Nu am timp nici să mor!

Femeia - - ACADEMIA BANILOR -

Sunt groaz­nic de obo­si­tă, nu am timp de ni­mic“. Așa vă vor răs­pun­de în ace­as­tă pe­ri­oa­dă, cu o pri­vi­re tris­tă și de mul­te ori gâfâind, mul­te fe­mei de afa­ceri. În aces­te si­tuații, me­reu tind să le răs­pund cu „dra­gă so­ră, nu ești sin­gu­ra, sun­tem în mij­lo­cul se­zo­nu­lui!” Chiar du­pă ce se ter­mi­nă va­ra, de pe 10 sep­tem­brie până în pri­ma zi de Cră­ci­un, pa­re că sun­tem con­stant pe fu­gă. Aler­gând du­pă un mi­li­on de tre­buri, tar­ge­tu­ri­le de vânzări, re­cru­tări HR, eveni­men­te, con­fe­ri­nțe, întâlniri de net­wor­king și, de­si­gur, fa­mi­lie, co­pii și alte obli­gații im­por­tan­te. Din mo­ment ce aces­te trei luni sunt cri­ti­ce pen­tru bu­si­ness, nu e de mi­ra­re că es­te foar­te greu să ră­mâi con­cen­trat atunci când noi toți avem atâtea de fă­cut într-un timp atât de scurt.

Pro­ba­bil pen­tru că reușesc să in­te­grez în ce­ea ce fac mai mul­te „lu­mi“și par să me­ar­gă toa­te bine mul­tă lu­me mă între­a­bă ca­re e rețe­ta. Ia­tă sfa­tu­ri­le mele de se­zon:

#1 – UITĂ DE PER­FE­CȚI­U­NE! Da, atunci când ești res­pon­sa­bi­lă de mai mul­te sar­cini, ac­cep­tă că nu le vei pu­tea du­ce pe toa­te la ca­păt la per­fe­cți­u­ne. Nu îmi re­duc stan­dar­de­le, sub ni­cio for­mă, dar îmi dau si­li­nța să nu mă simt prost atunci când nu pot du­ce la ca­păt anu­mi­te sar­cini. Prin asta nu mă re­fer la cli­e­nții mei (ei sunt pri­mii pe lis­ta pri­o­ri­tăți­lor), ci la ches­tii mai puțin im­por­tan­te. Da, în tim­pul „se­zo­nu­lui“voi sări pes­te un prânz întreg pen­tru un send­viș, nu voi pu­tea mer­ge la ma­ni­chi­u­ră tot tim­pul și nici nu voi prac­ti­ca anu­mi­te spor­turi. Aces­tea sunt im­por­tan­te, dar vin du­pă fa­mi­lie și lu­cru.

#2 – PLĂTEȘTE PEN­TRU AJU­TOR. Re­du din sar­cini plă­tind pe ci­ne­va să aju­te la cu­rățe­nie, la căl­ca­tul hai­ne­lor, la sar­ci­ni­le ad­mi­nis­tra­ti­ve și de con­ta­bi­li­ta­te, ci­ne­va ca­re să fa­că pri­me­le in­ter­vi­uri în nu­me­le tău. Să te aju­te cu ori­ce lu­cru ca­re îți ocu­pă tim­pul și ca­re poa­te fi plă­tit pen­tru asta. Da­că mun­cești din greu, me­riți tot aju­to­rul! #3 – ÎNTÂRZIE ÎNȚELEPT.

Cu toții tra­gem de timp cu anu­mi­te sar­cini și e chiar fi­resc să întârzi­em cu tre­bu­ri­le mai puțin plă­cu­te. Dar nu întârzia cu un dea­dli­ne ca­pi­tal pen­tru ti­ne – învață să îl res­pe­cți!

#4 – POȚI SPU­NE NU. Sunt de­o­se­bit de încânta­tă să fiu in­vi­ta­tă la atâtea eveni­men­te, întâlniri, ca­fe­le, pe­tre­ceri etc. Ade­vă­rul trist es­te că nu pot par­ti­ci­pa la mul­te din­tre ele de­oa­re­ce chiar nu dis­pun de prea mult timp li­ber și nu vre­au să pun sub sem­nul între­bă­rii ran­da­men­tul de a do­ua zi. De-a lun­gul ani­lor, am învățat să spun „nu” fă­ră să mă simt vi­no­va­tă. Efec­tul a fost in­cre­di­bil: ma­jo­ri­ta­tea oa­me­ni­lor au înțe­les de ce am re­fu­zat și nu s-au su­pă­rat, ba chiar au con­ti­nuat să mă in­vi­te.

#5 – PREȚUIEȘTE MO­MEN­TE­LE PO­TRI­VI­TE. Când to­tul de­vi­ne hao­tic și es­te greu să-ți dai se­a­ma ca­re sunt mo­men­te­le în ca­re tre­bu­ie să dai tot ce poți pen­tru fa­mi­lie, an­ga­jați și cli­e­nți, nu ra­ta mo­men­te­le im­por­tan­te în ca­re co­pi­ii au ne­voie de ti­ne cel mai mult sau când soțul ori par­te­ne­rii te cau­tă. Vor fi me­reu aco­lo, e ade­vă­rat, însă asta nu înse­am­nă că nu tre­bu­ie ți­nut cont de ne­voi­le lor.

# 6 – DA­CĂ E SCRIS, VA FI FĂ­CUT. Poți les­ne ui­ta de o sar­ci­nă, așa că fă-ți un obi­cei din a scrie tot ce tre­bu­ie să reții. Gă­sește un sof­twa­re de ges­ti­o­na­re a proi­ec­te­lor (sunt mul­te ast­fel de apli­cații gra­tu­i­te pe in­ter­net) un­de tu și echi­pa să vă pu­teți pa­sa sar­cini și să ur­mă­riți în ce sta­diu se află aces­tea. Pla­ni­fi­ca­rea bună es­te me­reu cheia!

Do­riți să aflați mai mul­te des­pre cum să vă pla­ni­fi­cați anul 2019? Ală­tu­rați-vă no­uă la PLANNING 2019 împreu­nă cu FEMEIA.! De­ta­lii pe: www.bwfr.org

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.