Stre­sul, alia­tul tău

Femeia - - SUMAR -

Cu toții ne plângem din cau­za „epi­de­mi­ei“de stres, atât de spe­ci­fi­că sti­lu­lui de viață mo­dern, însă prea puțini din­tre noi știu că pre­si­u­nea la ca­re sun­tem su­puși zil­nic ne poa­te fa­ce, de fapt, mai pu­ter­nici, mai dește­pți și mai fe­ri­ciți. Ia­tă cum!

Boa­la se­co­lu­lui es­te stre­sul ca­re ne co­pleșește în fi­e­ca­re zi, tre­bu­ie să re­cu­noaștem. Din cau­za lui ne îmbol­nă­vim, sun­tem iras­ci­bi­li, bom­bă­ni­tori, si­mțim că nu mai fa­cem față pro­vo­că­ri­lor zil­ni­ce și ne aflăm ade­sea pe punc­tul de a ce­da ner­vos. Prea mul­te ter­me­ne li­mi­tă, prea mul­te lu­cruri de fă­cut, încer­căm să fim pă­ri­nți buni și pre­ze­nți în viața co­pi­i­lor noștri, să fim cre­a­ti­vi și efi­ci­e­nți la lo­cul de mun­că... Și câte și mai câte! E epu­i­zant. Sau poa­te sal­va­tor! Pen­tru că exis­tă și alt mod de a pri­vi stre­sul. Da, da, chiar dia­me­tral opus! Adi­că stre­sul chiar să ne aju­te să trăim mai bine. Cum e po­si­bil așa ce­va?

Stre­sul con­tri­bu­ie la dez­vol­ta­rea crei­e­ru­lui

Ce nu te omoa­ră te fa­ce mai pu­ter­nic, se spu­ne. To­tul ți­ne de do­ză, de echi­li­bru. O can­ti­ta­te foar­te ma­re de stres ne fa­ce într­ade­văr rău, pe când scur­te pe­ri­oa­de de agi­tație și pre­si­u­ne con­tri­bu­ie la o mai bună fun­cți­o­na­re a crei­e­ru­lui. Cer­ce­tă­to­rii de la Uni­ver­si­ta­tea Ber­ke­ley (Ca­li­for­nia) au des­co­pe­rit că, du­pă ce au su­pus niște șo­ri­cei la scur­te pe­ri­oa­de de stres, s­a du­blat crește­rea nu­mă­ru­lui ce­lu­le­lor crei­e­ru­lui.

Iar expe­ri­e­nța es­te ase­mă­nă­toa­re la oa­meni.

Ne îmbu­nă­tățește me­mo­ria

Iar când crei­e­rul își mul­ti­pli­că si­nap­se­le, ni se îmbu­nă­tățește și me­mo­ria. Gândiți­vă puțin la ur­mă­toa­rea si­tuație – da­că ne amin­tim si­tuați­i­le pe­ri­cu­loa­se, le pu­tem evi­ta în vi­i­tor, iar acest lu­cru ne poa­te chiar sal­va viața. De­si­gur! Iar re­me­mo­ra­rea si­tuați­i­lor pe­ri­cu­loa­se se tra­du­ce, de fapt, în stres, nu­i așa?

Ne dă ener­gie și încre­de­re

Si­tuați­i­le pro­vo­ca­toa­re ne sti­mu­le­a­ză, ne stre­se­a­ză, fă­ră doar și poa­te. Pe unii din­tre noi îi fac chiar să lu­cre­ze mai bine. Acest gen de stres es­te be­ne­fic, ne mo­ti­ve­a­ză să gă­sim so­luții. Și asta, pen­tru că în ast­fel de si­tuații ne sunt sti­mu­la­te en­dor­fi­ne­le, ca­re ne dau o sen­zație plă­cu­tă. Nu mai vor­bim de încre­de­re.

Ne pro­te­je­a­ză de bo­li

Toa­tă lu­mea știe că stre­sul ne îmbol­nă­vește. Dar stre­sul es­te no­civ or­ga­nis­mu­lui nu­mai da­că es­te de lun­gă du­ra­tă, cro­nic. Scur­te­le pe­ri­oa­de de stres îmbu­nă­tățesc, de fapt, fun­cți­o­na­rea sis­te­mu­lui imu­ni­tar. Știați că te­a­ma pe ca­re o si­mțim înain­te de a fi înțe­pați de ac – atunci când mer­gem la me­dic pen­tru vac­ci­na­re – fa­ce ca vac­ci­nul cu pri­ci­na să fie mai efi­ci­ent?

Ne pre­gă­tește pen­tru stres

Stre­sul la­să un soi de am­pren­tă pe crei­er, ca­re ne pre­gă­tește pen­tru ges­ti­o­na­rea unei vi­i­toa­re si­tuații stre­san­te. Me­di­cii, astro­nauții, spor­ti­vii de top au învățat să per­ce­a­pă stre­sul ca pe o opor­tu­ni­ta­te, nu ca pe o po­va­ră, alt­fel și­ar ra­ta sco­pul pro­fe­si­ei.

În do­ze mari, stre­sul dău­nea­ză, în do­ze mici și ra­re, es­te be­ne­fic

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.