7 apli­cații pen­tru te­le­fo­nul mo­bil ca să ai o viață mai or­ga­ni­za­tă

In­di­fe­rent de ru­ti­na sau pro­fe­sia ta, si­gur jon­gle­zi cu zeci de sar­cini de bi­fat săp­tă­mânal – bu­ge­te de ad­mi­nis­trat, fac­turi de plă­tit, ale­ge­rea ru­tei cel mai puțin aglo­me­ra­te spre bi­rou sau a ce­lor mai po­tri­vi­te hai­ne pen­tru un con­ce­diu la ma­re cu întrea

Femeia - - SUMAR -

Afa­ce față aces­tor pro­vo­cări de zi cu zi poa­te fi obo­si­tor, mai ales când ai res­pon­sa­bi­li­ta­tea unei ca­se și a unei fa­mi­lii, o ca­ri­e­ră ca­re te so­li­ci­tă și îți do­rești să in­ves­tești în bu­năs­ta­rea ta fi­zi­că și emoți­o­na­lă. Ia­tă șap­te apli­cații pen­tru te­le­fo­nul mo­bil ca­re te aju­tă să ai o viață mai or­ga­ni­za­tă, mai ușoa­ră și mai să­nă­toa­să.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.