Lim­ba­jul tru­pu­lui

Îi hră­nim, ne ju­căm cu ei și îi alin­tăm, le vor­bim ca și cum ar fi ega­lii noștri. Iar ei ne răs­pund exact la fel. Câi­nii sunt fi­i­nțe ca­re co­mu­ni­că prin tot cor­pul lor. Doar că ei își fo­lo­sesc ure­chi­le, coa­da, bla­na și bo­tul pen­tru a-și ex­pri­ma in­te­nți­i­le

Femeia - - SUMAR -

De­si­gur că pot lă­tra și mârâi da­că do­resc, dar aces­te su­ne­te le fo­lo­sesc rar în dis­cuți­i­le cu se­me­nii lor și de obi­cei sunt re­zer­va­te pen­tru co­mu­ni­ca­rea cu oa­me­nii sau alte spe­cii. Pen­tru a le des­ci­fra lim­ba­jul, am stat de vor­bă cu Cris­ti­na Cso­ric, pet sit­ter și dog wal­ker.

Ca să pu­tem co­mu­ni­ca efi­ci­ent cu câi­ne­le nos­tru es­te im­por­tant să-i re­cu­noaștem anu­mi­te com­por­ta­men­te in­stinc­ti­ve moște­ni­te de la as­cen­den­tul său mai săl­ba­tic: lu­pul. Lu­pii au dez­vol­tat un lim­baj de co­mu­ni­ca­re efi­ci­ent în hai­ta lor din in­stinc­tul de su­pra­vi­ețu­i­re. Deși mul­tă vre­me se cre­dea că li­de­rul unei hai­te de lu­pi es­te cel mai bun lup­tă­tor și toți cei­la­lți i se su­bor­do­nea­ză de te­a­mă, la o ana­li­ză mai aten­tă s-a ob­ser­vat că aces­ta ar fi de fapt cel mai bun la co­mu­ni­ca­re și are un ta­lent pen­tru vână­toa­re.

Ani­ma­le­le de com­pa­nie sunt extrem de sen­si­bi­le la re­a­cți­i­le stă­pâni­lor, toc­mai de ace­ea, hai­deți să aflăm ca­re sunt ce­le mai co­mu­ne căi prin ca­re aceștia co­mu­ni­că cu noi:

PUPICI

Câi­ne­lui tău îi pla­ce să te lin­gă pe față? Nu înse­am­nă că îi pla­ce cre­ma sau af­ter­sha­ve-ul tău. De fapt, acest com­por­ta­ment es­te moște­nit din săl­bă­ti­cie, un­de lu­poai­ca își înțar­că pu­ii hră­nin­du-i cu car­ne se­mi­di­ge­ra­tă di­rect din bot. Acest gest es­te strâns le­gat de su­pra­vi­ețu­i­rea pu­i­lor și mai târziu es­te fo­lo­sit pen­tru a-și ară­ta su­pu­ne­rea față de alți mem­bri ai hai­tei. Câi­nii do­mes­tici fo­lo­sesc acest com­por­ta­ment pen­tru a-și ară­ta iu­bi­rea și su­pu­ne­rea.

INVITAȚIA LA JOA­CĂ

Când un câi­ne își ți­ne fun­dul ri­di­cat dând bu­cu­ros din coa­dă, cu par­tea din față aple­ca­tă, es­te clar că vor­bim des­pre o in­vi­tație la joa­că. Ace­as­tă ple­că­ci­u­ne ju­căușă o poa­te adre­sa fie unui alt ani­mal, fie unui om, in­te­nți­i­le lui fi­ind pri­e­te­noa­se. Acest com­por­ta­ment îl pu­tem imi­ta și noi atunci când vrem să ne ju­căm cu câi­ne­le nos­tru. Va fi extrem de încântat de fap­tul că vor­bești în lim­ba lui!

CĂSCATUL

În mul­te si­tuații, căscatul poa­te fi un semn de plic­ti­se­a­lă – la fel ca la oa­meni –, însă luând în con­si­de­ra­re con­tex­tul, un câi­ne ca­re cas­că poa­te încer­ca să-ți co­mu­ni­ce fap­tul că se află într-o si­tuație stre­san­tă (cum ar fi la ora de dre­saj) sau poa­te co­mu­ni­ca unui alt câi­ne de­zin­te­re­sul său de a in­te­ra­cți­o­na.

