Aret­ha, re­gi­na mu­zi­cii so­ul

A mu­rit la 76 de ani, în pli­nă ac­ti­vi­ta­te. Încă ți­nea con­cer­te, lu­cra la un al­bum. Al­bum la ca­re co­la­bo­ra cu mari ar­tiști pre­cum Ste­vie Won­der, Elton John și Li­o­nel Ri­chie.

Femeia - - SUMAR -

Aret­ha s-a năs­cut pe 25 mar­tie 1942, în Mem­phis, Ten­nes­see. Ta­tăl, C. L. Fran­klin, era pas­tor bap­tist. Din pă­ca­te, avea o re­lație mai bună cu bi­se­ri­ca de­cât cu ma­ma fe­tei, de ca­re, de alt­fel, s-a des­pă­rțit când Aret­ha avea doar șa­se ani. S-au mu­tat cu­rând în De­troit, un­de pas­to­rul a de­venit pre­di­ca­tor la bi­se­ri­ca bap­tis­tă New Bet­hel, că­pă­tând cu­rând fai­mă în toa­tă Ame­ri­ca de Nord.

Gos­pel și ca­sa de dis­curi

Pas­to­rul Fran­klin își înre­gis­tra pre­di­ci­le și cânte­ce­le din tim­pul sluj­be­lor (gos­pel) la Bat­tle Re­cor­ds, o ca­să de dis­curi cu­nos­cu- tă în oraș. Vo­cea ex­ce­pți­o­na­lă a Aret­hei – înce­pu­se să cânte în co­rul bi­se­ri­cii un­de pre­di­ca ta­tăl ei – și fap­tul că știa să cânte foar­te bine la pian i-au adus ti­ne­rei pri­mul con­tract cu o ca­să de dis­curi. Ace­e­ași Bat­tle Re­cor­ds. Aret­ha avea 14 ani și... doi co­pii.

Re­gu­li încăl­ca­te

Edu­cația crești­nă pri­mi­tă de la ta­tăl ei nu a fost su­fi­ci­en­tă – sau poa­te a fost prea stric­tă, cu re­gu­li toc­mai bu­ne pen­tru a fi încăl­ca­te –, așa că la nici 13 ani, în ur­ma unei le­gă­turi cu un co­leg de școa­lă, vi­i­toa­rea Re­gi­nă de­venea ma­mă, pen­tru că fa­mi­lia nu a ac­cep­tat sub ni­cio for­mă va­rian­ta avor­tu­lui. Băi­ețe­lul, Cla­ren­ce, a fost cres­cut din pri­me­le cli­pe de bu­ni­ca ma­mei lui. Expe­ri­e­nța nu a fost su­fi­ci­en­tă, se pa­re, pen­tru că n-a tre­cut prea mult până a ră­mas din nou gra­vi­dă. Avea așa­dar 14 ani când a dat naște­re ce­lui de-al doi­lea fiu, Edwar­ds. A fost pri­ma cum­pă­nă din viața ei: ca­ri­e­ră sau ma­mă? A ales pri­ma va­rian­tă.

Ca­ri­e­ră ful­mi­nan­tă, amo­ruri ne­fe­ri­ci­te

A lan­sat pri­mul al­bum, Son­gs of Faith, în 1956. De aco­lo a înce­put to­tul, cânte­ce ca­re au ră­mas în is­to­rie, pre­mii Gram­my (18 la nu­măr), con­cer­te și dis­curi. Aret­ha Fran­klin a fost in­clu­să în to­pul ce­lor mai buni cântă­reți ai tu­tu­ror tim­pu­ri­lor întoc­mit de re­vis­ta Rol­ling Sto­ne. Mu­zi­ca a fost viața ei, pen­tru că viața per­so­na­lă a cam scârțit. Că­să­to­ri­i­le, cam scur­te, re­lați­i­le cu co­pi­ii, des­tul de reci.

Eu cânt pen­tru cei re­a­liş­ti; oa­meni ca­re se ac­cep­tă aşa cum sunt. Aret­ha Fran­klin

Mu­zi­ca a fost viața Aret­hei Fran­klin

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.