Uni­u­nea Scri­i­to­ri­lor, di­zol­va­tă de drept

Cotidianul - - ULTIMA ORĂ - Ioan Vi­e­ru

Uni­u­nea Scri­i­to­ri­lor din Re­pu­bli­ca Po­pu­la­ră Ro­mână a fost re­cu­nos­cu­tă de Ma­rea Adu­na­re Nați­o­na­lă a RPR, în ba­za Art. 44 și 45 din Con­sti­tuția RPR, în pre­zent abro­ga­tă în to­ta­li­ta­te.

De­cre­tul 31/1954, prin Art. 45, ca­re pre­ve­de di­zol­va­rea prin schim­ba­rea obi­ec­tu­lui de ac­ti­vi­ta­te, res­pec­tiv „con­stru­i­rea so­cia­lis­mu­lui în li­te­ra­tu­ră și ar­tă“, a ge­ne­rat De­cre­tul-le­ge 27/1990, ca­re sta­tue­a­ză la pct. 1 con­sti­tu­i­rea ju­ri­di­că pen­tru a fun­cți­o­na au­to­nom. „Scri­i­to­rii, ar­tiștii plas­tici, com­po­zi­to­rii, cre­a­to­rii de film și de te­a­tru se pot aso­cia, po­tri­vit spe­ci­fi­cu­lui lor de cre­ație, în or­ga­ni­zații pro­fe­si­o­na­le cu per­so­na­li­ta­te ju­ri­di­că, po­tri­vit pre­ve­de­ri­lor le­ga­le în vi­goa­re.

Fi­e­ca­re or­ga­ni­zație de cre­a­tori fun­cți­o­nea­ză în te­mei­ul sta­tu­tu­lui pro­priu și are drep­tul săși ale­a­gă for­ma și struc­tu­ra or­ga­ni­za­to­ri­că pe ca­re le con­si­de­ră ce­le mai po­tri­vi­te spe­ci­fi­cu­lui ac­ti­vi­tății sa­le.“

Și pct. 9: „Pe da­ta pre­zen­tu­lui de­cret se abro­gă ori­ce dis­po­ziții“.

Un grup de per­soa­ne, be­ne­fi­cia­re ale afa­ce­ri­lor ge­ne­ra­te de un pa­tri­mo­niu pu­blic încre­di­nțat fă­ră ba­ză le­ga­lă, în lip­sa con­sti­tu­i­rii le­ga­le, se re­ven­di­că astă­zi de la or­ga­ni­zația di­zol­va­tă de drept, a sta­tu­lui cri­mi­nal co­mu­nist, in­du­când în eroa­re prin avo­cați și fun­cți­o­nari co­ru­pți sta­tul ro­mân, jus­tiția și câte­va mii de mem­bri co­ti­za­nți.

În con­tex­tul le­gii, spre in­for­ma­rea scri­i­to­ri­lor, a opi­ni­ei pu­bli­ce și a or­ga­nis­me­lor sta­tu­lui, fac pre­ci­za­rea că Uni­u­nea Scri­i­to­ri­lor a fost di­zol­va­tă de drept, fapt pe ca­re îl in­voc spre cla­ri­fi­ca­rea unor con­flic­te pri­vind ale­geri, re­pre­zen­tați, preșe­di­nți ai aces­teia și ama­tori de o glo­rie ad­mi­nis­tra­ti­vă ti­pi­că epo­cii to­ta­li­ta­re.

Mă de­zic to­tal de cei ca­re se re­ven­di­că in­te­re­sat de la fos­ta or­ga­ni­zație a sta­tu­lui cri­mi­nal co­mu­nist, po­ziți­o­nați în in­sta­nțe, în mi­nis­te­re, și ca­re încal­că le­gis­lația, fapt pen­tru ca­re tre­bu­ie aduși fă­ră drept de apel în fața con­sta­tă­rii le­ga­le că Uni­u­nea Scri­i­to­ri­lor a fost di­zol­va­tă, iar for­ma ac­tua­lă de fun­cți­o­na­re nu are con­sti­tu­i­re con­form le­gii.

De alt­fel, ca fapt al evi­de­nței ju­ri­di­ce una­ni­me, for­ma de fun­cți­o­na­re „uni­u­ne“es­te ra­dia­tă din le­gis­lația ac­tua­lă, exis­tând, ex­pres­sis ver­bis, doar aso­ciați­i­le, fun­dați­i­le, fe­de­rați­i­le și con­fe­de­rați­i­le.

So­li­cit Gu­ver­nu­lui, Par­che­tu­lui Ge­ne­ral, Mi­nis­te­ru­lui Jus­tiți­ei, Mi­nis­te­ru­lui Cul­tu­rii să se au­to­se­si­ze­ze cu pri­vi­re la fun­cți­o­na­rea ile­ga­lă a așa-zi­sei Uni­uni a Scri­i­to­ri­lor, fă­ră înfi­i­nța­re con­form le­gii, spre a sto­pa acți­u­ni­le ne­să­bu­i­te ale unui grup de per­soa­ne, re­pre­zen­ta­te prin avo­cat, împo­tri­va sta­tu­lui de drept și a per­soa­ne­lor fi­zi­ce și ju­ri­di­ce.uni­u­nea Scri­i­to­ri­lor, în fapt o for­mă aso­cia­ti­vă fo­rța­tă a sta­tu­lui ile­gi­tim și cri­mi­nal, a fost di­zol­va­tă prin De­cre­tul-le­ge 27/1990, de Con­sti­tuția din 1991, re­vi­zu­i­tă, cât de și de le­gis­lația ul­te­ri­oa­ră ca­re a sta­bi­lit mo­dul de fun­cți­o­na­re le­ga­lă în Ro­mânia.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.