LĂBUȚA RI­DI­CA­TĂ

Un gest întâlnit cel mai frec­vent la câi­nii de vână­toa­re se tra­du­ce în in­te­re­sul aces­to­ra pen­tru un anu­mit lu­cru (pra­da) sau se află într-o dis­po­ziție ju­căușă și ce­re ate­nție.

URE­CHI­LE

Exis­tă o mu­lți­me de for­me și di­men­si­uni ale ure­chi­lor câi­ni­lor din di­ver­se ra­se. În ge­ne­ral, atunci când câi­ne­le es­te re­la­xat, ure­chi­le ră­mân în di­re­cția lor na­tu­ra­lă. Atunci când es­te în aler­tă, și le va ori­en­ta în sus și în di­re­cția ca­re i-a cap­tat ate­nția. Tot în ace­as­tă po­ziție vor fi și când tin­de să de­vi­nă agre­siv. Ure­chi­le pe spa­te indi­că in­te­nții pri­e­te­noa­se, însă ure­chi­le plia­te pe la­te­ra­le­le ca­pu­lui sem­na­le­a­ză fri­că sau su­bor­do­na­re.

SALUTUL

Când un câi­ne vrea să fa­că cu­noști­nță cu ci­ne­va, eti­che­ta ca­ni­nă pre­su­pu­ne să îl mi­roa­să pe străin (în zo­na dor­sa­lă) și să se la­se mi­ro­sit la rândul lui. Aces­ta es­te fe­lul lor de a sa­lu­ta, echi­va­len­tul nos­tru de a da mâna cu ci­ne­va și a se pre­zen­ta. Prin acest com­por­ta­ment află o mu­lți­me de in­for­mații des­pre ce­lă­lalt, cum ar fi: se­xul, vârsta și chiar sta­rea emoți­o­na­lă. Sfa­turi pen­tru pri­ma întâlni­re cu un câi­ne: pos­tu­ra ta ar tre­bui să fie ușor la­te­ra­lă câi­ne­lui și se re­co­man­dă să stai la ni­ve­lul lui, dar ni­ci­o­da­tă aple­cat dea­su­pra lui de­oa­re­ce asta poa­te fi con­si­de­ra­tă o ame­ni­nța­re.

MONTAREA

Montarea fa­ce par­te din joa­ca nor­ma­lă la pu­i­uți și poa­te con­ti­nua spre ma­tu­ri­ta­te tot ca o for­mă de joc de do­mi­na­re. Obi­cei­ul apa­re atât la fe­me­le, cât și la mas­cu­li fie ei ste­ri­li­zați sau nu și nu re­pre­zin­tă un gest se­xual nea­pă­rat.

ÎNCLINAREA CA­PU­LUI

Un cățe­luș ca­re își încli­nă ca­pul în stânga și dre­ap­ta ui­tându-se con­tra­riat la ti­ne es­te in­cre­di­bil de ado­ra­bil. Unii sunt de pă­re­re că înce­ar­că să iden­ti­fi­ce anu­mi­te su­ne­te, pe când alții su­ge­re­a­ză că ar încer­ca să va­dă mai bine. Nu toți câi­nii fac asta, însă cei ca­re au acest obi­cei sunt con­si­de­rați mai em­pa­tici și mai cu­ri­oși.

COA­DA

Coa­da câi­ne­lui poa­te in­di­ca o mu­lți­me de stări în fun­cție de po­ziția în ca­re se află, in­ten­si­ta­tea cu ca­re o flu­tu­ră în aer și chiar am­pli­tu­di­nea mișcă­rii aces­teia. Spre exem­plu, da­că își le­a­gă­nă coa­da cu mișcări am­ple la ni­ve­lul cor­pu­lui înse­am­nă că se află într-o stare re­la­xa­tă și pri­e­te­noa­să, pe când o coa­dă mișca­tă ra­pid, ori­en­ta­tă în sus sau ar­cu­i­tă pe spa­te, e un semn clar de ner­vo­zi­ta­te și nu aș re­co­man­da să in­te­ra­cți­o­nați cu el, ne-a spus Cris­ti­na Cso­ric.

Cris­ti­na Cso­ric, în pli­nă ac­ti­vi­ta­te

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.