„Doam­na mi­nis­tru, ne spi­o­nați?“

Ga­bri­e­la Fi­rea:

Cotidianul - - ACTUALITATE - Va­si­le Sur­cel

Ga­bri­e­la Fi­rea, pri­ma­rul ge­ne­ral al Ca­pi­ta­lei, se va pre­zen­ta astă­zi, la ora 11.00, la se­di­ul Par­che­tu­lui Ge­ne­ral, un­de va fi au­dia­tă, în ca­li­ta­te de mar­tor, în do­sa­rul pri­vi­tor la vi­o­le­nțe­le ca­re au avut loc pe 10 au­gust, cu oca­zia mi­tin­gu­lui din Piața Vic­to­ri­ei.

Con­flic­tul in­tern din ca­drul PSD, ieșit la ive­a­lă cu oca­zia Cex-ului de la Nep­tun, se ex­tin­de în jus­tiție: Vi­o­ri­ca Dăn­ci­lă și Car­men Dan vor fi au­dia­te la Par­che­tul Ge­ne­ral, în ca­drul an­che­tei pri­vi­toa­re la vi­o­le­nțe­le din 10 au­gust. Până atunci, prin­ci­pa­lul par­tid de gu­ver­nă­mânt es­te de­ja scin­dat în ta­be­re ad­ver­se între ca­re se du­ce se du­ce un „răz­boi al de­cla­rați­i­lor“și al unor acu­zații de­o­se­bit de gra­ve, in­clu­siv una pri­vi­toa­re la fap­tul că Mi­nis­te­rul de Inter­ne s-ar de­da la niște ac­te de ve­ri­ta­bi­lă „po­liție po­li­ti­că“îndrep­ta­te împo­tri­va mem­bri­lor de va­ză ai PSD.

Acu­zații de­o­se­bit de gra­ve

În ca­drul șe­di­nței CEX PSD de la Nep­tun, Ga­bri­e­la Fi­rea a acu­zat-o pe Car­men Dan în le­gă­tu­ră cu mo­dul în ca­re Jan­dar­me­ria, afla­tă în su­bor­di­nea MI, a ges­ti­o­nat si­tuația din te­ren cu oca­zia pro­tes­te­lor din 10 au­gust. În acest con­text, Ga­bri­e­la Fi­rea i-a luat apă­ra­rea pre­fec­tu­lui Spe­ra­nța Cli­se­ru. Mai mult de­cât atât, Fi­rea a mai spus că or­di­nul de eva­cua­re a Pi­eței în 10 au­gust nu co­nți­nea de­ta­lii cu pri­vi­re la mo­da­li­ta­tea de in­ter­venție, dar Cli­se­ru a fost in­di­ca­tă ca res­pon­sa­bi­lă doar pen­tru a se pu­tea ajun­ge la ea însăși. La sfârși­tul Cex-ului de la Nep­tun, Ga­bri­e­la Fi­rea a de­cla­rat pen­tru un post de te­le­vi­zi­u­ne: „Când am vrut să fa­cem Târgul de Cră­ci­un în Piața Vic­to­ri­ei, am fost lă­sa­tă sin­gu­ră, pro­tes­ta­ta­rii de pro­fe­sie au de­mon­tat sce­na. A fost un stri­găt de alar­mă, dar pro­ba­bil că unii co­le­gi au cre­zut că ei nu vor fi vi­zați. S-a întâmplat pe 10 au­gust. I-am re­proșat doam­nei mi­nis­tru că prin stra­te­gia de co­mu­ni­ca­re a vrut să tran­sfe­re răs­pun­de­rea pen­tru tot ce ur­ma să se întâmple pe ume­rii pre­fec­tu­lui. De­o­da­tă, pre­fec­tul, ca­re doar con­tra­sem­nea­ză un or­din întoc­mit de mi­li­tari, apa­re ca per­so­naj prin­ci­pal. În noap­tea ace­ea s-a me­nți­o­nat în pre­să nu­me­le pre­fec­tu­lui, a do­ua zi, pur­tă­to­rul de cu­vânt al Jan­dar­me­ri­ei a spus că pre­fec­tul a dat or­di­nul de in­ter­venție, ur­mă­rind pro­ba­bil re­a­cți­i­le și pre­sa in­ter­nați­o­na­lă și vă­zând că in­ter­venția e con­si­de­ra­tă mai agre­si­vă. Pur­tă­to­rul de cu­vânt al Jan­dar­me­ri­ei a ară­tat că­tre pre­fect, pre­sa spu­nând că a lu­crat cu pri­ma­rul ge­ne­ral. Așa am ajuns vi­no­vat de ser­vi­ciu că eu am pus la ca­le in­ter­venția, pen­tru că omul ca­re a dat or­di­nul e pre­fec­tul Ca­pi­ta­lei, cel ca­re a lu­crat cu mi­ne“. Iar în ce­ea ce pri­vește or­di­nul de in­ter­venție al Jan­dar­me­ri­ei, Ga­bri­e­la Fi­rea a des­cris cum se de­ru­le­a­ză ac­tul de co­man­dă, dar și la­nțul de de­ci­zii în ast­fel de si­tuații: „Știu cum ara­tă un ast­fel de do­cu­ment. Sub ni­cio for­mă într-un or­din de eva­cua­re nu se scriu ele­men­te de lup­tă, sunt tran­smi­se doar între mi­li­tari. Pre­fec­tul es­te un ci­vil, iar or­di­nul co­nți­ne si­tuația: câte per­soa­ne sunt, câte sunt agre­si­ve, da­că sunt în pe­ri­col fo­rțe­le de or­di­ne, da­că se înce­ar­că in­tra­rea într-o in­sti­tuție pu­bli­că, se de­cid eva­cua­rea și fo­rțe­le ca­re in­ter­vin. Nu se scrie cum se in­ter­vi­ne, că e cu tu­nuri cu apă. S-a lă­sat doar că pre­fec­tul, ca­re a lu­crat cu pri­ma­rul ge­ne­ral, a lă­sat să se dea cu ga­ze la­cri­mo­ge­ne. Anche­ta va do­ve­di ce­le spu­se de mi­ne“.

