Al-ba­ghda­di, li­de­rul Da­e­ch, ce­re ade­pți­lor să con­ti­nue ji­ha­dul, ata­când sta­te­le Occi­den­ta­le

Du­pă li­chi­da­rea „Ca­li­fa­tu­lui Isla­mic“

Cotidianul - - LUMEA șI EUROPA - Du­mi­tru Con­stan­tin

La o săp­tă­mână du­pă ce li­de­rul gru­pă­rii ji­ha­dis­te Sta­tul Isla­mic, Abu Bakr al­ba­ghda­di, des­pre ca­re unii spe­cia­liști în an­ti­te­ro­rism spu­neau că ar fi fost li­chi­dat, a re­a­pă­rut cu un me­saj au­dio adre­sat com­ba­tan­ţi­lor mișcă­rii, îndem­nându-i să con­ti­nue lup­ta, aceștia au răs­puns ape­lu­lui său. Spre a con­ti­nua Adju­du­lui, ei au ales Ira­kul, una din­tre ce­le do­uă ţări în ca­re, la un mo­ment dat, Da­e­ch (sau Da­esh, acro­ni­mul arab al Sta­tu­lui Isla­mic) con­tro­la o ma­re par­te din te­ri­to­riu și în ca­re, azi, mai are aco­lo câte­va „pun­gi“.

La pos­tul de con­trol de la una din­tre in­tră­ri­le din orașul Qaim, si­tuat la 340 km. vest de Bag­dad, a fost co­mis un aten­tat si­nu­ci­gaș, cu o mași­nă-cap­ca­nă, din cau­za că­ru­ia au mu­rit 11 per­soa­ne, din­tre ca­re cinci mem­bri ai for­ţe­lor de se­cu­ri­ta­te, 16 per­soa­ne, din­tre ca­re 12 ci­vi­li, fi­ind ră­ni­te (Re­a­min­tim, în con­text, că acest oraș a fost re­cu­ce­rit de for­ţe­le gu­ver­na­men­ta­le. În noi­em­brie 2017, o lu­nă mai târziu, pre­mi­e­rul Hai­dar al-aba­di anun­ţa sfârși­tul răz­boi­u­lui împo­tri­va aces­tei mișcări).

Ra­por­tul ser­vi­ci­i­lor de se­cu­ri­ta­te ara­tă că ve­hi­cu­lul a fost pre­gă­tit într-o zo­nă deșer­ti­că de la fron­ti­e­ra cu Si­ria, în ca­re ji­ha­diștii dis­pun de mij­loa­ce de a fa­bri­ca un ata­re me­ca­nism. Ple­ca­tă de aco­lo, mași­na a tre­cut în for­ţă de do­uă ba­ra­je, fă­când vic­ti­me.

La între­ba­rea de ce a ales Sta­tul Isla­mic să lo­ve­as­că în acest loc a dat răs­puns Hi­cham el-ha­che­mi, ex­pert ira­kian în mișcă­ri­le ji­ha­dis­te. „Es­te vor­ba de un punct stra­te­gic între Si­ria și Irak și de o re­gi­u­ne în ca­re se află nu nu­mai uni­tă­ţi ale ar­ma­tei Ira­ki­e­ne și com­po­nen­ţi ai gru­pă­rii pa­ra­mi­li­ta­re Ha­chd al-chaa­bi, ca­re com­ple­te­a­ză efec­ti­ve­le re­gu­la­te ale ar­ma­tei și au spri­ji­nit tru­pe­le gu­ver­na­men­ta­le să vâne­ze Sta­tu­tul Isla­mic în Irak“.

De alt­fel, în aten­ta­tul de la Qaim au mu­rit și trei mem­bri ai aces­teia. Tot în ace­as­tă zo­nă se gă­sesc și tru­pe ame­ri­ca­ne și fran­ce­ze, ca­re fac par­te din coa­li­ţia in­ter­na­ţi­o­na­lă an­ti­ji­ha­dis­tă. Exper­tul ci­tat de­cla­ra agen­ţi­ei Fran­ce Pres­se că Da­e­ch a exe­cu­tat ata­cul „spre a spu­ne tu­tu­ror: noi avem me­reu bra­ţul lung și pu­tem ac­ţi­o­na ra­pid, lo­vind un­de ni se pa­re că tre­bu­ie!“

