Scur­tă is­to­rie a cos­tu­mu­lui de baie

Femeia - - SUMAR -

Da, nu e o glu­mă. Pen­tru că atunci, pe la sfârşi­tul se­co­lu­lui al XIX-lea, o doam­nă ie­şea la pla­jă cu ju­ma’ de şi­fo­ni­er pe ea. Nu de alta, dar nu se du­cea aco­lo nici pen­tru bronz, nici pen­tru baie, ci doar pen­tru ae­ro­so­li. Ce­va mai târziu, cu niş­te in­sta­la­ţii greu de ex­pli­cat, au înce­put să fa­că şi baie, dar tot îmbră­ca­te şi înco­toş­mă­na­te, plus niş­te pi­e­tre cu­su­te la poa­le­le ro­chi­ei, ca să nu plu­te­as­că. Dar a venit se­co­lul XX, al vi­te­zei, şi lu­cru­ri­le au evo­luat ra­pid. În nu­mai 20 de ani, fe­mei­le au dat jos pan­ta­lo­nii şi vo­la­ne­le, pă­lă­ri­i­le şi eşar­fe­le su­pli­men­ta­re şi au ră­mas într-un fel de cos­tum întreg, des­tul de apro­piat de cel de astă­zi.

N-a fost lu­cru uşor să se ajun­gă la ce es­te astă­zi cos­tu­mul de baie, mai ales pen­tru fe­mei. Ca să-ţi dai se­a­ma cum tre­ce tim­pul şi se scur­te­a­ză pan­ta­lo­nii, îţi voi po­ves­ti cum din­tr-un cos­tum de baie de acum 130 de ani, se pu­te­au fa­ce în anii ’90 pe pu­ţin 50 de cos­tu­me.

În tim­pul

Impe­ri­u­lui Ro­man, sta­tul la îmbăia­tul și chiar frec­ven­te. soa­re erau obi­cei­uri a venit Evul Me­diu A că­zut im­pe­ri­ul,

Bron­zul era și to­tul s-a întu­ne­cat. al să­ră­ci­ei, iar con­si­de­rat semn a tu­tu­ror apa – adu­că­toa­re bo­li­lor din lu­me.

Fâşie cu fâşie

Mai întâi, s-au scur­tat mâne­ci­le şi cra­cii pan­ta­lo­ni­lor, mai apoi s-a adâncit de­col­teul la spa­te, du­pă ca­re, în 1943, re­vo­lu­ţia re­vo­lu­ţi­i­lor: cos­tu­mul de baie din do­uă pi­e­se! În 1946, Lo­u­is Re­ard, cu­nos­cut de­sig­ner fran­cez, a cre­at cos­tu­mul de baie în do­uă pi­e­se, cu „bi­kini“. Dar, pen­tru că ini­ţial ni­meni n-a vrut să-l poar­te, a an­ga­jat ca mo­del o dan­sa­toa­re de ca­ba­ret. Du­pă ce au apă­rut pri­me­le fo­to­gra­fii, suc­ce­sul a fost imens. De aici până la ce se întâmplă astă­zi au mai fost câţi­va pa­şi, cel al lui Ru­di Ger­nrei­ch, cre­a­to­rul pri­mu­lui slip tan­ga (1974), al se­ria­lu­lui Bay­wat­ch, cu cos­tu­mul întreg şi foar­te răs­croit al Pa­me­lei Ander­son, cel al ve­de­te­lor de astă­zi ca­re au înce­put, pre­cum Beyon­cé, să poar­te cos­tu­me de baie ca în anii ’50, cu sli­pul foar­te înalt şi foar­te puțin răs­croit.

La mă­su­rat!

Nu­mai că nu pes­te tot so­ci­e­ta­tea era atât de pro­gre­sis­tă. Pe une­le pla­je, mai ales din Ame­ri­ca de Nord, erau re­gu­li stric­te în ce pri­veş­te scur­ti­mea cos­tu­mu­lui. Da­că se ri­di­ca mai mult de 10 cm dea­su­pra ge­nun­chi­u­lui, po­se­soa­rea era mus­tra­tă şi amen­da­tă. La re­ci­di­vă, nu mai era pri­mi­tă pe pla­ja res­pec­ti­vă. În fi­ne, ne­bu­nii ani ’30 au venit nu atât cu dez­go­liri su­pli­men­ta­re cât cu mo­de­le din ce în ce mai fis­ti­chii.

Cos­tu­me de baie în fel și chip, în fun­cție de pe­ri­oa­da is­to­ri­că

1829: de­sen de Wil­liam He­ath

1946: pri­mul bi­kini

1919: la pla­jă în Essex

1948: Ma­ri­lyn Mon­roe

1925

1956: Sop­hia Lo­ren

1948: Eli­za­beth Tay­lor

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.