Boa­la neu­ro­lo­gi­că nu e boa­lă psi­hi­că

Femeia - - SUMAR -

De­se­ori, bo­li­le neu­ro­lo­gi­ce ra­re sunt greu sau greșit diag­nos­ti­ca­te și, im­pli­cit, in­co­rect tra­ta­te. Da­că adau­gi simp­to­me­le co­vârși­toa­re, pre­cum și lip­sa de înțe­le­ge­re și de su­sți­ne­re a ce­lor din jur, ta­blo­ul e com­plet: viața ce­lor afec­tați de­vi­ne un chin. Din fe­ri­ci­re, tot ei, pa­ci­e­nții, au înce­put să strângă rându­ri­le și să-și fa­că viața mai ușoa­ră. Fă tot ce poți cu ce ai

Mias­te­nia gra­vis es­te o boa­lă cro­ni­că neu­ro­mus­cu­la­ră au­toi­mu­nă ca­re-ți poa­te tăia res­pi­rația, la pro­priu. Însă, bine ges­ti­o­na­tă, poți du­ce un trai bun și o viață ac­ti­vă.

Ali­na Sa­vu are o fir­mă de co­mu­ni­ca­re, o ac­ti­vi­ta­te ca­re i se po­tri­vește per­fect. Ara­tă sen­zați­o­nal, e ac­ti­vă și me­reu cu zâmbe­tul pe bu­ze. Nu poți să n-o re­marci și să n-o ad­miri. O știu de ani buni și m-am mi­rat când am întâlnit-o la o con­fe­ri­nță de pre­să ce avea ca su­bi­ect bo­li­le ra­re. Inițial, am cre­zut că se ocu­pă de co­mu­ni­ca­rea eveni­men­tu­lui, dar mi-a spus extrem de fi­resc că fa­ce par­te din boar­dul Aso­ciați­ei Nați­o­na­le Mias­te­nia Gra­vis Ro­mânia pen­tru că și ea are ace­as­tă boa­lă. Șoc. Ulte­ri­or, i-am aflat po­ves­tea ce­lor șa­se ani

Ali­na Sa­vu, o fe­meie a că­rei lup­tă es­te o le­cție de viață

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.