Hră­nește-ți co­rect ti­roi­da!

10% băr­bați și 20% fe­mei su­fe­ră de o pro­ble­mă a glan­dei ti­roi­de și pes­te 50% din ei nici mă­car nu au ha­bar.

Femeia - - SUMAR -

Te si­mți obo­si­tă deși dor­mi su­fi­ci­ent? Pă­rul ți se usu­că și se ră­rește cu fi­e­ca­re zi, iar un­ghi­i­le ți se ex­fo­lia­ză? Ți-e frig tot tim­pul? Ești de­pri­ma­tă și nu ai chef de ni­mic? Întâmpini pro­ble­me de greu­ta­te și su­feri de dis­con­fort di­ges­tiv? Da­că ți se întâmplă aces­te lu­cruri, e po­si­bil să ai pro­ble­me cu glan­da ti­roi­dă, iar fe­lul în ca­re te hră­nești poa­te con­ta mult.

Prin­ci­pa­la fun­cție a ti­roi­dei es­te de a pro­du­ce hor­moni cu rol ese­nțial de re­gla­re a prin­ci­pa­le­lor fun­cții ale or­ga­nis­mu­lui: in­ter­vin în con­su­mul de ener­gie (de un­de și even­tua­le­le pro­ble­me de greu­ta­te cor­po­ra­lă ca­re pot re­zul­ta din dis­fun­cți­i­le ti­roi­dei), re­gle­a­ză tem­pe­ra­tu­ra cor­pu­lui și bă­tăi­le ini­mii. Acți­u­nea lor afec­te­a­ză și tu­bul di­ges­tiv, sis­te­mul ner­vos și apa­ra­tul ge­ni­tal. Pro­duși din io­dul din ali­men­te, în prin­ci­pal din sa­re, hor­mo­nii ti­roi­di­eni sunt sto­cați în glan­da ti­roi­dă și sunt eli­be­rați la sem­na­lul crei­e­ru­lui, în fun­cție de ne­voi­le or­ga­nis­mu­lui. De­re­glă­ri­le apar când ni­ve­lul con­cen­trați­ei lor în sânge nu se me­nți­ne con­stant.

„Nu exis­tă ci­vi­li­zație fă­ră hor­moni ti­roi­di­eni“, spu­nea pro­fe­so­rul C. I. Par­hon. Ti­roi­da are un rol fun­da­men­tal în echi­li­brul fun­cți­o­nal al or­ga­nis­mu­lui încă

Stu­di­i­le ara­tă că sim­ple mo­di­fi­cări ale ali­men­tați­ei, com­bi­na­te cu efor­tul fi­zic mo­de­rat, pot aju­ta la re­gla­rea me­ta­bo­lis­mu­lui, cres­când ni­ve­lul de ener­gie, me­nți­nând greu­ta­tea cor­po­ra­lă op­ti­mă și pof­ta de viață.

din pe­ri­oa­da in­trau­te­ri­nă; ea in­flue­nțe­a­ză dez­vol­ta­rea crei­e­ru­lui fă­tu­lui, de­ter­mi­nând – evi­dent, în acord cu fac­to­rii ge­ne­tici –, gra­dul de in­te­li­ge­nță al co­pi­lu­lui. Ia­tă de ce să­nă­ta­tea ti­roi­dei es­te ese­nția­lă pen­tru vi­i­toa­re­le ma­me.

În ge­ne­ral, fe­mei­le sunt cu 7% mai pre­dis­pu­se de­re­glă­ri­lor ti­roi­di­e­ne de­cât băr­bații, ti­roi­da fi­ind în strânsă le­gă­tu­ră cu ni­ve­lul es­to­ge­ni­lor. O va­riație sem­ni­fi­ca­ti­vă a es­tro­ge­ni­lor atra­ge du­pă si­ne o re­a­cție iden­ti­că a hor­mo­ni­lor ti­roi­di­eni – mai ales la pu­ber­ta­te. Per­soa­ne­le pre­dis­pu­se de­ze­chi­li­bre­lor ti­roi­di­e­ne dez­vol­tă o gușă ca­re tră­de­a­ză o ti­roi­dă le­neșă; echi­li­brul hor­mo­nal se poa­te res­ta­bi­li, sub su­pra­ve­ghe­re me­di­ca­lă. La me­no­pau­ză, hor­mo­nii fe­mi­nini sunt în de­fi­cit, ce­ea ce du­ce la o îmbă­trâni­re pre­ma­tu­ră a ti­roi­dei. Con­sul­tul en­do­cri­no­lo­gic va sta­bi­li da­că sunt ne­ce­sa­re su­pli­men­te hor­mo­na­le. Nici în pe­ri­oa­da din­tre pu­ber­ta­te și me­no­pau­ză nu sunt ex­clu­se fluc­tuații ale es­tro­ge­ni­lor; nu tre­bu­ie să ig­no­răm pro­ble­me­le cu greu­ta­tea sau că­de­rea pă­ru­lui.

În ca­zul în ca­re ești diag­nos­ti­ca­tă cu o dis­fun­cție ti­roi­dia­nă, pen­tru înce­put es­te ne­ce­sar să ex­clu­zi cau­ze­le ca­re au dus la apa­riția pro­ble­mei, pre­cum to­xi­ne­le, aler­gi­i­le ali­men­ta­re sau ca­re­nțe­le nu­tri­ti­ve.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.