Se întorc ploi­le!

Cotidianul - - TOT FELUL -

Pri­ma lu­nă de toam­nă a adus cu ea o aver­ti­za­re cod gal­ben de in­sta­bi­li­ta­te at­mos­fe­ri­că. Me­te­o­ro­lo­gii anu­nță ploi abun­den­te, vi­je­lii și grin­di­nă, în treis­pre­ze­ce ju­de­ţe. Aver­ti­za­rea a in­trat în vi­goa­re luni la ora 15.00 și va fi va­la­bi­lă până mar­ţi se­a­ră la ora 23.00.

Po­tri­vit me­te­o­ro­lo­gi­lor, sunt vi­za­te de co­dul gal­ben ju­de­ţe­le Alba, Arad, Bi­hor, Cluj, Ca­raș-se­ve­rin, Dolj, Gorj, Hu­ne­doa­ra, Me­he­din­ţi, Si­biu, Să­laj, Ti­miș și Vâlcea.

„Vor fi pe­ri­oa­de cu in­sta­bi­li­ta­te at­mos­fe­ri­că ac­cen­tua­tă în Ba­nat, Crișa­na și lo­cal în Olte­nia și ves­tul Tran­sil­va­ni­ei. Ace­as­ta se va ma­ni­fes­ta prin aver­se ce vor avea și ca­rac­ter to­ren­ţial, frec­ven­te des­căr­cări elec­tri­ce, vi­je­lii și că­deri de grin­di­nă. Can­ti­tă­ţi­le de apă vor de­păși 20…25 l/mp și izo­lat 40…50 l/mp“, anun­ţă me­te­o­ro­lo­gii.

Po­tri­vit aces­to­ra, în ce­le­lal­te re­gi­uni, cu pre­că­de­re în zo­ne­le de mun­te, ast­fel de fe­no­me­ne se vor sem­na­la pe arii mai res­trânse și în in­ter­va­le scur­te de timp.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.