Cât de pe­ri­cu­loa­se sunt an­ti­per­spi­ran­te­le ca­re co­nțin să­ruri de alu­mi­niu? Pia­tra de alaun e bună? (Ile­a­na, Bu­cu­rești)

Femeia - - STARE DE BINE -

Acest su­bi­ect ră­mâne (încă) unul con­tro­ver­sat, do­ve­zi­le exis­ten­te fi­ind ne­con­clu­den­te. Aces­te să­ruri blo­che­a­ză glan­de­le su­do­ri­pa­re, împi­e­di­că tran­spi­rația să ajun­gă pe su­pra­fața pi­e­lii și re­duc me­di­ul umed în ca­re se înmu­lțesc bac­te­ri­i­le ce fa­vo­ri­ze­a­ză apa­riția de mi­ro­suri. Stu­di­i­le su­ge­re­a­ză că sub­sta­nțe­le chi­mi­ce din an­ti­per­spi­ran­te, in­clu­siv să­ru­ri­le de alu­mi­niu, sunt ab­sor­bi­te în or­ga­nism cu ușu­ri­nță, mai ales atunci când pi­e­lea es­te proas­păt epi­la­tă. Apoi ele in­te­ra­cți­o­nea­ză cu ADN­ul și pot pro­du­ce mo­di­fi­cări can­ce­ri­ge­ne în ce­lu­le sau pot in­ter­fe­ra cu es­tro­ge­nul, hor­mo­nul fe­mi­nin ca­re in­flue­nțe­a­ză crește­rea ce­lu­le­lor aso­cia­te can­ce­ru­lui ma­mar. Sunt pe piață nu­me­roa­se opți­uni de de­o­do­ran­te fă­ră alu­mi­niu, însă el exis­tă în ali­men­te, con­ser­va­nți ali­men­tari, am­ba­la­je, me­di­ca­men­te, cos­me­ti­ce­le fi­ind doar o sur­să mi­no­ră. Pia­tra de alaun, foar­te po­pu­la­ră prin­tre pro­mo­to­rii cos­me­ti­ce­lor na­tu­ra­le, es­te la rândul ei un com­pus na­tu­ral al alu­mi­ni­u­lui.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.