Q&A frumusețe

Femeia - - SUMAR - Lu­mi­nița Tă­bă­ran be­au­ty edi­tor lu­mi­ni­ta.ta­ba­[email protected]­da.ro

Blon­de­le să plâng de pig­men­tul gal­ben, iar vi­o­le­tul es­te so­luția. Însă eu mă vop­sesc într-un șa­ten mai închis, iar la pri­ma spă­la­re de­ja se ve­de pig­men­tul roșcat. Exis­tă și pro­du­se ca­re să taie roșul?

(Va­le­ria, e-mail)

Se pa­re că nu ești sin­gu­ra ca­re se plânge de acest lu­cru din mo­ment ce exis­tă o ga­mă Fud­ge Pro­fes­si­o­nal spe­cia­lă pen­tru ace­as­tă pro­ble­mă. Cool Bru­net­te Fud­ge es­te va­rian­ta de to­ne­re pen­tru bru­ne­te și șa­te­ne ce șter­ge to­nu­ri­le de oranj și roșu din păr in­stan­ta­neu. Pă­rul vop­sit bru­net de­vi­ne mai pu­ter­nic, iar cu­loa­rea nu pă­lește și se me­nți­ne până la 30 de spă­lări. Par­fu­mul pro­du­se­lor es­te de­o­se­bit de plă­cut și pu­ter­nic și se me­nți­ne toa­tă zi­ua. Pro­du­se­le au la ba­ză o pro­tei­nă de ori­gi­ne ve­ge­ta­lă ce in­tră în in­te­ri­o­rul fi­ru­lui de păr. Preț: 75 lei fi­e­ca­re, în sa­loa­ne­le

Gett’s

Deși am fi­rul gros, pă­rul mi se încur­că groaz­nic. La fi­e­ca­re spă­la­re tre­bu­ie să pun mult bal­sam, să-l pi­ep­tăn și apoi să-l clă­tesc. Exis­tă un mo­tiv pen­tru ca­re mi se încur­că pă­rul sau așa e el și tre­bu­ie să mă obișnu­i­esc cu ide­ea?

(Iris, Târgu Mu­reș)

În ge­ne­ral, pă­rul fin se încur­că din lip­să de che­ra­ti­nă, pro­ble­mă cu ca­re es­te po­si­bil să te con­fru­nți și tu. Pen­tru a o re­zol­va, ai ne­voie de pro­du­se ca­re să in­clu­dă che­ra­ti­nă, pe ca­re pă­rul să­nă­tos o co­nți­ne în mod na­tu­ral. Ga­ma Ke­ra­tin Smooth de la Keu­ne co­nți­ne che­ra­ti­nă, dar și pro­vi­ta­mi­na B5 și împreu­nă hră­nesc, hi­dra­te­a­ză și aduc stră­lu­ci­re pă­ru­lui. Co­nți­ne și un com­plex nu­mit Quat, ca­re pro­te­je­a­ză împo­tri­va ru­pe­rii și asi­gu­ră pi­ep­tă­na­rea mai ușoa­ră chiar și a pă­ru­lui ud.

Prețuri: 62 lei șam­po­nul,

65 lei bal­sa­mul

Pen­tru că mă pre­gă­tesc de un eveni­ment de­o­se­bit, am ne­voie de un tra­ta­ment de lif­ting, dar aș vrea să fie ne­chi­rur­gi­cal și fă­ră du­re­re. Ce-mi re­co­man­dați? (Cris­ti­na, e-mail)

Re­ge­nix HIFU fa­cial și cor­po­ral uti­li­ze­a­ză o teh­ni­că no­nin­va­zi­vă ca­re înlo­cu­i­es­te lif­tin­gul chi­rur­gi­cal, acți­o­nând prin ul­tra­su­ne­te fo­cu­sa­te. Re­de­fi­nește ova­lul și vo­lu­mul feței; ri­di­că po­meții, ple­oa­pe­le su­pe­ri­oa­re și sprânce­ne­le, mo­de­le­a­ză băr­bia du­blă; re­du­ce ri­du­ri­le adânci, in­clu­siv na­zo­la­bia­le. Es­te un lif­ting in­stan­ta­neu pen­tru față, gât și zo­na de­col­teu­lui, dar și pen­tru brațe, coap­se, ab­do­men, fe­se și chiar poa­te asi­gu­ra o slă­bi­re în cen­ti­me­tri.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.