Tot mai mu­lți bol­na­vi de can­cer de co­lon

Cotidianul - - SĂNĂTATE - So­nia Te­o­do­res­cu

Me­di­cii gas­tro­en­te­ro­lo­gi și on­co­lo­gi sunt din ce în ce mai îngri­jo­rați de nu­mă­rul ma­re al bol­na­vi­lor de can­cer de co­lon. Ei spun că ci­fra s-a tri­plat din anul 1990 până în pre­zent, iar afe­cți­u­nea nu mai es­te spe­ci­fi­că doar per­soa­ne­lor tre­cu­te de 55-60 de ani. De­bu­tul se ma­ni­fes­tă chiar la per­soa­ne sub 30 de ani. Me­di­cii so­li­ci­tă de mai mu­lți ani Mi­nis­te­ru­lui Să­nă­tății bu­ge­ta­rea pro­gra­mu­lui nați­o­nal de scre­e­ning pen­tru acest tip de afe­cți­u­ne.

Spe­cia­liștii spun că da­că nu vor fi lua­te mă­suri de pre­veni­re, în câți­va ani, 5% din po­pu­lația ță­rii vor avea ace­as­tă boa­lă ca­re, ne­des­co­pe­ri­tă la timp, es­te fa­ta­lă. De­pis­ta­tă și tra­ta­tă, ace­as­tă boa­lă poa­te fi însă vin­de­ca­tă în pro­po­rție de 95%.

Un pro­gram de scre­e­ning ar mi­cșo­ra nu­mă­rul bol­na­vi­lor

„Vârsta ce­lor bol­na­vi de can­cer co­lo­rec­tal a scă­zut și pen­tru că au apă­rut tot fe­lul de schim­bări ale sti­lu­lui de viață. Adi­că, din cau­za te­le­vi­zo­ru­lui și a cal­cu­la­to­ru­lui, lu­mea nu mai fa­ce sport, nici mă­car mișca­re. Res­pon­sa­bil es­te și nu­mă­rul ma­re de fast-food-uri, dar și lip­sa de timp, pen­tru că sun­tem într-o con­ti­nuă goa­nă du­pă bani și jo­buri cât mai bă­noa­se, în timp ce mâncăm tot fe­lul de pros­tii, încă de ti­neri. Și atunci, simp­to­me­le aces­tei bo­li apar la vârste tot mai mici, ca ur­ma­re a unei ali­men­tații proas­te și a lip­sei de ac­ti­vi­ta­te fi­zi­că“, spu­ne Dia­na Mar­ghi­dan, me­dic on­co­log.

Simp­to­me­le unei ast­fel de afe­cți­uni sunt du­re­ri­le ab­do­mi­na­le, ba­lo­na­rea, cram­pe­le, lip­sa pof­tei de mânca­re și scă­de­rea în greu­ta­te.

„În ca­zuri mai gra­ve pot apă­rea sânge­rări. Dar, de fapt, noi asta încer­căm să evi­tăm: ca pa­ci­e­nții să ajun­gă târziu la me­dic. Și din acest mo­tiv es­te ne­voie de un pro­gram de scre­e­ning nați­o­nal, pe ca­re îl so­li­ci­tăm mi­nis­te­ru­lui de ani de zi­le“, spu­ne Mi­hai Pa­ras­chiv, me­dic gas­tro­en­te­ro­log.

Nu s-au gă­sit ni­ci­o­da­tă fon­duri pen­tru un ast­fel de pro­gram

Exis­tă un pro­gram de scre­e­ning pen­tru de­pis­ta­rea can­ce­ru­lui de co­lon, apro­bat de Par­la­ment, con­form nor­me­lor im­pu­se de Uni­u­nea Eu­ro­pe­a­nă, dar inu­til de­o­cam­da­tă, pen­tru că nu s-a gă­sit fi­na­nța­re pen­tru a fi apli­cat.

Ma­re­le avan­taj al unui pro­gram de scre­e­ning pen­tru can­ce­rul co­lo­rec­tal es­te enorm.

„Inițial apar po­li­pii de co­lon, ca­re sunt le­zi­uni be­nig­ne. La 50 de ani, aproa­pe 15% din fe­mei și 25% din băr­bați au de­ja po­li­pi co­lo­nici. Ci­fra es­te ex­trem de ma­re. Pro­gra­mul na­ţi­o­nal de scre­e­ning pen­tru can­ce­rul de co­lon exis­tă de vreo ze­ce ani, a fost apro­bat în Par­la­ment, dar nu es­te bu­ge­tat și ce­rem Mi­nis­te­ru­lui Să­nă­tă­ţii să gă­se­as­că fon­duri pen­tru bu­ge­ta­rea sa. Nu s-au gă­sit ni­ci­o­da­tă fon­duri su­fi­ci­en­te pen­tru un ast­fel de pro­gram, deși se poa­te re­a­li­za pe re­gi­uni-pi­lot. Nu cred că sunt im­pli­ca­te fon­duri ex­traor­di­nar de mari, es­te ne­voie doar de o voin­ţă po­li­ti­că mai con­sis­ten­tă, pen­tru că acest tip de can­cer a cres­cut de trei ori în ul­ti­mii 27 de ani în Ro­mânia. Es­te o pro­ble­mă re­a­lă, des­co­pe­ri­rea în fa­ză in­ci­pi­en­tă sau în fa­ză de po­li­pi re­du­ce in­ci­den­ţa can­ce­ru­lui de co­lon“, a de­cla­rat Mar­cel Ta­nțău, șe­ful De­par­ta­men­tu­lui de en­dos­co­pie di­ges­ti­vă din ca­drul Insti­tu­tu­lui Re­gi­o­nal de Gas­tro­en­te­ro­lo­gie și He­pa­to­lo­gie Cluj-na­po­ca.

Alții au gă­sit bani

Re­zul­ta­te­le unui ast­fel de pro­gram se pot ve­dea pes­te 10-15 ani din mo­men­tul în ca­re es­te pus în prac­ti­că.

În acest mod ar pu­tea fi evi­ta­te și su­praa­glo­me­ră­ri­le la ca­bi­ne­te­le de en­dos­co­pie, iar toți pa­ci­e­nții ar pu­tea să fie mo­ni­to­ri­zați și in­tro­duși într-o ba­ză de da­te.

Ase­me­nea pro­gra­me au avut suc­ces în țări din Occi­dent, un­de nu­mă­rul pa­ci­e­nți­lor cu can­cer co­lo­rec­tal a scă­zut cu 20%.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.