Ma­ga­zin an­ti-plas­tic

Femeia - - 30 DE ZILE -

Ma­ga­zi­nul Kau­fland din str. Bar­bu Vă­că­res­cu din Bu­cu­rești a de­venit pri­mul ma­ga­zin din Ro­mânia al unui re­tai­ler în ca­re se ma­te­ria­li­ze­a­ză o stra­te­gie an­ti-plas­tic. Proi­ec­tul re­pre­zin­tă o in­ves­tiție ma­jo­ră în de­mer­su­ri­le de re­du­ce­re a po­luă­rii, adu­când no­u­tăți și so­luții în între­gul re­tail ro­mânesc. Prin­tre mă­suri, Kau­fland a in­ter­zis mi­cro­plas­ti­cul în pro­du­se­le sa­le mar­că pro­prie și a eli­mi­nat pes­te 90% din ma­te­ria­le­le con­su­ma­bi­le de plas­tic de uni­că fo­lo­si­nță, ca­re au fost înlo­cu­i­te cu ma­te­ria­le 100% bi­o­de­gra­da­bi­le sau com­pos­ta­bi­le.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.