Ca­ro­u­ri­le la pu­te­re

Cu un pu­ter­nic ac­cent bri­ta­nic, ca­ro­u­ri­le sunt în vo­gă în acest se­zon. Ale­ge ori­ce pi­e­să pre­feri, de la un trenci la o ro­chie sau o că­mașă, poart-o cu ar­ti­co­le uni în cu­lori ce se re­gă­sesc în ca­ro­uri și ești ga­ta de acți­u­ne.

Femeia - - SUMAR -

Accen­te wes­tern

De in­spi­rație cow­boy, că­măși­le în ca­ro­uri sunt ide­a­le pen­tru un we­e­kend la mun­te sau o întâlni­re re­la­xa­tă între pri­e­teni. Com­bi­nă-le cu je­a­nși și o pe­re­che de bo­ti­ne cu toc pen­tru un plus de fe­mi­ni­ta­te.

Că­mașă Le­vi’s, 449 lei Je­a­nși Le­vi’s, 349 lei Ja­che­tă Le­vi’s, 449 lei Ge­an­tă DKNY, 1.229 lei Bo­ti­ne Il Pas­so, 599 lei

Ți­nu­tă de zi

Pen­tru o zi pli­nă de stil și ele­ga­nță, ale­ge un pal­ton în ca­ro­uri alb cu ne­gru pe ca­re-l poți adău­ga cu ușu­ri­nță pes­te o pe­re­che de pan­ta­loni uni și un pu­lo­ver cu apli­cații sub­ti­le, cum ar fi per­le­le.

Pu­lo­ver BSB, 329 lei Pan­ta­loni BSB, 329 lei Pal­ton BSB, 517 lei

Ge­an­tă Il Pas­so, 399 lei Pan­to­fi Enzo Ber­tini, 389 lei

Cu pri­e­te­nii în oraș

Du­pă o zi încăr­ca­tă la bi­rou, re­la­xe­a­ză-te în oraș cu pri­e­te­nii. O ți­nu­tă for­ma­tă din­tr-o fus­tă sta­te­ment în ca­ro­uri, în com­bi­nație cu pi­e­se sim­ple ce la­să mo­de­lul să ia­să în evi­de­nță, es­te toc­mai po­tri­vi­tă.

Că­mașă Mo­ti­vi, 199 lei Pu­lo­ver Mo­ti­vi, 259 lei Fus­tă Mo­ti­vi, 359 lei Ciz­me Mo­ti­vi, 359 lei

În mod nor­mal, pen­tru vi­zi­o­na­rea unui spec­ta­col de te­a­tru ale­gem ți­nu­te mai ele­gan­te. Dar, da­că te duci di­rect de la bi­rou, un cos­tum în ca­ro­uri, pur­tat cu o ma­le­tă cla­si­că și o pe­re­che de ba­le­rini la ca­re poți adău­ga un co­li­er de efect, con­sti­tu­ie so­luția ide­a­lă.

Ma­le­tă H&M, 229 lei

Sa­cou Re­ser­ved, 229,99 lei Pan­ta­loni Re­ser­ved, 129,99 lei Co­li­er Par­fois, 59,90 lei

Ba­le­rini Il Pas­so, 299 lei

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.