Ediția ani­ver­sa­ră a „Cer­bu­lui de Aur“2018

Cotidianul - - CULTURĂ - Mag­da­le­na Po­pa Bu­luc

100 de că­lușari au des­chis a cin­cea se­a­ră a Fes­ti­va­lu­lui, iar Orches­tra Lău­ta­rii din Chiși­nău a ur­cat pe sce­nă într-o va­rian­tă ex­tin­să, cu 50 de in­stru­men­tiști. Spec­ta­co­lul a con­ti­nuat cu mo­men­te spe­cia­le cu Da­mian Dră­ghici, Alex Ca­lan­cea Band și proi­ec­tul mu­zi­cal: „Toți K1 Pen­tru Ro­mânia”.

Sma­ran­da Vor­ni­cu, Di­rec­to­rul Fes­ti­va­lu­lui, a po­ves­tit, la con­fe­rin­ţa de pre­să, des­pre con­cep­tul ine­dit al show-ului din ul­ti­ma se­a­ră a Cer­bu­lui de Aur, ca­re a adus fol­clo­rul în mo­der­ni­ta­te: „Închei­em Fes­ti­va­lul Inter­nați­o­nal Cer­bul de Aur într-o no­tă emoți­o­nan­tă, cu spec­ta­co­lul Ro­mânia Cen­te­nar. Ani­ver­săm Cen­te­na­rul Ma­rii Uniri și era fi­resc să avem o se­a­ră de­di­ca­tă aces­tui mo­ment is­to­ric”.

Iu­lia­na Tu­dor, gaz­da și pro­du­că­to­rul show-ului, a pre­gă­tit un spec­ta­col ab­so­lut im­pre­si­o­nant. Într-un ve­ri­ta­bil spec­ta­col al tra­diți­i­lor, s-au re­gă­sit te­me mu­zi­ca­le fol­clo­ri­ce ex­trem de cu­nos­cu­te, în va­rian­te rein­ter­pre­ta­te de in­vi­tații spe­cia­li Gri­go­re Leșe, Da­mian Dră­ghici și Alex Ca­lan­cea Band, ală­turi de Orches­tra „Lău­ta­rii” din Chiși­nău con­du­să de ma­es­trul Ni­co­lae Bot­gros.

La 50 de ani de la pri­ma edi­tie a Fes­ti­va­lu­lui, orches­tra din Re­pu­bli­ca Mol­do­va a ur­cat pe sce­nă într-o va­rian­tă lăr­gi­tă, cu 50 de in­stru­men­tiști.

În ace­e­ași no­tă ani­ver­sa­ră, spec­ta­co­lul a fost des­chis de o su­tă de că­lușari. De ase­me­nea, în anul ce­le­bră­rii Cen­te­na­ru­lui Ma­rii Uniri, TVR a adus pe sce­nă ar­tiști din toa­te re­gi­u­ni­le is­to­ri­ce ale ță­rii, nu­me so­no­re ale fol­clo­ru­lui: Cor­ne­lia și Lu­pu Red­nic, Ni­cu­li­na Stoi­can, Ale­xan­dru Pug­na, Chia­mi­ran Chi­vu, Io­nuț Fu­lea, Ma­ria­na De­ac, Ge­lu Voi­cu, Andre­ea Voi­ca, Con­stan­tin Lă­tă­rețu și Vi­o­ri­ca Ma­co­vei. Și pen­tru că Te­le­vi­zi­u­nea Ro­mână a lan­sat un proi­ect nați­o­nal me­nit să des­co­pe­re o no­uă ge­ne­rație de ar­tiști, pro­mo­tori ai cul­tu­rii tra­diți­o­na­le ro­mâne - show-ul „Ve­de­ta Po­pu­la­ră” -, pe sce­na Fes­ti­va­lu­lui s-au aflat și câți­va din­tre lau­re­ații con­cur­su­lui, dar și ti­neri ca­re au de­bu­tat la TVR.

Fi­na­lul se­rii a fost de­di­cat unui proi­ect mu­zi­cal: „Toți K1 Pen­tru Ro­mânia”, ofe­rit de Pri­mă­ria Ge­ne­ra­lă a Ca­pi­ta­lei prin Te­a­trul Excel­si­or. Show-ul a avut o dis­tri­buție de ga­lă, din ca­re au fă­cut par­te Ni­co­lae Fur­dui Ian­cu, Pau­la Se­ling, Gru­pul in­stru­men­tal „Crai Nou” din Alba Iu­lia, Tru­pa K1, ac­to­rii Vlad Ră­des­cu, Mi­ha­e­la Ră­des­cu, So­rin Fran­cu.

Ac­to­rii și in­ter­preții au adus pe sce­na Fes­ti­va­lu­lui per­so­na­li­tăți­le pro­e­mi­nen­te și ce­le mai sem­ni­fi­ca­ti­ve eveni­men­te is­to­ri­ce ca­re au mar­cat evo­luția ac­tu­lui de uni­re a ro­mâni­lor, într-o su­i­tă de mo­men­te ar­tis­ti­ce.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.