Așa­dar, aten­ta­tul de am­ploa­re co­mis într-o zo­nă sim­bo­li­că a avut loc la doar o săp­tă­mâna du­pă ce li­de­rul Sta­tu­lui Isla­mic a ieșit pu­blic du­pă 11 luni de tă­ce­re, timp în ca­re des­pre soar­ta lui au cir­cu­lat tot fe­lul de va­rian­te, ce­le mai ve­hi­cu­la­te fi­ind ba că a a fost ucis de tru­pe­le ru­sești din Si­ria, ba că ar fi fost omo­rât într-un bom­bar­da­ment al coa­li­ţi­ei in­ter­na­ţi­o­na­le an­ti­ji­ha­dis­te sau de tru­pe­le gu­ver­na­men­ta­le ira­ki­e­ne, în timp ce ac­ţi­o­nau împo­tri­va com­ba­tan­ţi­lor Da­e­ch.

Până la ur­mă, nu s-a ade­ve­rit ni­ci­u­na din­tre ele, iar în se­a­ra zi­lei de 23 au­gust, cel au­to­pro­cla­mat ca­lif al ca­li­fa­tu­lui Sta­tu­lui Isla­mic a ros­tit un me­saj au­dio de 55 de mi­nu­te. A rei­eșit, ast­fel, că Al-ba­ghda­di, cel ca­re dă­du­se ulti­mul sem­nal so­nor la 28 sep­tem­brie 2017, când gru­pa­rea lui era alun­ga­tă din Mo­sul, „ca­pi­ta­la“au­to­pro­cla­ma­tă în Irak, aces­ta es­te nu doar viu, ci și bi­ne in­for­mat, cum au con­sta­tat spe­cia­liștii.

Exper­ţii in­vo­ca­ţi de pre­sa oc­ci­den­ta­lă au su­bli­niat ase­mă­nă­ri­le vo­cii sa­le din di­fe­ri­te alte înre­gis­trări. Re­a­min­tesc că sin­gu­re­le ima­gini vi­deo cu el da­te­a­ză de la 29 iu­nie 2014, când a pro­cla­mat „re­veni­rea ca­li­fa­tu­lui“, într-un dis­curs ţi­nut în mos­che­ea ve­che din Mo­sul, dis­tru­să ulte­ri­or de com­ba­tan­ţii săi, când au pi­er­dut con­tro­lul asu­pra orașu­lui res­pec­tiv.

Acum, în cel mai nou me­saj au­dio, al 4-lea de când s-a pro­cla­mat „co­man­dant al cre­din­ci­oși­lor“, Al-ba­ghda­di fa­ce un tur de ori­zont com­plet al ac­tua­li­tă­ţii in­ter­na­ţi­o­na­le, men­ţi­o­nând eveni­men­te re­cen­te, pre­cum de­ten­ţia pas­to­ru­lui ame­ri­can Andrew Brun­son în Tur­cia, sau ce­le 100 mi­li­oa­ne de do­lari de aju­tor sau­dit pro­mi­se re­gi­u­ni­lor si­ri­e­ne afla­te sub con­tro­lul „re­ne­ga­ţi­lor kur­zi“, po­tri­vit pro­pri­ei sa­le ex­pre­sii. Pu­ne la zid Ara­bia Sau­di­tă, Ior­da­nia și Ba­hrei­nul, che­mând ce­tă­ţe­nii aces­tor ţări să răs­toar­ne gu­ver­ne­le lor, re­gi­mul de la Riyad fi­ind acu­zat că „înce­ar­că să oc­ci­den­ta­li­ze­ze și să lai­ci­ze­ze sun­ni­ţii“sau­di­ţi.

Are și opi­nii des­pre con­flic­te di­ver­se și pre­ve­de „dis­pa­ri­ţia vi­i­toa­re a Ame­ri­cii (…), ca­re trăi­ește ce­le mai gre­le mo­men­te din is­to­ria sa mo­der­nă și se la­men­te­a­ză în le­gă­tu­ră cu su­me­le mari pe ca­re le-a chel­tu­it în van“în Ori­en­tul Mij­lo­ciu. „Sfi­dă­ri­le cu ca­re rușii, ira­ni­e­nii și Co­re­ea de Nord îi înfrun­tă pe ame­ri­cani sunt sem­ne­le de pră­buși­re a au­rei Was­hin­gto­nu­lui“, mai afir­ma el.

