STARE DE BINE

Femeia - - SUMAR -

Vac­ci­nu­ri­le an­ti­gri­pa­le nu sunt sin­gu­re­le ca­re ne pro­te­je­a­ză de afe­cți­u­ni­le se­zo­ni­e­re. Lu­cruri sim­ple ne pot întări sis­te­mul imu­ni­tar în doar câte­va mi­nu­te.

Vac­ci­nu­ri­le an­ti­gri­pa­le nu sunt sin­gu­re­le ca­re ne pro­te­je­a­ză de afe­cți­u­ni­le se­zo­ni­e­re. Lu­cruri sim­ple ne pot întări sis­te­mul imu­ni­tar în doar câte­va mi­nu­te, ast­fel încât să fa­cem față cu brio vi­ru­su­ri­lor.

Stre­sul du­ce la crește­rea ni­ve­lu­lui de cor­ti­zol, un hor­mon im­por­tant în fun­cți­o­na­rea or­ga­nis­mu­lui, dar ca­re în can­ti­ta­te prea ma­re pro­voa­că o se­rie de pro­ble­me, in­clu­siv scă­de­rea imu­ni­tății. Stu­di­i­le ara­tă că op­ti­mis­mul fa­ce sis­te­mul imu­ni­tar să fun­cți­o­ne­ze mai bine. Însă se­cre­tul unei să­nă­tăți de fi­er stă și în lu­cru­ri­le mă­run­te. Și mul­te din­tre ele pot sti­mu­la sis­te­mul imu­ni­tar în nu­mai cinci mi­nu­te.

Pe­tre­ce puțin timp în aer li­ber

Lu­mi­na adu­ce o stare de bine, iar soa­re­le te aju­tă să sin­te­ti­ze­zi vi­ta­mi­na D, extrem de im­por­tan­tă pen­tru fun­cți­o­na­rea op­ti­mă a sis­te­mu­lui imu­ni­tar. Es­te su­fi­ci­ent să-ți ex­pui fața și mâi­ni­le la soa­re, chiar în zi­le­le foar­te reci, pen­tru 5-15 mi­nu­te. În plus, lu­mi­na so­la­ră ac­ti­ve­a­ză ce­lu­le­le T, ca­re lup­tă con­tra in­fe­cți­i­lor, le fa­ce să se de­pla­se­ze mai re­pe­de și să dis­tru­gă bac­te­ri­i­le și vi­ru­su­ri­le înain­te ca ele să se înmu­lțe­as­că.

Toam­na e un mo­ment bun pen­tru întă­ri­rea imu­ni­tății

Pro­fi­tă de soa­re ca să-ți faci pli­nul de vi­ta­mi­na D

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.