Do­me­ni­ul Co­roa­nei Se­gar­cea, Amba­sa­dor al cul­tu­rii vi­nu­lui în Chi­na

Cotidianul - - SPECIAL -

Trei me­da­lii de aur, do­uă de ar­gint și una de bronz în 2015. Pa­tru me­da­lii de aur, un ar­gint și un bronz în 2016. Pa­tru me­da­lii de aur și do­uă de ar­gint în 2017. Cinci me­da­lii de aur săp­tă­mâna tre­cu­tă. Es­te bi­la­nțul cu o crește­re (len­tă, con­stan­tă și in­dis­cu­ta­bi­lă) a par­ti­ci­pă­rii Do­me­ni­u­lui Co­roa­nei Se­gar­cea la Chi­na Wi­ne and Spi­rits Awar­ds, cel mai ma­re con­curs de vi­nuri de pe piața asia­ti­că.

Ce­ea ce ați ci­tit mai sus es­te mai mult de­cât o co­le­cție de obi­ec­te stră­lu­ci­toa­re de atârnat la gât, mai mult de­cât un in­stru­ment de mar­ke­ting și mult mai mult de­cât hârtii la­mi­na­te de pus într-un do­sar pe ca­re să-l arăți oas­peți­lor. Es­te tra­du­ce­rea în con­fir­mări a tu­tu­ror po­vești­lor ca­re încer­cau să ex­pli­ce că vi­nul crește oda­tă cu via, că pod­go­ria es­te plan­ta­tă pen­tru ur­mași, nu pen­tru cel ca­re o să­dește, că mun­ca nes­fârși­tă, până ajun­gi să-ți cu­noști și ul­ti­mul pe­tec de pă­mânt, es­te sin­gu­ra rețe­tă a evo­luți­ei într-o lu­me în ca­re teh­no­lo­gia și „scur­tă­tu­ri­le” le ofe­ră tu­tu­ror po­si­bi­li­ta­tea de a fa­ce un vin cu­rat și bău­bil.

Cei ca­re își do­resc cu ade­vă­rat să cre­e­ze vi­nuri trăi­esc și cresc oda­tă cu via lor și știu, an de an, să obți­nă cel mai bun rod pe ca­re îl per­mit ploi­le, fri­gul, soa­re­le și toa­te ce­le­lal­te toa­ne ale ce­ru­lui și pă­mântu­lui. Fă­ră ace­as­tă crește­re, pod­go­re­a­nul și vi­nul său cad pra­dă uni­for­mi­ză­rii și ano­ni­ma­tu­lui.

Cu atât mai mult es­te o bu­cu­rie să ve­dem pre­mia­te vi­nuri ca­re se află abia la înce­put de drum, pre­cum cu­pa­jul alb Prin­ci­pe­sa Mar­ga­re­ta sau cu­pa­jul ro­ze Spe­ra­nță, din co­le­cția Mi­ni­ma Mo­ra­lia, am­be­le obți­nu­te din re­col­ta 2017, des­ti­na­te mai de­gra­bă co­le­cți­o­na­ri­lor ca­re știu să se bu­cu­re de viața unui vin pe întin­de­rea mai mul­tor ani. La fel stă ca­zul și cu vi­nu­ri­le roșii ca­re abia fac pri­mii pași spre ma­tu­ri­ta­te – Re­cu­noști­nță și Res­pect, am­be­le vi­nuri din 2016 din co­le­cția Mi­ni­ma Mo­ra­lia, dis­tin­se cu ace­e­ași me­da­lie de aur. Însă la fel de va­lo­roa­să es­te și con­fir­ma­rea unui vin ca Prin­ci­pe­sa Mar­ga­re­ta roșu (Mar­se­lan, 2013), in­trat de­ja pe pa­li­e­rul de ma­tu­ri­ta­te, însă ca­re mai are ani buni de trăit.

Cu mii de pro­be tri­mi­se din 55 de țări și cu un ju­riu for­mat din 100 de spe­cia­liști de top din toa­tă lu­mea, CWSA es­te cel mai im­por­tant con­curs de vi­nuri din Chi­na, iar Chi­na es­te astă­zi piața pen­tru ca­re se lup­tă o lu­me între­a­gă. Me­da­li­i­le obți­nu­te aici, in­di­fe­rent de vânză­ri­le pe ca­re le ge­ne­re­a­ză sau nu, ră­mân unul din­tre ce­le mai im­por­tan­te ges­turi de di­plo­mație cul­tu­ra­lă, fă­când din Do­me­ni­ul Co­roa­nei Se­gar­cea un amba­sa­dor (puțin zis!) com­pe­tent.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.