„Lan­sându-se în ata­re con­si­de­ra­ţii ge­o­po­li­ti­ce, Al-ba­ghda­di înce­ar­că să mas­che­ze me­sa­jul său gol de con­ţi­nut și pro­pu­ne­ri­le fă­cu­te par­ti­za­ni­lor săi“, de­cla­ra zia­ru­lui pa­ri­zian „Li­be­ra­ti­on“, Hasni Abi­di, di­rec­tor al Cen­tru­lui de Stu­dii și Cer­ce­tări asu­pra Lu­mii Ara­be, de la Ge­ne­va. „To­nul es­te de­par­te de a fi tri­um­fă­tor. El cau­tă să re­la­ti­vi­ze­ze eșe­cu­ri­le or­ga­ni­za­ţi­ei sa­le fo­lo­sind for­mu­la „S-a pi­er­dut o bă­tă­lie, nu un răz­boi“.

To­tuși, pi­er­de­rea ce­lor 35 „wi­laya“(pro­vin­cii în ara­bă), a ce­lor do­uă „ca­pi­ta­le” ( Ra­qa, din Si­ria, și Mo­sul, în Irak), și a ma­ri­lor te­ri­to­rii din Irak și Si­ria pu­ne sub sem­nul între­bă­rii una din­tre pa­ra­dig­me­le sa­le adop­ta­te du­pă pro­cla­ma­rea ca­li­fa­tu­lui, al că­rui slo­gan cla­ma: „Sta­tul Isla­mic ră­mâne și se ex­tin­de!“, mai ară­ta spe­cia­lis­tul ci­tat. În mo­men­te­le de „vârf “, el voia să eli­mi­ne cu bul­do­ze­rul fron­ti­e­ra din­tre Si­ria și Irak și se mândrea că a ter­mi­nat cu tra­seul „im­pe­ria­list” din 1916 ( re­a­li­zat prin fai­moa­se­le acor­duri Sy­kes-pi­cot), ca­re de­se­na fron­ti­e­re­le din Ori­en­tul Mij­lo­ciu.

Eli­mi­na­rea Da­e­ch, ca­re aproa­pe doi ani a con­tro­lat o im­por­tan­tă par­te a te­ri­to­ri­u­lui ira­kian și si­rian ega­lă cu su­pra­fa­ţa Ma­rii Bri­ta­nii, a con­sti­tu­it un șoc pen­tru gru­pa­re, dar, con­trar a ce­ea ce s-a cre­zut și spe­rat ime­diat, fap­tul nu i-a fost fa­tal. Din pă­ca­te, en­tu­zias­mul afișat în une­le ţări din zo­nă, cât și vest-eu­ro­pe­ne, nu s-a do­ve­dit înte­meiat. Așa se fa­ce că, du­pă cum s-a con­sta­tat, ji­ha­diștii nu s-au pre­dat cu to­ţii du­pă cam­pa­ni­i­le mi­li­ta­re con­du­se de for­ţe­le gu­ver­na­men­ta­le ira­ki­e­ne și si­ri­e­ne, ce­le ale coa­li­ţi­ei in­ter­na­ţi­o­na­le sau din Tur­cia, ori de alte gru­pări.

De fapt, cred că în acest ul­tim as­pect, cel al di­vi­ză­rii evi­den­te și chiar al lup­tei pen­tru in­fluen­ţă și pu­te­re în ce­le do­uă ţări ara­be, re­zi­dă acel eșec. Exis­tă ace­le „pun­gi“prin ca­re ji­ha­diștii păs­tre­a­ză con­tro­lul în di­fe­ri­te punc­te din Irak sau Si­ria ( zo­na si­ria­nă Deir el-zor sau pro­vin­cia ira­kia­nă Al-an­bar. Mai con­cret, în Irak, ji­ha­diștii sunt răs­pândi­ţi în pa­tru re­gi­uni, iar obi­ec­ti­vul lor es­te de „a se răz­bu­na pe cai ca­re i-au vânat“). Din aces­tea ei co­mit aten­ta­te sau de­cla­nșe­a­ză ata­curi sânge­roa­se. De pil­dă, în iu­lie, ei au re­a­li­zat ac­ţi­uni de am­ploa­re în su­dul Si­ri­ei, sol­da­te cu pes­te 250 de mor­ţi. Ori­cum, pe­ri­oa­da cu­ce­rii de te­ri­to­rii de că­tre Da­e­ch es­te re­vo­lu­tă.

