Fun­dația Vo­da­fo­ne Ro­mânia a lan­sat „Școa­la din no­ul proi­ect nați­o­nal va­li­ză”, ca­re in­te­gre­a­ză teh­no­lo­gia de ul­ti­mă oră în pro­ce­sul de pre­da­re

Femeia - - 30 DE ZILE -

Fun­dația Vo­da­fo­ne Ro­mânia a lan­sat „Școa­la din va­li­ză“, un nou proi­ect nați­o­nal în do­me­ni­ul edu­cați­ei, ca­re in­te­gre­a­ză teh­no­lo­gia de ul­ti­mă oră în pro­ce­sul de pre­da­re, pen­tru îmbu­nă­tăți­rea pre­ze­nței și a re­zul­ta­te­lor șco­la­re ale ele­vi­lor, pre­cum și a su­por­tu­lui di­dac­tic ofe­rit pro­fe­so­ri­lor. Proi­ec­tul fo­lo­sește un set com­plet de echi­pa­men­te IT gru­pa­te într-o va­li­ză spe­cial cre­a­tă pen­tru a per­mi­te or­ga­ni­za­rea, în doar câte­va mi­nu­te, a unei să­li de cla­să di­gi­ta­le, în ori­ce loc. Fun­dația Vo­da­fo­ne Ro­mânia in­ves­tește în no­ul proi­ect 420.000 de eu­ro, prin pro­gra­mul Con­nec­ting for Good. „Școa­la din va­li­ză“es­te de­ru­lat în par­te­ne­riat cu Fun­dația Wor­ld Vi­si­on Ro­mânia, în anul șco­lar 2018-2019, în 10 șco­li din co­mu­ni­tăți ru­ra­le de­fa­vo­ri­za­te. 5.000 de ele­vi vor be­ne­fi­cia de su­por­tul proi­ec­tu­lui. Ma­te­ria­le­le fo­lo­si­te aco­pe­ră dis­ci­pli­ne­le lim­ba ro­mână și ma­te­ma­ti­că, in­clu­se în pro­gra­mul pen­tru exa­me­nul de ad­mi­te­re la li­ceu. Co­nți­nu­tul lor are la ba­ză cur­ri­cu­la nați­o­na­lă pen­tru cla­se­le I-VIII, apro­ba­tă de Mi­nis­te­rul Edu­cați­ei Nați­o­na­le.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.