„Po­liție po­li­ti­că“între co­le­gi?

Ce­le mai gra­ve afir­mații fă­cu­te de pri­ma­rul ge­ne­ral Ga­bri­e­la Fi­rea au fost ce­le pri­vi­toa­re la un soi de „po­liție po­li­ti­că“ce s-ar de­ru­la chiar prin­tre mem­brii de va­ză ai prin­ci­pa­lu­lui par­tid de gu­ver­nă­mânt. În ace­as­tă pri­vi­nță, Ga­bri­e­la Fi­rea a de­cla­rat că mi­nis­trul de Inter­ne, Car­men Dan, a venit la șe­din­ţa CEX a PSD „înar­ma­tă“cu niște hârtii ca­re re­pre­zen­tau tran­scri­e­rea unor dis­cu­ţii pri­va­te pe What­sapp. Iar asta, du­pă ce, în ur­mă cu un an, a re­cu­nos­cut că are dis­cu­ţi­i­le de pe ace­as­tă apli­ca­ţie. „Doam­na mi­nis­tru a scos din­tr-un do­sar, deși nu cred că avea de un­de să știe ce voi spu­ne eu, de­cât da­că îmi ur­mă­rește co­res­pon­den­ţa, pro­ba­bil, a scos niște foi ca­re sunt xe­ro­xu­ri­le unor con­vor­biri pri­va­te din­tre doam­na pre­fect și un se­cre­tar de stat. Am între­bat: «Doam­na mi­nis­tru, ne spi­o­na­ţi? Ne ur­mă­ri­ţi? Ne con­tro­la­ţi me­sa­je­le, What­sapp-uri­le?». A întors atunci dis­cu­ţia și a spus că dom­nul se­cre­tar de stat i-a pus la dis­po­zi­ţie. I-am spus că «dum­nea­voas­tră mi-aţi spus acum un an să am gri­jă ce tran­smit pe What­sapp pen­tru că dum­nea­voas­tră ave­ţi What­sapp-uri­le unui se­na­tor din Bu­cu­rești și să fiu pre­cau­tă și aten­tă». Da­că la acest ni­vel am ajuns... Noi ne lup­tăm cu sta­tul pa­ra­lel, dar par­te din sta­tul pa­ra­lel e pe lângă noi, cu o doam­nă mi­nis­tru de Inter­ne ca­re vi­ne la Co­mi­te­tul Exe­cu­tiv pre­gă­ti­tă în apă­ra­rea sa cu niște me­sa­je pri­va­te.“Mai mult de­cât atât, Ga­bri­e­la Fi­rea a mai afir­mat că se poa­te sim­ţi spi­o­na­tă atât timp cât a fost pre­veni­tă de mi­nis­trul de Inter­ne că apli­ca­ţia What­sapp es­te ușor de in­ter­cep­tat: „De vre­me ce știa ce voi spu­ne eu și nu am vor­bit cu ni­meni și veni­se pre­gă­ti­tă cu niște con­vor­biri pri­va­te pe What­sapp și m-a pre­venit anul tre­cut să fiu aten­tă ce vor­besc pe What­sapp, că aces­tea sunt ușor de in­ter­cep­tat și are la dis­po­zi­ţie, pro­ba­bil de la ser­vi­ci­ul in­tern de in­for­ma­ţii al MAI, dis­cu­ţii din­tre un se­na­tor și une­le per­soa­ne... Și nici la acest ar­gu­ment ni­meni nu a in­ter­venit. Da­că aces­ta e sen­sul în ca­re se îndre­ap­tă unii co­le­gi...“.

