Ri­tual de săr­bă­toa­re

Ur­me­a­ză o pe­ri­oa­dă fru­moa­să, cu mul­te pe­tre­ceri. Ai ne­voie de cei mai buni aliați pen­tru a fa­ce im­pre­sia cea mai bu­nă.

Femeia - - CONTENTS -

Pro­du­se­le cos­me­ti­ce fac de ce­le mai mul­te ori o tre­a­bă ex­ce­len­tă, însă, con­di­men­ta­te cu ce­le mai bu­ne tru­curi, de­vin ar­me im­ba­ta­bi­le pen­tru frumusețe. Iar cum ori­ce fe­meie știe cel puțin un truc, noi, din re­da­cția re­vis­tei FE­MEIA., ne-am gândit să ți le împăr­tășim pe ale noas­tre. Nu, nu te vor tran­sfor­ma pes­te noap­te în zână, dar te pot aju­ta să de­vii una din­tre ce­le mai bu­ne va­rian­te ale ta­le și to­to­da­tă să ră­mâi au­ten­ti­că, fă­ră prea mul­te ar­ti­fi­cii.

Că­tă­li­na Oprea,

re­dac­tor-șef FE­MEIA.

Sunt adep­ta unui ma­chiaj cât mai na­tu­ral, fie că e vor­ba de cel de zi, fie că e vor­ba de cel pen­tru un eveni­ment. În ge­ne­ral, ma­chia­jul meu se re­du­ce la fond de ten, tuș de ochi, mas­ca­ra și ruj, cu­loa­rea aces­tu­ia fi­ind mai in­ten­să pen­tru o pe­tre­ce­re. La ce țin însă foar­te mult es­te cu­rățe­nia te­nu­lui. În fi­e­ca­re se­a­ră și di­mi­neață, mă de­ma­chi­ez cu ri­gu­ro­zi­ta­te cu apă mi­ce­la­ră Far­mec (da, apre­ci­ez foar­te mult pro­du­se­le ro­mânești), iar di­mi­neața, o cre­mă hi­dra­tan­tă și cre­mă pen­tru con­tu­rul ochi­lor. Cred că ori­ce ma­chiaj, ori­cât de so­fis­ti­cat, stă cel mai bi­ne pe un ten cu­rat și îngri­jit. Am încer­cat di­ver­se măști de cu­răța­re a te­nu­lui, însă me­reu re­vin la ba­na­lul mă­lai. Se fre­a­că ușor te­nul cu puțin mă­lai, o da­tă pe săp­tă­mână, timp de 2-3 mi­nu­te, apoi pi­e­lea ră­mâne ne­te­dă și ca­ti­fe­la­tă.

Lu­mi­nița Tă­bă­ran,

be­au­ty edi­tor FE­MEIA.

Măști­le apli­ca­te înain­te de cul­ca­re sunt niște tra­ta­men­te ra­pi­de și șterg ur­me­le de obo­se­a­lă in­di­fe­rent de so­li­ci­tă­ri­le zilei. Am tes­tat de mai mul­te ori efec­tul lor și de fi­e­ca­re da­tă re­zul­ta­tul a fost in­cre­di­bil. Am des­co­pe­rit mas­ca Drink Up Inten­si­ve Over­ni­ght de la Ori­gins, ca­re acți­o­nea­ză în doar 10 mi­nu­te. Hi­dra­ta­re per­fec­tă și lu­mi­no­zi­ta­te re­mar­ca­bi­lă! Am mai des­co­pe­rit că ru­jul roșu îmi dă mai mult șarm în po­ze. Vă sfă­tu­i­esc să îndrăz­niți o cu­loa­re mai pu­ter­ni­că pe bu­ze. Un alt truc pen­tru a ară­ta sen­zați­o­nal la o pe­tre­ce­re es­te pri­me­rul. Me­ri­tă să in­ves­tești într-un ast­fel de pro­dus.

Chiar fa­ce di­fe­re­nța!

Ama­lia Du­lă,

Pro­mo­ti­on Ma­na­ger

Exfo­li­e­rea, hi­dra­ta­rea și măști­le fac par­te din ri­tua­lul meu de îngri­ji­re. Aplic cu con­sec­vență cre­ma de zi pe față, dar și pe gât și de­col­teu. Și cu o ast­fel de ru­ti­nă nu mai tre­bu­ie să fac ni­mic spe­cial în pre­aj­ma săr­bă­to­ri­lor. Accen­tul îl pun pe ma­chiaj, pu­nând în evi­de­nță ochii, și ape­lez la un truc pe cât de ba­nal, pe atât de efi­ci­ent: îmi con­tu­rez ple­oa­pe­le su­pe­ri­oa­re cu tuș și trag co­dița puțin în sus. În fe­lul aces­ta, ochii par mai mari, mai ri­di­cați, adu­când și un efect de lif­ting. E sim­plu pen­tru ori­ci­ne și va adău­ga ma­chia­ju­lui o no­tă spe­cia­lă, fes­ti­vă.

Mas­ca­ra Vo­lu­me to Last 24h, Miss Spor­ty, 15,50 lei Mas­că Drink Up, Ori­gins, 116 lei Bo­ur­jois Ruj Ro­u­ge Vel­vet, 38,99 lei Cre­mă-mas­că cu acid hia­lu­ro­nic, Fi­ter­man, 47,60 lei Mas­că an­ti­o­xi­dan­tă Avon, Anew, 26 lei MAC, Ruj 90 lei

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.