Fru­moa­sa din Pă­du­rea Ador­mi­tă

Ci­ne n-a au­zit de ma­gia ce­lor opt ore de somn? Dar ci­ne pu­ne în prac­ti­că ace­as­tă re­gu­lă cu con­sec­vență? Chiar și câte­va mi­nu­te de moțăia­lă au efect po­zi­tiv asu­pra pi­e­lii.

Femeia - - SUMAR -

Ru­ti­na de frumusețe înce­pe cu som­nul și se încheie cu cre­me­le. Însă pro­gra­mul ce­lor opt ore de odih­nă nu poa­te fi res­pec­tat întot­de­au­na. Și to­tuși som­nul și fru­mu­sețea sunt do­uă noți­uni strâns le­ga­te între ele. Da­că pro­gra­mul nu-ți per­mi­te să dor­mi ca un be­be­luș toa­tă noap­tea, asi­gu­ră-te că între ore­le 21 și 24 som­nul tău e mă­car de do­uă ore. În acest in­ter­val, pi­e­lea se re­ge­ne­re­a­ză la pu­te­re ma­xi­mă, iar odih­na îi la­să ca­le li­be­ră să-și înde­pli­neas­că pro­gra­mul cu suc­ces. Ce­le opt ore pot fi com­ple­ta­te și pes­te zi prin mici pe­ri­oa­de de moțăia­lă. N-au ace­e­ași va­loa­re, dar pi­e­lea tot va ară­ta un pic mai odih­ni­tă.

Som­nul de frumusețe es­te un tra­ta­ment

Pun­gi­le de sub ochi sunt frec­vent sem­nul că am dor­mit prea puțin. Ca să le es­tom­pe­zi, e ne­voie de ce­va mai mult de­cât cre­ma. Un gel cu apli­ca­tor me­ta­lic ca­re să re­a­li­ze­ze un mic dre­naj în ju­rul ochi­lor poa­te fi o so­luție de mo­ment. Însă cel mai bun tra­ta­ment es­te un somn pe să­tu­ra­te! Deși doar noap­tea pi­e­lea in­tră în re­vi­zii ca­pi­ta­le, som­nul de pes­te zi aju­tă și el prin re­du­ce­rea stre­su­lui. Oda­tă cu noi, și pi­e­lea se stre­se­a­ză, ne încrun­tăm când sun­tem ten­si­o­nați, ne înroșim când ne ener­văm, dar când dor­mim pi­e­lea se des­tin­de, iar en­dor­fi­ne­le se­cre­ta­te în tim­pul som­nu­lui scurt au efect și asu­pra pi­e­lii, adu­cându-i mai mul­tă stră­lu­ci­re.

Vi­se plă­cu­te

Ca pi­e­lea să se re­fa­că mai bine în tim­pul som­nu­lui, are ne­voie de puțin aju­tor, iar cre­me­le de noap­te nu sunt doar o po­ves­te de mar­ke­ting. Mul­te for­mu­le ale aces­to­ra dau un im­puls pro­du­cți­ei de co­la­gen și elas­ti­nă, ca­re în mod fi­resc sca­de oda­tă cu vârsta. Alte cre­me au și aro­me na­tu­ra­le ca­re in­duc som­nul și sti­mu­le­a­ză se­creția de en­dor­fi­ne. Noap­tea avem cinci ci­cluri di­fe­ri­te de somn, fi­e­ca­re cu o du­ra­tă de 80 de mi­nu­te. Fi­e­ca­re fa­ză joa­că un rol se­nțial în ca­li­ta­tea som­nu­lui, iar atunci când una din­tre ele es­te între­rup­tă, ca­pa­ci­ta­tea or­ga­nis­mu­lui de a se re­ge­ne­ra es­te sto­pa­tă, la rândul ei. Din acest mo­tiv atunci când dor­mim prost se ve­de pe ten. Ale­ge o cre­mă cu un par­fum plă­cut și li­niști­tor ca­re va aju­ta te­nul să de­vi­nă mai tânăr pes­te noap­te, acți­o­nând pe mai mul­te căi.

Pu­te­rea aro­me­lor

Din­tre toa­te si­mțu­ri­le, cel ofac­tiv es­te con­si­de­rat cel mai pu­ter­nic și in­fluent. Avem 10.000 de re­cep­tori, ce­ea ce ne adu­ce o in­for­mație mai acu­ra­tă de­cât cea obți­nu­tă prin gust. O aro­mă poa­te de­cla­nșa in­stan­ta­neu amin­tiri și foar­te mul­te emoții. Poți ți­ne stre­sul la dis­ta­nță și să alu­neci în lu­mea vi­se­lor mai ușor cu câte­va pi­că­turi de le­vă­nți­că, ylang-ylang sau mușețel apli­ca­te pe per­nă sau în lam­pa de aro­ma­te­ra­pie. Ce­ai­ul de roi­niță și pas­si­flo­ra te vor aju­ta să alun­gi stre­sul și să che­mi som­nul.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.