În ci­u­da aces­tor dez­vă­lu­iri spec­ta­cu­loa­se, mem­brii Con­si­li­u­lui Exe­cu­tiv PSD au res­pins la vot ce­re­rea Ga­bri­e­lei Fi­rea de a o schim­ba pe Car­men Dan de la con­du­ce­rea Mi­nis­te­ru­lui de Inter­ne, ca ur­ma­re a mă­su­ri­lor lua­te pe 10 au­gust.

Și li­be­ra­lii se ba­gă „în dis­cuție“

Du­pă ce, zi­le la rând, nu a ofe­rit ni­cio opi­nie ofi­cia­lă în tot ce­ea ce pri­vește acest scan­dal, Lu­do­vic Orban, preșe­din­te­le PNL, a afir­mat ieri că, du­pă ce pri­ma­rul ge­ne­ral al Ca­pi­ta­lei a anun­ţat că mi­nis­trul de Inter­ne, Car­men Dan, a pre­zen­tat în CEXN al PSD hârtii cu dis­cu­ţii pri­va­te, es­te clar că Li­viu Drag­nea și Car­men Dan „vi­o­le­a­ză co­res­pon­den­ţe“și că acest caz ar tre­bui cer­ce­tat: „Am so­li­ci­tat re­pre­zen­tan­ţi­lor noștri din Co­mi­sia de apă­ra­re, or­di­ne pu­bli­că și si­gu­ran­ţă na­ţi­o­na­lă, atât din Se­nat, cât și din Ca­me­ra De­pu­ta­ţi­lor, să so­li­ci­te cla­ri­fi­cări din par­tea mi­nis­tru­lui de Inter­ne, ca­re a anun­ţat că va ve­ni să fa­că cla­ri­fi­că­ri­le în fa­ţa Co­mi­si­ei. (...) Es­te o do­va­dă ca­re es­te fur­ni­za­tă de un mem­bru al par­ti­du­lui de gu­ver­nă­mânt că PSD, Drag­nea și Car­men Dan vi­o­le­a­ză co­res­pon­den­ţe pri­va­te și de fapt fac po­li­ţie po­li­ti­că și re­a­li­ze­a­ză însce­nări chiar împo­tri­va unor re­pre­zen­tan­ţi ai Gu­ver­nu­lui. Lu­cru­ri­le sunt ex­trem de gra­ve. Eu stau și mă gândesc de ce pri­ma­rul ge­ne­ral al Ca­pi­ta­lei nu­mai vor­bește și nu a se­si­zat or­ga­ne­le com­pe­ten­te pen­tru a dis­pu­ne de­ma­ra­rea unor an­che­te pe ace­as­tă te­mă. (...) Da­că aș fi fost în lo­cul prim-mi­nis­tru­lui, ime­diat îl che­mam la ra­port pe mi­nis­trul de Inter­ne. De ase­me­nea, pre­mi­e­rul are la dis­po­zi­ţie un Corp de Con­trol pe ca­re poa­te ori­când să-l pu­nă la tre­a­bă atunci când exis­tă dis­func­ţi­o­na­li­tă­ţi ma­jo­re sau sus­pi­ci­uni gra­ve pri­vi­toa­re la încăl­ca­rea le­gii de că­tre su­bor­do­na­ţii dom­ni­ei sa­le. Până acum nu a fo­lo­sit ni­ci­o­da­tă aces­te in­stru­men­te și nici nu mă aștept să le fo­lo­se­as­că pen­tru că am con­vin­ge­rea că atât pe Dăn­ci­lă, cât și pe Car­men Dan le apă­ră Drag­nea cu ori­ce preţ“.

Au­di­e­ri­le con­ti­nuă

Cu mult mai im­por­tan­te de­cât au­di­e­ri­le din CEX al PSD vor fi de­po­zi­ţi­i­le pe ca­re pre­mi­e­rul Vi­o­ri­ca Dăn­ci­lă și Car­men Dan le vor avea de fă­cut la Par­che­tul Ge­ne­ral. În zi­le­le ur­mă­toa­re, am­be­le vor fi au­dia­te de că­tre pro­cu­rori în do­sa­rul pri­vi­tor la eveni­men­te­le din 10 au­gust.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.