Să­nă­ta­tea încur­că pă­rul

Ea es­te im­por­tan­tă și se re­flec­tă in­clu­siv în fe­lul cum ara­tă pi­e­lea și pă­rul.

Femeia - - CONTENTS -

Câte din­tre noi în pre­aj­ma săr­bă­to­ri­lor nu chel­tu­i­esc o gră­ma­dă de bani pe co­lo­ra­re, tuns și coa­fat pen­tru a fi fru­moa­se? Une­ori însă, es­te im­por­tant să ve­dem și ce vrea pă­rul să ne spu­nă și să re­zol­văm cau­za, nu să tra­tăm pro­ble­ma.

Ate­nție la stres!

Când sun­tem stre­sa­te sau ner­voa­se, nici pă­rul nu es­te ma­le­a­bil. Poți mer­ge la cel mai bun stilist și tot nu va reuși să-l coa­fe­ze așa cum îți do­rești. Da­că ești re­la­xa­tă și fe­ri­ci­tă, poți să-l aran­je­zi și sin­gu­ră, pen­tru că pă­rul va fi ex­trem de coo­pe­rant. Cum si­tuații stre­san­te sunt la tot pa­sul, pu­tem învăța să di­mi­nuăm stre­sul prin res­pi­rație, me­di­tație de 3-5 mi­nu­te, aro­ma­te­ra­pie sau întâlni­rea cu oa­me­nii ca­re ne dau o sta­re de bi­ne. Pi­er­de­rea vi­ta­mi­ne­lor de slă­bi­re Cu­re­le-mi­nu­ne pă­ru­lui. Îl fac bi­ne de­loc nu și vlă­gu­i­esc. De­vi­ne se­că­tu­i­esc as­pru sau înce­pe us­cat, su­bți­re, de ale­gi un re­gim să ca­dă. Fie scă­de­re să­nă­tos, cu o slă­bi­re su­pli­men­te­zi gra­dua­lă, fie di­e­ta cu su­pli­men­te de­di­ca­te pă­ru­lui.

Sem­ne ale ti­roi­dei

Că­de­rea ma­si­vă a pă­ru­lui poa­te fi și un semn că ti­roi­da su­fe­ră. Ea re­gle­a­ză me­ta­bo­lis­mul, bă­tăi­le ini­mii, frec­vența res­pi­rați­ei, tem­pe­ra­tu­ra cor­pu­lui, men­struația și co­les­te­ro­lul. Când ti­roi­da nu fun­cți­o­nea­ză co­rect, acest de­ze­chi­li­bru hor­mo­nal poa­te du­ce la nu­me­roa­se pro­ble­me de să­nă­ta­te, din­tre ca­re una es­te pi­er­de­rea pă­ru­lui. Da­că pă­rul ca­de alar­mant, apa­re și o crește­re în greu­ta­te inex­pli­ca­bi­lă, ai stări de le­tar­gie, pro­ble­me ocu­la­re și de­pre­sie. Un șam­pon împo­tri­va că­de­rii pă­ru­lui nu re­zol­vă pro­ble­ma, dar poa­te să aju­te. E ne­ce­sar și un con­sult me­di­cal cât mai ur­gent.

Lip­să de pro­tei­ne

Mu­lți re­nu­nță la car­ne și vă­du­vesc or­ga­nis­mul de pro­tei­ne, ce­ea ce adu­ce su­fe­ri­nță mușchi­lor, sis­te­mu­lui imu­ni­tar, dar și pă­ru­lui, ca­re de­vi­ne su­bți­re, fra­gil și se ru­pe ușor. Ți s-a întâmplat să ți se încur­ce pă­rul? E tot din ace­as­tă cau­ză. Da­că te de­clari ve­ge­ta­rian, in­tro­du în ali­men­tație nuci, soia, to­fu și fa­so­le, adi­că alte sur­se de pro­tei­ne. În plus, fo­lo­sește pro­du­se de îngri­ji­re ca­re să co­nți­nă che­ra­ti­nă.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.