„Ţarc“pen­tru zia­riști

Cotidianul - - POLITICĂ -

Sur­pri­ză pen­tru jur­na­liști în pri­ma zi a noii se­si­uni par­la­men­ta­re. Ca­me­ra De­pu­ta­ţi­lor a mon­tat, un „ţarc“în ju­rul punc­te­lor elec­tro­ni­ce în ca­re de­pu­ta­ţii fac pre­zen­ţa la in­tra­rea în șe­din­ţe­le de plen, pen­tru a împi­e­di­ca in­te­rac­ţi­u­nea jur­na­liști­lor cu par­la­men­ta­rii. Di­rec­to­rul Di­rec­ţi­ei Afa­ceri Inter­ne (DAI) din Ca­me­ra De­pu­ta­ţi­lor, Eduard Ba­chi­de, a de­cla­rat că a luat prin­tr-o „de­ci­zie ver­ba­lă“mă­suri de pro­tec­ţie în zo­na in­tră­rii în plen a de­pu­ta­ţi­lor și că nu a pri­mit „ni­cio co­man­dă“po­li­ti­că în acest sens. „Nu tre­bu­ie să exis­te ni­cio de­ci­zie scri­să, es­te vor­ba de ad­mi­nis­tra­ti­vul nos­tru și atâta tot. E o de­ci­zie ad­mi­nis­tra­ti­vă, atâta tot. Nu e vor­ba să vă ţi­nem de­par­te de par­la­men­tari. Și da­ta tre­cu­tă când a fost, s-a întâmplat ce s-a întâmplat cu jur­na­liștii. Aici se pu­ne de fi­e­ca­re da­tă și când vi­ne preșe­din­te­le la Par­la­ment, se pu­ne o ban­de­ro­lă și atâta tot. Deci nu văd un­de es­te pro­ble­ma“, le-a spus jur­na­liști­lor di­rec­to­rul Di­rec­ţi­ei Afa­ceri Inter­ne din Ca­me­ra De­pu­ta­ţi­lor, ca­re a mai afir­mat că mă­su­ra a fost lua­tă „pen­tru flu­i­di­za­rea tra­fi­cu­lui, vin de­pu­ta­ţii, vin to­ţi, sin­cer“.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.