Noi tro­fee la Con­cur­sul Inter­nați­o­nal Ge­or­ge Enes­cu

Cotidianul - - CULTURĂ - Mag­da­le­na Po­pa Bu­luc

Ce­le no­uă tro­fee ale Con­cur­su­lui Inter­nați­o­nal Ge­or­ge Enes­cu 2018 au fost re­a­li­za­te de Daniela Făiniș - ar­tist plas­tic cu nu­me­roa­se ex­po­ziții per­so­na­le și de grup și cu o ac­ti­vi­ta­te ar­tis­ti­că no­ta­bi­lă în do­me­ni­ul ce­ra­mi­cii.

Ce­le no­uă “pri­nțe­se”- așa cum le nu­mește au­toa­rea - tro­fee ale Con­cur­su­lui, sunt in­spi­ra­te din con­cep­tul vi­zual al aces­tei ediții, ca­re fa­ce tri­mi­te­re la con­ti­nua evo­luție a ar­tiști­lor și la di­ver­se­le tex­turi in­ter­pre­ta­ti­ve și di­fe­ri­te­le per­so­na­li­tăți ale aces­to­ra.

Tro­fe­e­le re­pre­zin­tă în po­rțe­lan alb di­ver­se in­stru­men­te, neșle­fu­i­te, bru­te, cu su­pra­fețe dan­te­la­te, brăz­da­te de roci , plan­te, ma­te­ria­le di­ver­se. Instru­men­te­le au un su­port co­nic, ase­meni unui val, unei cri­no­li­ne, de aici și de­nu­mi­rea pri­e­te­noa­să, de pri­nțe­se.

“La ace­as­tă ediție a Con­cur­su­lui, câști­gă­to­rii vor avea oca­zia să se întâlneas­că sub încă o for­mă cu arta ro­mâneas­că. Pe lângă întâlni­rea cu mu­zi­ca lui Enes­cu, apoi cu com­pe­tiția în si­ne, vor du­ce cu ei în lu­me ex­pre­sia ar­tis­ti­că a ta­len­tu­lui lor și me­sa­jul pri­vind ne­ce­si­ta­tea de a con­ti­nua efor­tul de de­să­vârși­re, stu­di­ul și dez­vol­ta­rea, sub for­ma unui obi­ect de ar­tă con­tem­po­ra­nă”spu­ne Mi­hai Con­stan­ti­nes­cu, di­rec­to­rul Con­cur­su­lui și Fes­ti­va­lu­lui Ge­or­ge Enes­cu.

Daniela Făiniș reu­nește în dis­cur­sul său cre­a­tiv sculp­tu­ra, pic­tu­ra, gra­fi­ca și ta­pi­se­ria în obi­ec­te și in­sta­lații ce­ra­mi­ce de o com­ple­xi­ta­te apar­te. Lu­cră­ri­le sa­le sunt ex­pu­se în mu­zee și ga­le­rii pres­ti­gi­oa­se din Ja­po­nia, Ger­ma­nia, SUA, Bel­gia și Ro­mânia, cât și în clă­di­rea prin­ci­pa­lă a Par­la­men­tu­lui Eu­ro­pe­an. Făiniș are în pal­ma­res nu­me­roa­se pre­mii și dis­tin­cții: me­da­lia de aur a Con­cur­su­lui inter­nați­o­nal de ce­ra­mi­că de ar­tă de la Gual­do Ta­di­no, Pe­ru­gia în 1989 și 1990, Me­nți­u­nea de onoa­re a Con­cur­su­lui inter­nați­o­nal de ce­ra­mi­că de la Mi­no, Ja­po­nia și Pre­mi­ul I la Bi­e­na­la de ar­tă ce­ra­mi­că din Avei­ro, Por­tu­ga­lia, 1997, iar, din 2004, deți­ne Or­di­nul Me­ri­tul Cul­tu­ral în grad de Co­man­dor. Trăi­ește și lu­cre­a­ză în Bu­cu­rești; din 2013 es­te ar­tist-in­vi­tat al ga­le­ri­ei Annart, un­de a par­ti­ci­pat la pa­tru ex­po­ziții de grup.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.