eco­no­mi­co-mi­li­ta­ro-po­li­tic ru­so-turc.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.