Cu toa­te astea, azi mul­ţi spe­cia­liști în ji­ha­dism se între­a­bă ca­re es­te nu­mă­rul com­ba­tan­ţi­lor Da­e­ch în ac­ti­vi­ta­te, ţi­nând se­a­ma că, în 2015, unii avan­sau ci­fra de 200.000? Obser­va­to­rii ONU vor­besc des­pre 20.000-30.000 de com­ba­tan­ţi afla­ţi în Irak și Si­ria; Pen­ta­go­nul avan­se­a­ză ci­fre­le 15.500-17.000, în Irak, și cir­ca 14.000, în Si­ria. Ci­fre șo­can­te, da­că re­a­min­tim că, „în de­cem­brie 2017, un pur­tă­tor de cu­vânt al coa­li­ţi­ei in­ter­na­ţi­o­na­le con­du­se de SUA a apre­ciat că, în Irak și Si­ria, mai erau doar o mie de com­ba­tan­ţi ai Da­e­ch”, amin­tea Cen­trul de Con­sul­tan­ţă în Se­cu­ri­ta­te So­u­fan Gro­up.

Cum se ex­pli­că aces­te mari di­fe­ren­ţe evi­den­te? „Ele au fost ca­rac­te­ris­ti­ce cam­pa­ni­ei an­ti-sta­tul Isla­mic de la de­bu­tul ei, în 2014”, mai ex­pli­că exper­ţii ci­ta­ţi, ca­re evi­den­ţia­ză un ade­văr foar­te îngri­jo­ră­tor:„chiar da­că Sta­tul Isla­mic a re­venit de la la sta­di­ul de pro­to-stat la cel de grup in­sur­gent, el ră­mâne unul din­tre ce­le mai pu­ter­ni­ce gru­puri te­ro­ris­te din is­to­rie și nu du­ce lip­să nici de ar­me, nici de re­cru­ţi”.

În con­text, s-a re­venit la ro­lul lui Al-ba­ghda­di, cel pe ca­pul că­ru­ia SUA au ofe­rit o su­mă enor­mă, 25 mi­li­oa­ne de do­lari, și des­pre ca­re se scrie că pu­te­rea și au­to­ri­ta­tea lui pla­nea­ză asu­pra gru­pă­rii ai că­rei mem­bri sunt răs­pândi­ţi acum în di­fe­ri­te zo­ne ale lu­mii.

„Azi, exis­tă par­ti­zani ai Sta­tu­lui Isla­mic pes­te tot; în Li­bia, în Pe­nin­su­la Si­nai sau ori­un­de, dar ade­sea es­te vor­ba de un opor­tu­nism lo­cal. Al-ba­ghda­di es­te co­nști­ent de ris­cul de a fi du­blat de alte for­ma­ţi­uni ji­ha­dis­te, lo­ca­le sau in­ter­na­ţi­o­na­le. La rândul lui, el vrea să se cre­a­dă prin re­cen­tul său me­saj au­dio că „sta­tul ca­li­fa­tu­lui se va men­ţi­ne da­că vrea Allah (…) va fa­ce să tri­um­fe re­li­gia (is­la­mi­că-n.n.) și va com­ba­te dușma­nii“, mai de­cla­ra Hasni Abi­di. Pen­tru pri­ma oa­ră au­to­pro­cla­ma­tul ca­lif che­ma su­pușii să înmul­ţe­as­că ata­cu­ri­le în ţă­ri­le occi­den­ta­le și de­ta­lia mo­dul de ope­ra­re. „O sin­gu­ră ope­ra­ţi­u­ne la ei va­lo­re­a­ză cât o mie la noi“, de­cla­ra el.

Din­co­lo de aces­te de­ta­lii, un lu­cru es­te cert: re­a­pa­ri­ţia so­no­ră a lui Abu Bakr al-ba­ghda­di ara­tă că el se con­cen­tre­a­ză asu­pra unei vi­zi­uni mon­dia­le, cal­chia­tă du­pă cea a Al-qai­da de di­nain­tea sa. Mai con­cret, du­pă ce și-a vă­zut dis­trus vi­sul reînvi­e­rii ca­li­fa­tu­lui, prin Da­e­ch vrea să con­ti­nue lup­ta, pro­vo­când te­roa­re în lu­me prin ji­had și re­cur­gând la lo­vi­turi du­re și spec­ta­cu­loa­se.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.