Cu­loa­rea bi­ne­lui

Femeia - - EDITORIAL - Cãtãli­na ca­ta­li­na.oprea@bur­da.ro

Iu­besc va­ra, cu arșița ei, cu vânti­ce­lul cald, cu soa­re­le ei ade­se­ori do­bo­râtor. Sunt o fi­i­nță so­la­ră ca­re, di­mi­neața, când ve­de ra­ze­le ju­căușe ale soa­re­lui, brusc are o stare de bine. Par­că to­tul e po­si­bil, par­că viața e mai fru­moa­să și chiar me­ri­tă trăi­tă.

Îmi plac și zi­le­le de va­ră in­dia­nă, de va­ră târzie, de toam­nă blândă, cu căl­du­ra sa mo­la­ti­că, mângâi­e­toa­re. Dar îmi plac mai ales cu­lo­ri­le de toam­nă: gal­be­nul veșted, gal­be­nul înmu­iat în por­to­ca­liu, că­ră­mi­zi­ul, ară­mi­ul îmbi­nat cu gre­na, ver­de­le ma­tur… Toa­te prin­se ca într-un ta­blou înde­lung meșteșu­git.

Viața însăși es­te pli­nă de cu­loa­re, de nua­nțe, ra­re­ori al­bă-nea­gră. Deși mu­lți din­tre noi cad de­se­ori în greșe­a­la de a ve­dea doar nua­nțe de gri. Viața alto­ra es­te um­bri­tă de soa­re­le ne­gru al me­lan­co­li­ei (a se ci­ti de­pre­sie, obo­se­a­lă ex­tre­mă, an­xi­e­ta­te, trau­mă...) și puțini sunt cei ca­re mai gă­sesc că­ra­rea că­tre lu­mi­nă. Deși ea exis­tă. To­tul înce­pe cu re­cu­noaște­rea pro­ble­mei, con­ti­nuă cu ac­cep­ta­rea si­tuați­ei și, mai apoi, cu do­ri­nța de a par­cur­ge ane­voi­o­sul drum că­tre cu­loa­re. Nu im­po­si­bil, ci doar ane­voi­os. Poa­te da­că nu ne-ar mai fi atât de ruși­ne cu si­mți­ri­le, cu trăi­ri­le, cu stă­ri­le noas­tre, da­că n-am fi atât de grab­nic ju­de­că­tori a tot și toa­te, ne-ar fi mult mai ușor tu­tu­ror. Poa­te că mul­te din­tre re­a­cți­i­le de agre­si­vi­ta­te ver­ba­lă și fi­zi­că de pe stra­dă, din fa­mi­lie, de la ser­vi­ciu sau de te miri un­de nu s-ar mai ivi ori nu ar mai avea ace­e­ași pu­te­re. Poa­te că mul­te din­tre stă­ri­le de ne­pă­sa­re, de lip­să de iniția­ti­vă sau de lip­să de im­pli­ca­re s-ar pres­chim­ba în bi­ne­le fă­cut ce­lu­i­lalt, fie el om, co­pac sau ani­mal. Bi­ne­le ace­la ca­re fa­ce bine ce­lui ca­re îl pri­mește și de­o­po­tri­vă ce­lui ca­re îl dă­ru­i­ește. Bi­ne­le ace­la zi­di­tor de su­fle­te, de mi­nți, de lu­cruri. Bi­ne­le iz­vo­rât din cu­loa­re și dă­tă­tor de cu­loa­re.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.