De­sig­nul la el aca­să

Femeia - - 30 DE ZILE -

În ini­ma Bu­cu­rești­u­lui, chiar aproa­pe de zo­na Uni­rii, Hu­bDe­sign es­te spați­ul de de­sign al vi­i­to­ru­lui, un loc de întâlni­re și ex­plo­ra­re, un­de de­sig­ne­rii, ar­hi­te­cții și con­su­ma­to­rii fi­na­li pot gă­si pro­du­sul sau ser­vi­ci­ul de de­sign do­rit și un­de se pot or­ga­ni­za ce­le mai fru­moa­se eveni­men­te.

și Ele­gan­tă încă­pă­toa­re

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.