Le­cția de stil

Femeia - - SUMAR -

Eo tână­ră mă­mi­că, blog­ger, jur­na­list și pa­si­o­na­tă de modă încă din li­ceu. Anul aces­ta a par­ti­ci­pat a pa­tra oa­ră la Săp­tă­mâna Mo­dei de la Mi­la­no. Ca de fi­e­ca­re da­tă, a pur­tat doar ți­nu­te sem­na­te de de­sig­neri ro­mâni, pen­tru că își do­rește să pro­mo­ve­ze mo­da ro­mâneas­că la Fas­hi­on We­ek. Du­pă închei­e­rea ma­re­lui eveni­ment, se ți­ne cont și de tren­du­ri­le pro­pu­se de ce­le mai bine îmbră­ca­te per­soa­ne ca­re vin la pre­zen­tări și așa Cris­ti­na a ajuns anul aces­ta în pa­gi­ni­le re­vis­tei „Vo­gue” cu do­uă din­tre ți­nu­te­le pur­ta­te, sub sem­nă­tu­ra bran­du­lui Omra. DIN RITUALUL MEU DE FRUMUSEȚE nu îmi lip­sesc ni­ci­o­da­tă pro­du­se­le de de­ma­chi­e­re și o mas­că de față. Ori­cât aș fi de obo­si­tă, știu că es­te foar­te im­por­tant să nu re­nu­nț la de­ma­chi­e­rea te­nu­lui și mai ales a ochi­lor. Fo­lo­sesc de obi­cei un de­ma­chiant spe­cial pen­tru ochi, wa­ter­proof, pen­tru că mas­ca­ra es­te pro­du­sul meu must-ha­ve de ma­ke-up. Când am timp, îmi pla­ce să îmi pre­par măști în ca­să sau mă­car de do­uă ori pe săp­tă­mână fo­lo­sesc o mas­că pen­tru ex­fo­li­e­re.

Pun ma­re ac­cent pe îngri­ji­rea feței, de­oa­re­ce îmi do­resc să pre­vin îmbă­trâni­rea pre­ma­tu­ră a te­nu­lui. În plus, înde­păr­ta­rea im­pu­ri­tăți­lor adu­na­te pe față în tim­pul zi­lei es­te un pas ese­nțial pen­tru un ten cu­rat și să­nă­tos.

AM ÎNVĂȚAT CĂ ac­ce­so­ri­i­le sunt foar­te im­por­tan­te în ves­ti­men­tație. Până acum câți­va ani nu le acor­dam o im­por­ta­nță foar­te ma­re, dar în timp am re­a­li­zat că pot schim­ba to­tal as­pec­tul unei ți­nu­te. Chiar și cea mai sim­plă ți­nu­tă poa­te fi scoa­să din ano­ni­mat cu o pe­re­che de pan­to­fi co­lo­rați sau cu o ge­an­tă sta­te­ment.

De ase­me­nea, bi­ju­te­ri­i­le joa­că un rol im­por­tant în con­tu­ra­rea unei ți­nu­te de suc­ces. În acest se­zon sunt la modă co­li­e­re­le lun­gi, su­pra­pu­se, ca­re se po­tri­vesc de mi­nu­ne cu ori­ce pu­lo­ver căl­du­ros sau cu o he­lan­că sim­plă.

Cre­a­ti­vi­ta­tea unei ți­nu­te con­stă în ac­ce­so­rii de efect, ca­re tre­bu­ie ale­se cu gri­jă. Acest truc de stil m-a sal­vat de­se­ori și s-a do­ve­dit a fi câști­gă­tor.

AC­CE­SO­RI­I­LE MELE PREFERATE din acest se­zon vor fi cu si­gu­ra­nță bo­ti­ne­le. Se nu­mă­ră prin­tre ten­di­nțe­le de re­fe­ri­nță din se­zo­nul re­ce și se po­tri­vesc la o mu­lți­me de ți­nu­te, fie ca­sual, fie ele­gan­te, și, în plus, alun­gesc si­lue­ta. Mi-am cum­pă­rat re­cent o pe­re­che de bo­ti­ne ne­gre cu țin­te pe ca­re abia aștept să le port într-o mu­lți­me de com­bi­nații. Cred că toam­na ace­as­ta mă va prin­de îmbră­ca­tă în je­a­nși, ro­chii mi­di și pur­tând bo­ti­ne­le preferate.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.