4 re­me­dii na­tu­ra­le con­tra ba­lo­nă­rii

Femeia - - SUMAR -

Ba­lo­na­rea nu es­te doar in­con­for­ta­bi­lă și ines­te­ti­că; ea es­te și lip­si­tă de sen­zua­li­ta­te. Atunci când po­rți un cos­tum de baie, când vrei să îmbraci o ro­chie pe corp sau ești în brațe­le ce­lui drag, nu es­te ni­mic mai ne­plă­cut de­cât sen­zația că ai înghițit un ba­lon plin de gaz ca­re te apa­să în sto­mac.

Cer­ce­tă­ri­le ara­tă că ba­lo­na­rea (me­te­o­ris­mul) es­te cau­za­tă în ma­re par­te de obi­cei­uri ali­men­ta­re in­co­rec­te și de pro­ble­me di­ges­ti­ve, dar și că exis­tă o le­gă­tu­ră a ei cu anu­mi­te de­ze­chi­li­bre hor­mo­na­le din corp. Pe lângă schim­ba­rea di­e­tei și adop­ta­rea unei dis­ci­pli­ne ali­men­ta­re – me­se la ore fi­xe, ex­clu­de­rea pre­pa­ra­te­lor bo­ga­te în gră­si­mi, evi­ta­rea le­gu­mi­noa­se­lor și a ver­zei, a pro­du­se­lor lac­ta­te, a bău­tu­ri­lor car­bo­ga­zoa­se și a îndul­ci­to­ri­lor ar­ti­fi­cia­li, ca­re pot agra­va pro­ble­me­le de di­ges­tie –, re­me­di­i­le na­tu­ra­le pot fi de aju­tor în com­ba­te­rea sen­zați­ei de ba­lo­na­re.

Ia­tă pa­tru re­me­dii ca­re, oda­tă in­tro­du­se în ru­ti­na noas­tră ali­men­ta­ră, pot ate­nua atât ba­lo­na­rea, cât și simp­to­me­le ca­re îi sunt aso­cia­te – fla­tu­le­nța, le­tar­gia, de­ge­te­le um­fla­te, pun­gi­le de sub ochi sau tran­zi­tul in­tes­ti­nal lent.

Oțet din ci­dru de me­re ne­pas­teu­ri­zat

Pen­tru a com­ba­te ba­lo­na­rea de la pri­me­le ore ale di­mi­neții, adău­gați într-un pa­har de apă la tem­pe­ra­tu­ra ca­me­rei 1-2 lin­gu­rițe de oțet din ci­dru de me­re și câte­va pi­că­turi de lă­mâie. Bea acest ames­tec la tre­zi­re, înain­te de mi­cul de­jun. Ace­as­tă bău­tu­ră te va re­hi­dra­ta du­pă un somn lung și va da un im­puls me­ta­bo­lis­mu­lui, re­du­când din efec­te­le se­cun­da­re ale ba­lo­nă­rii.

Re­zul­tat din fer­men­ta­rea na­tu­ra­lă a su­cu­lui de me­re pre­sat la re­ce, oțe­tul din ci­dru nu es­te pas­teu­ri­zat sau fi­ert pen­tru a păs­tra in­tac­te aro­ma și gus­tul. Enzi­me­le pre­zen­te acți­o­nea­ză ase­me­nea unui pro­bi­o­tic și con­tri­bu­ie la îmbu­nă­tăți­rea di­ges­ti­ei. Lă­mâia, ca­re are un efect al­ca­lin în cor­pul nos­tru, aju­tă la echi­li­bra­rea pH-ului și la com­ba­te­rea sen­zați­ei de obo­se­a­lă.

Se­mi­nțe de fe­ni­cul

Da­to­ri­tă pro­pri­e­tăți­lor an­tis­pas­ti­ce și to­ni­ce, se­mi­nțe­le de fe­ni­cul (ana­son-dul­ce) sunt fo­lo­si­te ca re­me­diu na­tu­rist în tra­ta­rea di­ges­ti­ei len­te, a ba­lo­nă­rii, a con­sti­pați­ei sau în cal­ma­rea co­li­ci­lor. Ulei­u­ri­le vo­la­ti­le pre­zen­te în se­mi­nțe­le de fe­ni­cul aju­tă la re­du­ce­rea spas­me­lor și ba­lo­nă­rii ca­re apar la ni­vel in­tes­ti­nal și au efect di­u­re­tic și ver­mi­fug.

