Pla­hot­ni­uc se lau­dă cu re­pa­rația unei gră­di­nițe din bani ro­mânești fă­ră a po­meni des­pre acest lu­cru

Cotidianul - - LUMEA șI EUROPA -

Li­de­rul PDM, Vla­di­mir Pla­hot­ni­uc, a par­ti­ci­pat la inau­gu­ra­rea gră­di­niței din sa­tul său na­tal, Gro­zești. Cu ace­as­tă oca­zie pre­sa pe ca­re o con­tro­le­a­ză a fă­cut re­por­ta­je am­ple, Pla­hot­ni­uc lău­dându-se și el pe pa­gi­na sa de Fa­ce­book.

Nici într-un caz și nici în altul nu s-a po­me­nit ab­so­lut ni­mic des­pre fap­tul că lu­cră­ri­le de mo­der­ni­za­re s-au efec­tuat din ba­nii ofe­riți de Gu­ver­nul Ro­mâni­ei prin­tr-un grant.

Pla­hot­ni­uc a me­nți­o­nat pe pa­gi­na sa de Fa­ce­book că lu­cră­ri­le sunt ro­dul im­pli­că­rii și co­la­bo­ră­rii între „au­to­ri­tăți­le lo­ca­le, cen­tra­le și par­te­ne­rii ex­terni”, fă­ră a po­meni însă că Gu­ver­nul Ro­mâni­ei a acor­dat 1,9 mi­li­oa­ne de lei pen­tru re­pa­rația aces­tei gră­di­nițe.

De alt­fel, gră­di­nița din ace­as­tă lo­ca­li­ta­te a be­ne­fi­ciat în 2017 de cea mai ma­re su­mă din par­tea Gu­ver­nu­lui Ro­mâni­ei din­tre toa­te in­sti­tuți­i­le preșco­la­re din rai­o­nul Nis­po­reni, du­blu față de gră­di­nița de pe lo­cul 2, cea din Vână­tori, că­tre ca­re s-au di­re­cți­o­nat un mi­li­on de lei.

Gră­di­nița din sa­tul lui Pla­hot­ni­uc be­ne­fi­cia­se și an­te­ri­or, din­tr-un prim grant acor­dat în 2014, de alte 300 de mii de lei din par­tea Gu­ver­nu­lui Ro­mâni­ei, ce­ea ce ri­di­că su­ma la 2,2 mi­li­oa­ne.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.