Cum se fo­lo­sesc

Femeia - - FRUMUSEțE -

Pen­tru câte­va mi­nu­te, ma­se­a­ză în fi­e­ca­re di­mi­neață te­nul cu­rățat. Pe lângă toa­te ace­le be­ne­fi­cii de înti­ne­ri­re, acest ma­saj are și efect de tre­zi­re a pi­e­lii, te­nul de­venind mai to­nic și mai lu­mi­nos. Ră­ce­a­la pi­e­tre­lor și pre­si­u­nea lor re­duc ra­pid um­flă­tu­ri­le de sub ochi și dau to­nus con­tu­ru­lui feței.

Poți fa­ce ma­sa­jul pe pi­e­lea cu­ra­tă sau du­pă apli­ca­rea se­ru­mu­lui sau a cre­mei.

Înce­pe ma­sa­jul de la in­te­ri­o­rul feței, din zo­na fru­nții, apoi co­boa­ră pe zo­na obra­ji­lor și din mij­lo­cul băr­bi­ei spre ure­chi, ur­mând li­nia ma­xi­la­ru­lui.

Con­cen­tre­a­ză-te pe zo­ne­le cu li­nii fi­ne sau pe ce­le pu­foa­se.

Nu apă­sa foar­te ta­re, pre­si­u­nea tre­bu­ie să fie me­die, pia­tra adău­gând va­loa­re ma­sa­ju­lui.

Du­pă fi­e­ca­re uti­li­za­re, spa­lă pi­e­tre­le și la­să-le la us­cat pe un pro­sop sau șer­vet cu­rat.

Sis­te­mul imu­ni­tar es­te ac­ti­vat și el, iar mușchii fa­cia­li − tre­ziți, iar asta pen­tru că ja­dul ac­ti­ve­a­ză și me­ri­dia­ne­le ener­ge­ti­ce din zo­na feței.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.