Pen­tru a com­ba­te simp­to­me­le me­te­o­ris­mu­lui, con­su­mați 2-3 căni cu ce­ai de fe­ni­cul pe zi, cu 30 de mi­nu­te înain­te de ma­să. Pre­pa­rați ce­ai­ul stri­vind ușor 1-2 lin­gu­rițe cu se­mi­nțe de fe­ni­cul într-un mo­jar, adău­gați-le în 300 ml de apă clo­co­ti­tă și lă­sați la in­fu­zat 15 mi­nu­te. Da­că aveți pre­dis­po­ziție spre aler­gii, evi­tați sau con­su­mați cu pru­de­nță ce­ai­ul de fe­ni­cul.

Aloe ve­ra

Aloe ve­ra es­te cu­nos­cu­tă de se­co­le ca un re­me­diu na­tu­ral con­tra me­te­o­ris­mu­lui și a fla­tu­le­nței. Sur­să bo­ga­tă de ami­noa­ci­zi, vi­ta­mi­ne, acid fo­lic și an­ti­o­xi­da­nți, aloe ve­ra întă­rește sis­te­mul imu­ni­tar, are pro­pri­e­tăți an­ti­in­fla­ma­toa­re și an­ti­sep­ti­ce și efect cal­mant asu­pra gin­gi­i­lor și ţe­su­tu­ri­lor bu­ca­le moi.

Con­su­mul re­gu­lat de gel de aloe ve­ra, obți­nut prin pre­sa­rea frun­ze­lor plan­tei, sau de suc de aloe, dis­po­ni­bil în far­ma­cii și ma­ga­zi­ne­le tip pla­far, con­tri­bu­ie la re­gla­rea tran­zi­tu­lui in­tes­ti­nal și su­sți­ne să­nă­ta­tea sis­te­mu­lui di­ges­tiv. Stu­di­i­le me­di­ca­le ara­tă că aloe ve­ra poa­te pre­ve­ni și chiar com­ba­te can­di­do­za, in­fe­cție fun­gi­că ale că­rei simp­to­me se­cun­da­re sunt ba­lo­na­rea și obo­se­a­la.

Ghim­bir

Ori­gi­nar din re­gi­u­ni­le tro­pi­ca­le, ghim­bi­rul sau „pi­pe­rul alb“es­te fo­lo­sit în me­di­ci­na na­tu­ris­tă în tra­ta­rea ră­ce­li­lor, a in­di­ges­ti­ei și chiar a rău­lui de ma­re. Având pro­pri­e­tăți an­ti­in­fla­ma­toa­re, ghim­bi­rul sti­mu­le­a­ză di­ges­tia și com­ba­te atât du­re­ri­le ab­do­mi­na­le, cât și ba­lo­na­rea, fa­vo­ri­zând eli­mi­na­rea ga­zu­lui acu­mu­lat în tu­bul di­ges­tiv.

Con­su­mați ghim­bi­rul în su­curi na­tu­ra­le, ce­ai sau li­mo­na­dă ori dat pe ră­ză­toa­re în sa­la­te și adău­gat la gar­ni­turi. Pen­tru pre­pa­ra­rea ce­ai­u­lui, adău­gați fe­li­uțe su­bțiri de ghim­bir în apă clo­co­ti­tă și fi­er­beți-le câte­va mi­nu­te. La fi­er­be­re, pu­teți fo­lo­si un ba­ton de sco­rțișoa­ră, ca­re are pro­pri­e­tăți an­ti­vi­ra­le și an­ti­mi­cro­bi­e­ne. Alter­na­tiv, ra­deți ghim­bir di­rect într-un pa­har cu apă la tem­pe­ra­tu­ra ca­me­rei și con­su­mați ames­te­cul cu o lin­gu­riță de lă­mâie și puți­nă mi­e­re cel puțin o da­tă pe zi.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.