Să­nă­ta­tea se învață

Femeia - - NOUTĂțI -

Un son­daj des­pre im­pac­tul mișcă­rii nați­o­na­le „Și eu trăi­esc să­nă­tos!“, re­a­li­zat de Fun­dația Prais în rândul ele­vi­lor din ci­clul pri­mar, a ară­tat că acest proi­ect are un efect bun asu­pra com­por­ta­men­te­lor și obi­cei­u­ri­lor de stil de viață ale ele­vi­lor. Ac­ti­vi­tăți­le, le­cți­i­le des­chi­se, con­cur­su­ri­le te­ma­ti­ce au pro­mo­vat sta­rea de bi­ne, ali­men­tația echil­bra­tă, ac­ti­vi­ta­tea fi­zi­că, dar și re­lați­i­le in­ter­per­so­na­le și res­pec­tul de si­ne. Aliații im­por­ta­nți ai mișcă­rii SETS2020 sunt pă­ri­nții.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.