O fa­bri­că bi­ju­te­rie

Femeia - - NOUTĂțI -

Ro­ma­qua Gro­up a săr­bă­to­rit 10 ani de când a lan­sat be­rea Alba­cher, o be­re tip la­ger, pre­mi­um, pro­du­să ex­clu­siv din in­gre­di­en­te na­tu­ra­le. Be­rea es­te pro­du­să în fa­bri­ca de la Se­beș, cea mai mo­der­nă fa­bri­că de be­re din Ro­mânia (e ca o far­ma­cie) și sin­gu­ra ca­re are mi­cro­fil­tra­re pe tot flu­xul de pro­du­cție. Es­te una din­tre puți­ne­le fa­brici din lu­me ca­re pro­duc in­te­gral be­re fă­ră ki­e­sel­gur și pas­teu­ri­za­re. Sunt uti­li­za­te doar pro­ce­se de mi­cro­fil­tra­re la re­ce, fă­ră ni­ci­un tra­ta­ment chi­mic sau ter­mic al be­rii. Fi­ind com­plet ne­pas­teu­ri­za­tă, Alba­cher es­te o be­re ușoa­ră, vie, în ca­re vi­ta­mi­ne­le și mi­ne­ra­le­le ră­mân in­tac­te, are un gust proas­păt și o poți sa­vu­ra cu plă­ce­re în ori­ce oca­zie.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.