Cris­tia­na Oprea: Îmi do­resc să re­pre­zint Ro­mânia la Cam­pi­o­na­tul Eu­ro­pe­an de Ra­li­uri

Femeia - - DIN PASIUNE -

Are 26 de ani, e plină de ener­gie po­zi­ti­vă și dă do­va­dă de un cu­raj ex­traor­di­nar de a in­ves­ti în cea mai ma­re pa­si­u­ne a sa: cur­se­le de mașini! Fa­ceți cu­noști­nță cu Cris­tia­na Oprea, pi­lo­tul pri­mu­lui echi­paj fe­mi­nin ro­mânesc din ul­ti­mii 50 de ani ca­re par­ti­ci­pă la un ra­liu în afa­ra ță­rii.

Ci­ne ești tu, cum te des­crii?

Sunt o fe­meie, o lup­tă­toa­re și o op­ti­mis­tă ca­re cre­de cu tă­rie că poa­te schim­ba lu­mea în bi­ne. Oa­me­nii mă văd im­pul­si­vă și poa­te chiar egois­tă, însă re­a­li­ta­tea mea es­te că, atunci când am un obi­ec­tiv, ni­mic nu mă poa­te opri. Sunt foar­te ho­tă­râtă să îmi ur­mez vi­sul și proi­ec­te­le până la ca­păt, pen­tru că într­ade­văr cred în ele.

Ca­re e po­ves­tea ta? În ce mo­ment a apă­rut pa­si­u­nea pen­tru mașini?

Cred că pa­si­u­nea a fost din­tot­de­au­na aco­lo, de când eram co­pil și mer­ge­am cu ai mei în va­ca­nțe prin ța­ră. Am con­dus de la 18 ani și mași­na a de­venit foar­te re­pe­de un re­fu­giu și un mod de re­la­xa­re. Am înce­put să scriu pe blog în joa­că des­pre ce­le do­uă mașini din fa­mi­lie, un alt­fel de re­vi­ew, în ca­re au­to­mo­bi­lul de­vi­ne per­so­naj, ca­pă­tă su­flet și per­so­na­li­ta­te. Așa mi­am des­co­pe­rit un drum cu po­te­nțial și de atunci pri­vesc doar înain­te.

Te-a su­sți­nut fa­mi­lia când ai de­cis să de­vii pi­lot de cur­se? Cum a re­a­cți­o­nat?

Eu și ma­ma sun­tem foar­te apro­pia­te și cred că ne­am aco­mo­dat împreu­nă cu noi­le pro­vo­cări. Ea a fost de la înce­put (es­te și acum) prin­ci­pa­lul meu spon­sor, te­am-ma­na­ger și sfă­tu­i­tor, lu­cru pen­tru ca­re sunt ex­trem de re­cu­nos­că­toa­re.

Ca­re a fost dru­mul spre ace­as­tă ca­ri­e­ră?

Dru­mul meu în au­to­mo­bi­lism es­te unul ati­pic, mai exact nu am ni­ci­un fel de „an­te­ce­dent“în acest sport. Nu am prac­ti­cat kar­ting când eram mi­că, ba chiar, până în 2013, nici nu știam ce înse­am­nă o com­pe­tiție au­to. Am des­co­pe­rit at­mos­fe­ra de la cur­se din pos­tu­ra de co­pi­lot in­vi­tat la o eta­pă de vi­te­ză în coas­tă − mi­a plă­cut enorm sen­zația din mași­nă și mi­am spus că es­te o pro­vo­ca­re pe ca­re vre­au s­o înfrunt

Am con­dus de la 18 ani și mași­na a de­venit foar­te re­pe­de un re­fu­giu și un mod de re­la­xa­re.

Până în 2013, nici nu știam ce înse­am­nă o com­pe­tiție au­to.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.