Ja­dul fru­mu­seții

În Chi­na, pi­e­tre­le de jad au fost fo­lo­si­te încă din se­co­lul al XVII-lea în să­nă­ta­te și ri­tua­lu­ri­le de fru­mu­sețe. Azi se fo­lo­sesc în sa­loa­ne­le din mul­te co­lțuri ale lu­mii, dar pot fi o so­luție efi­ci­en­tă și ra­pi­dă chiar și aca­să.

Femeia - - SUMAR -

Ma­sa­jul fa­cial sti­mu­le­a­ză flu­xul san­gvin, im­pli­cit pro­du­cția de co­la­gen, iar da­că es­te fă­cut cu o ro­lă de jad, dre­na­jul lim­fa­tic de­vi­ne mai ra­pid, pun­gi­le de sub ochi se re­duc și elas­ti­ci­ta­tea pi­e­lii crește. Însă acest ma­saj aju­tă și la di­mi­nua­rea ri­du­ri­lor și po­ri­lor și fa­ce pi­e­lea să ab­soar­bă mai bi­ne cre­me­le și se­ru­mu­ri­le. Ia­tă foar­te mul­te mo­ti­ve pen­tru a cău­ta în ma­ga­zi­ne­le cu chi­ne­ză­rii aces­te mici obi­ec­te preți­oa­se pen­tru fru­mu­sețe.

Be­ne­fi­ci­i­le ja­du­lui

Es­te o pia­tră vin­de­că­toa­re, ca­re pro­te­je­a­ză tot or­ga­nis­mul. Adu­ce re­la­xa­re și aju­tă cor­pul să re­du­că in­fla­mați­i­le și ten­si­u­nea, alun­gă stre­sul și iri­ta­bi­li­ta­tea. Din acest mo­tiv exis­tă pa­turi cu pi­e­tre de jad pen­tru tra­ta­rea afe­cți­u­ni­lor co­loa­nei, cir­cu­lați­ei pe­ri­fe­ri­ce proas­te, in­fla­mați­i­lor, en­tor­se­lor și in­som­ni­i­lor. Sunt bo­ga­te și în mi­ne­ra­le pre­cum zin­cul, fi­e­rul, cu­prul, mag­ne­zi­ul, co­bal­tul, se­le­ni­ul, ti­ta­nul, cal­ci­ul, po­ta­si­ul și so­di­ul, adi­că ele­men­te de ca­re pi­e­lea are ne­voie pen­tru a-și păs­tra fru­mu­sețea, să­nă­ta­tea și ti­ne­rețea.

pi­e­tre Ma­se­a­ză tâmple­le cu aces­te și pen­tru a scă­pa de obo­se­a­lă cred du­re­ri­le ușoa­re de cap. Chi­ne­zii când es­te fo­lo­sit în ma­saj, că, atunci ja­dul adu­ce lon­ge­vi­ta­te și ti­ne­rețe.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.