Explo­ra­tor

Femeia - - SUMAR - Anca Ghi­nea, Cre­a­ti­ve Ma­na­ger, scri­i­tor și om pa­si­o­nat de arta trăi­tu­lui cre­a­tiv, kre­a­to­ria.ro

Sa­lut. Ce faci? Cum ești? Sunt pri­me­le între­bări pe ca­re ni le ros­tim când ne întâlnim. Une­ori răs­pun­dem la ele într-o doa­ră, alte­ori din po­ziția de erou ori de vic­ti­mă. De­pin­de de ci­ne con­du­ce în dan­sul cu pro­vo­că­ri­le.

„Aș vrea să fac x lu­cru, dar…“, „Nu-mi pla­ce aici, însă…“și alte ase­me­nea con­stru­cții ca­re spun des­pre noi (pen­tru că fi­e­ca­re a tre­cut prin așa ce­va) că atât pu­tem în mo­men­tul res­pec­tiv. Până când? Până când ne dăm se­a­ma că, de fapt, se poa­te mai mult, că sun­tem în sta­re de ce­va mai bi­ne sau că nu me­ri­tă să stăm într-un loc un­de mun­ca noas­tră nu es­te apre­cia­tă ori într-un oraș prea îngust pen­tru vi­su­ri­le noas­tre sau însoțiți de oa­meni ca­re nu­mai pri­e­teni nu ne mai sunt etc. Atunci in­ter­vi­ne sal­tul. Atunci res­piri. Fa­za de pla­tou s-a sfârșit, iar eco­sis­te­mul per­so­nal es­te re­se­tat.

Li­mi­te­le ta­le sunt un­de TU ho­tă­răști să fie. De acest ade­văr am fost co­nști­en­tă în timp ce mă plim­bam pe sub mag­no­li­i­le înflo­ri­te pen­tru a do­ua oa­ră în acest an... atât de clar a stră­lu­cit to­tul în min­tea mea... Mi-am amin­tit când mi-am pus o gra­niță și când am reușit să o mut. Am re­a­li­zat cum, de exem­plu, cu câți­va ani în ur­mă, când veneam de la Si­biu, mi-am spus: ce-aș vrea să știu cum să lu­crez într-un pro­gram de edi­ta­re po­ze și ima­gini, dar pa­re atât de greu! Des­truc­tu­rat, ză­re­am între­gul film în fața ochi­lor mei. Știu exact mo­men­tul și exact cum ară­ta dru­mul un­de mi-am pus ace­as­tă gra­niță și îmi amin­tesc cum mi-au tre­bu­it ce­va ani și co­nști­en­ti­zări să aflu că, de fapt, era mult mai ușor. Apoi, am vi­sat să fiu spe­a­ker, dar îmi era te­a­mă de mo­men­tul spar­ge­rii gheții, mo­men­tul de in­te­ra­cți­u­ne din­tre mi­ne și sa­lă. Până când, ia­răși, a cres­cut în mi­ne ide­ea (și opor­tu­ni­ta­tea veni­se, ce-i drept) că pot tran­sfor­ma to­tul într-un mo­ment cre­a­tiv și au­ten­tic, ce­ea ce va fi mai va­lo­ros de­cât un mo­ment per­fect și re­ce. Ace­e­ași po­ves­te s-a re­pe­tat și cu si­te-ul. Și cu ru­bri­ci­le de la ra­dio... și câte și mai câte...

Ce știi si­gur des­pre ti­ne es­te ade­vă­rul pe ca­re îl po­rți cu ti­ne. Cel ca­re te aju­tă me­reu când ți-e greu. Răs­pun­sul pe ca­re îl dai și la do­uă noap­tea da­că ai fi tre­zi­tă din somn și ci­ne­va te-ar între­ba: ci­ne ești? Exact ace­le­ași răs­pun­suri îți sunt ar­mu­ră în caz de vre­muri gre­le. Eu știu des­pre mi­ne: sunt cre­a­ti­vă, sunt ma­mă, sunt soție, am ri­tua­lu­ri­le me­le de fe­ri­ci­re și ima­gi­nație, îmi con­stru­i­esc zi­le­le cât pot de fru­mos, știu să mar­chez mo­men­te­le ce­le­brându-le, am ca­pa­ci­ta­tea de a-mi ac­ti­va fo­rța când es­te greu, că pot fa­ce din ni­mic spec­ta­col și că mă pri­cep de mi­nu­ne să co­nec­tez oa­me­nii între ei, va­lo­ri­fi­cându-i în par­te.

Sin­gu­rul ob­sta­col în ca­lea ta ești TU − sunt vor­be înțe­lep­te pe ca­re le-am pri­mit când­va, un­de­va.

Îți su­fleci mâne­ci­le și te apuci de tre­a­bă.

Să tre­cem din­co­lo de me­ta­fo­re, ex­pre­sii mo­ti­vați­o­na­le ori încu­ra­jări. Între­a­bă-te ce do­rești să faci și ce te oprește. Sau în ce si­tuație ești pus și tre­bu­ie să îi faci față. Când am ră­mas sin­gu­ră cu ge­me­nii mai mul­te zi­le la rând, mi-am spus: da, asta es­te o pro­vo­ca­re și am reușit să trec cu bi­ne pes­te ea. Când a tre­bu­it să învăț pen­tru exa­me­ne într-un timp re­cord, mi-am mai do­bo­rât o li­mi­tă, când mai mul­te proi­ec­te s-au îngră­mă­dit în ace­lași timp, dar zi­ua ră­mânea tot de 24 de ore, am gă­sit so­luții.

Pen­tru că, alt­fel, ce poți să faci? Nu ai te­le­co­man­dă să pui pau­ză tim­pu­lui, nici nu poți să re­fu­zi tot ce­ea ce vi­ne că­tre ti­ne, nici să te as­cun­zi până tre­ce va­lul. Te înar­me­zi cu ce ai mai bun în ti­ne, ac­ce­le­re­zi pe încre­de­rea pro­prie și te arunci. „Mer­ge și așa“… nu mai mer­ge!

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.