Prețu­ri­le pen­tru im­plant va­ria­ză. Cum ale­gem un im­plant bun, du­pă preț sau exis­tă alte cri­te­rii? (Ane­mo­na, Pi­tești)

Femeia - - STARE DE BINE -

Co­rect in­for­mat, împreu­nă cu me­di­cul spe­cia­list, pa­ci­en­tul poa­te ale­ge ce so­luții îi re­zol­vă cel mai efi­ci­ent pro­ble­ma den­ta­ră. Me­di­cul spe­cia­li­zat în im­plan­turi den­ta­re va lua în con­si­de­ra­re sta­rea de să­nă­ta­te ge­ne­ra­lă a pa­ci­en­tu­lui, gra­dul de igi­e­nă ora­lă, sta­rea țe­su­tu­lui osos, obi­cei­u­ri­le ne­să­nă­toa­se, da­că exis­tă (fu­ma­tul, con­su­mul de al­cool), gra­dul de im­plan­ta­re și sta­rea pa­ro­don­ta­lă a di­nți­lor stâlpi, ast­fel încât să te aju­te în lua­rea unei de­ci­zii avan­ta­joa­se pen­tru pa­ci­ent. Pe lângă im­plant den­tar, pot fi ne­ce­sa­re și te­ra­pii su­pli­men­ta­re, pre­cum si­nus lif­ting, adiție de os, gre­fă gin­gi­va­lă, ce­ea ce va in­flue­nța cos­tul fi­nal al tra­ta­men­tu­lui cu im­plant den­tar.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.