Inspe­cția Ju­di­cia­ră, fă­ră con­du­ce­re și cu ac­ti­vi­ta­tea blo­ca­tă

Cotidianul - - ULTIMA ORĂ - Va­si­le Sur­cel

Ac­ti­vi­ta­tea Inspe­cți­ei Ju­di­cia­re din ca­drul CSM es­te blo­ca­tă mo­men­tan, întru­cât, înce­pând cu da­ta de 1 sep­tem­brie, a ră­mas prac­tic fă­ră con­du­ce­re. Con­cret, man­da­tul in­spec­to­ru­lui-șef Lu­cian Ne­te­jo­ru și al in­spec­to­ru­lui-șef ad­junct Ghe­or­ghe Stan s-au încheiat în pri­ma zi a aces­tei luni.

Afla­tă în ace­as­tă si­tuație, Inspe­cția Ju­di­cia­ră nu mai poa­te lua de­ci­zii în ca­zul unor se­si­zări pri­vi­toa­re la aba­te­ri­le dis­ci­pli­na­re co­mi­se de că­tre ma­gis­tra­ţi și nu va mai pu­tea încheia nici mă­car cer­ce­tă­ri­le afla­te în curs. De ase­me­nea, nu vor mai exis­ta nici se­si­zări din ofi­ciu pri­vi­toa­re la aba­te­ri­le să­vârși­te de ma­gis­tra­ţi. Iar toa­te aces­tea, din­tr-un mo­tiv foar­te sim­plu: aces­te ac­te pro­ce­du­ra­le nu se pot de­ru­la fă­ră avi­zul ce­lor doi șe­fi ai Inspe­cți­ei Ju­di­cia­re.

Pre­lun­giri de man­da­te

Încer­când să evi­te acest blo­caj in­sti­tuți­o­nal, mi­nis­trul Jus­ti­ţi­ei, Tu­do­rel Toa­der, a tran­smis în ur­mă cu câte­va zi­le spre avi­za­rea CSM o or­do­nan­ţă prin ca­re so­li­ci­tă pre­lun­gi­rea man­da­te­lor lui Ne­te­jo­ru și Stan, până la mo­men­tul ocu­pă­rii ce­lor do­uă fun­cții de con­du­ce­re. Prin­tre alte­le, în or­do­na­nța înain­ta­tă de că­tre mi­nis­trul Jus­tiți­ei se me­nți­o­nea­ză: „Întru­cât dis­po­zi­ţi­i­le Le­gii nr. 317/2004 pri­vind CSM în vi­goa­re nu re­gle­men­te­a­ză si­tua­ţia în ca­re man­da­te­le func­ţi­i­lor de in­spec­tor-șef și in­spec­tor-șef ad­junct al Inspec­ţi­ei Ju­di­cia­re ex­pi­ră înain­te de fi­na­li­za­rea con­cur­su­ri­lor pen­tru ocu­pa­rea aces­tor func­ţii și nici po­si­bi­li­ta­tea exer­ci­tă­rii cu ti­tlu in­te­ri­mar a func­ţi­i­lor de in­spec­tor-șef și in­spec­tor-șef ad­junct, în si­tua­ţia în ca­re aces­tea de­vin va­can­te din alte mo­ti­ve. (...) În si­tua­ţia va­can­tă­rii func­ţi­ei de in­spec­tor-șef sau, du­pă caz, de in­spec­tor-șef ad­junct al Inspec­ţi­ei Ju­di­cia­re ca ur­ma­re a ex­pi­ră­rii man­da­tu­lui, in­te­ri­ma­tul func­ţi­ei se asi­gu­ră de in­spec­to­rul-șef sau, du­pă caz, de in­spec­to­rul-șef ad­junct în func­ţie, până la da­ta ocu­pă­rii aces­tor func­ţii în con­di­ţi­i­le le­gii. În caz de înce­ta­re a man­da­tu­lui de in­spec­tor-șef ca ur­ma­re a altor si­tua­ţii, in­te­ri­ma­tul func­ţi­ei se asi­gu­ră de că­tre in­spec­to­rul-șef ad­junct până la da­ta ocu­pă­rii func­ţi­ei în con­di­ţi­i­le le­gii, iar în caz de înce­ta­re a man­da­tu­lui de in­spec­tor-șef ad­junct, in­te­ri­ma­tul func­ţi­ei se asi­gu­ră de că­tre un in­spec­tor ju­di­ciar nu­mit de in­spec­to­rul-șef până la da­ta ocu­pă­rii aces­tei func­ţii în con­di­ţi­i­le le­gii“.

Con­form unor sur­se ne­o­fi­cia­le, până în acest mo­ment CSM nu a sta­bi­lit încă da­ta la ca­re va avi­za or­do­nan­ţa mi­nis­tru­lui Tu­do­rel Toa­der.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.