No­u­tăți din frumusețe

Femeia - - CONTENTS -

Wel­la a săr­bă­to­rit 25 de ani de suc­ces în Ro­mânia, în ca­drul unui eveni­ment gran­di­os des­fășu­rat în ace­as­tă toam­nă la Sa­la Po­li­va­len­tă din Bu­cu­rești. Eveni­men­tul a de­bu­tat cu fi­na­le­le nați­o­na­le ale com­pe­tiți­ei Na­ti­o­nal Trend Vi­si­on Award (NTVA), iar Con­stan­tin Ilie, Wel­la Pro­fes­si­o­nals Ro­ma­nia Le­ad Trai­ner, a fă­cut par­te din ju­ri­ul in­ter­nați­o­nal. Zi­ua a con­ti­nuat cu lan­sa­rea ten­di­nțe­lor 2019 în hair­sty­lin­gul in­ter­nați­o­nal, eveni­men­tul cul­mi­nând cu lan­sa­rea no­u­lui Koleston Per­fect no­na­ler­gic, o vop­sea de păr ca­re asi­gu­ră o co­lo­ra­re in­ten­să, cu vi­brații in­cre­di­bil de stră­lu­ci­toa­re și un păr să­nă­tos co­lo­ra­re du­pă co­lo­ra­re. Aco­pe­ră 100% fi­re­le al­be și cre­e­a­ză ace­e­ași pro­fun­zi­me a cu­lo­rii de la ră­dă­cini până la vârfuri.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.