Eveni­men­te de po­ves­te

Femeia - - 30 DE ZILE -

Eveni­men­te­le ce­le mai im­por­tan­te din viața ta sunt pe mâini bu­ne cu cei de la Vi­be­re Even­ts. Ei îți pun la dis­po­ziție un sa­lon de eveni­men­te di­fe­rit față de tot ce ai vă­zut până acum: mo­dern, dar ele­gant, plin de viață și cu­loa­re. Sa­lo­nul es­te ide­al pen­tru nun­tă, bo­tez, moț, tur­tă, pe­tre­ceri pen­tru co­pii, ani­ver­sări, ban­che­te, con­fe­ri­nțe, lan­sări de car­te sau cor­po­ra­te. Pen­tru echi­pa Vi­be­re Even­ts eveni­men­te­le nu mai au secrete. Ni­ci­un de­ta­liu nu ră­mâne în voia so­rții, gă­sește so­luții pen­tru ori­ce tip de ce­re­re, es­te fle­xi­bi­lă și are mul­tă ima­gi­nație. Adre­sa sa­lo­nu­lui: Șo­se­aua Vir­tuții 55, în in­cin­ta Ma­gic Pla­ce. Tel. 0752.787.787. E-mail: raz­van@twim.ro.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.