Har­ta astra­lă a Ro­mâni­ei la dis­ta­nță de un ve­ac

O ma­re par­te din­tre astro­lo­gii ro­mâni fo­lo­sesc da­ta de 1 De­cem­brie 1918 în in­ter­pre­ta­rea eveni­men­te­lor ce ne pri­vesc în mod di­rect ca ța­ră și po­por, de­oa­re­ce atunci a luat fi­i­nță ța­ra noas­tră în for­ma ac­tua­lă.

Femeia - - CONTENTS -

Din punct de ve­de­re astro­lo­gic, Ro­mânia es­te o ța­ră de tip Săgetător (Soa­re­le es­te si­tuat în acest semn zo­dia­cal) cu Ascen­dent Vărsător. Acest fapt con­fir­mă ca­rac­te­rul jo­vial și împă­ci­u­i­tor al ro­mâni­lor, spi­ri­tul lu­dic (fac niște glu­me și jo­curi de cu­vin­te la ca­re alții nu s-au gândit vre­o­da­tă), in­clu­siv ca­pa­ci­ta­tea ra­ră de a fa­ce haz de ne­caz chiar și în ce­le mai dra­ma­ti­ce si­tuații, ui­tă re­pe­de și re­pe­tă greșe­li­le. Din­tre po­si­bi­le­le efec­te ale pre­ze­nței Soa­re­lui în Săgetător (sem­nul străi­nă­tății și al ex­pan­si­u­nii) ce­le mai vi­zi­bi­le ar fi dis­po­ni­bi­li­ta­tea ro­mâni­lor de a că­lă­tori, a munci și a trăi în străi­nă­ta­te, dar și al do­ri­nței de a in­tra în po­se­sia unei di­plo­me de stu­dii uni­ver­si­ta­re. Tot la pre­dis­po­ziți­i­le date de sem­nul Ju­pi­te­rian al Să­ge­tă­to­ru­lui in­tră plă­ce­rea ro­mâni­lor de a mânca (de­se­ori pes­te mă­su­ră), de a bea și de a cău­ta atât spe­ra­nța, cât și spri­ji­nul în re­li­gie și bi­se­ri­că.

Ascen­den­tul în astro­lo­gie in­di­că pri­ma im­pre­sie pe ca­re o fa­cem atunci când ieșim în lu­me, dar și im­pre­sia pe ca­re o avem des­pre noi. Ascen­den­tul Ro­mâni­ei în Vărsător es­te bi­ne re­flec­tat prin ex­pre­sia po­pu­la­ră „La noi, ca la ni­me­nea!“– ști­ut fi­ind că Văr­să­to­rul re­pre­zin­tă un semn al ori­gi­na­li­tății, dar și al ci­u­dățe­ni­ei: aflați în afa­ra ță­rii, ro­mânii reușesc cu greu să se coa­gu­le­ze în gru­puri.

La ni­vel ge­ne­ral, ne-am for­mat ca po­por pu­nând ma­ri­le pu­teri de la acea vre­me în fața fap­tu­lui împli­nit, am ieșit de sub dic­ta­tu­ra co­mu­nis­tă într-o altă ma­ni­e­ră de­cât ce­le­lal­te sta­te fost co­mu­nis­te, Con­sti­tuția noas­tră es­te des­tul de com­pli­cat con­ce­pu­tă. Toa­te aces­te par­ti­cu­la­ri­tăți se da­to­re­a­ză am­pren­tei sem­nu­lui din Ascen­dent (Vărsător). Noi sun­tem ța­ra în ca­re, deși nu ne pu­tem mândri cu o teh­ni­că de vârf, avem hac­ke­rii cei mai is­cu­siți, nu­me­roși spe­cia­liști în IT ca­re pleacă în străi­nă­ta­te și in­ter­net de ma­re vi­te­ză! În plus, sun­tem sin­gu­ra ța­ră de ori­gi­ne la­ti­nă cu re­li­gie orto­do­xă și că, în ci­u­da struc­tu­rii crești­ne ori­gi­na­re a po­po­ru­lui ro­mân, ce­tățe­nii sunt ga­ta să își sa­cri­fi­ce iden­ti­ta­tea

pen­tru a fi în rândul lu­mii! Re­gă­sim deci ori­gi­na­li­ta­tea, am­bi­va­le­nța, ex­cen­tri­ci­ta­tea și in­ven­ti­vi­ta­tea Văr­să­to­ru­lui.

Lu­na, ca­re în astro­lo­gie sem­ni­fi­că su­fle­tul, sen­si­bi­li­ta­tea, emoți­i­le, par­tea in­co­nști­en­tă, dar și fa­mi­lia – in­clu­siv fe­mei­le unei țări – se află în sem­nul Scor­pi­o­nu­lui. Aici avem des­tul de mul­te lu­cruri de ex­pli­cat. Ro­mânii au o ca­pa­ci­ta­te ra­ră de a îndu­ra su­fe­ri­nțe, dar și de a se vic­ti­mi­za (ve­zi ba­la­da „Mi­o­rița“). În ace­e­ași no­tă stă și ape­ti­tul po­pu­lați­ei pen­tru „ști­ri­le de la ora 5”, do­ri­nța de afla amă­nun­te pi­can­te din vi­eți­le ce­lor­la­lți și ten­di­nța ne­di­si­mu­la­tă de a-și împăr­tăși ne­fe­ri­ci­rea, ex­pri­ma­tă prin sin­tag­ma „să moa­ră și ca­pra ve­ci­nu­lui“. Iar fe­mei­le au fost greu încer­ca­te du­pă 1918.

Ace­e­ași Lu­nă în Scorpion, însă si­tua­tă în ca­sa a 10-a (cea ca­re se re­fe­ră la con­du­că­tori) a atras, înce­pând de la mo­men­tul 1 De­cem­brie 1918, con­du­că­tori cu pu­ter­ni­că la­tu­ră scor­pi­o­neas­că: Re­gi­na Ma­ria (însăși ar­ti­za­na Ma­rii Uniri) – na­ti­vă Scorpion, Ma­jes­ta­tea Sa Re­ge­le Mi­hai I – na­tiv Scorpion, Ghe­or­ghe Ghe­or­ghi­uDej – na­tiv Scorpion, Ni­co­lae Ce­aușes­cu – avea Lu­na în har­ta na­ta­lă în Scorpion, Emil Con­stan­ti­nes­cu – na­tiv Scorpion, Traian Bă­ses­cu – na­tiv Scorpion. Și e foar­te pro­ba­bil ca Ion Ili­es­cu să ai­bă Ascen­dent în Scorpion. Re­ge­le Ca­rol al II-lea, deși avea cu ța­ra o afi­ni­ta­te astro­lo­gi­că, el nu a avut un mar­caj de Scorpion: poa­te de ace­ea a ab­di­cat.

Sa­turn în Leu, aflat în sec­to­rul re­lați­i­lor di­plo­ma­ti­ce și al alia­nțe­lor, sem­ni­fi­că o aple­ca­re a ță­rii noas­tre că­tre par­te­neri pu­ter­nici și au­to­ri­tari, de su­bor­do­na­re față de nor­me­le im­pu­se din ex­te­ri­or, chiar da­că aces­tea con­tra­vin na­tu­rii po­po­ru­lui și tra­diți­i­lor.

Ju­pi­ter în Rac ală­turi de Plu­ton su­bli­nia­ză pu­te­rea cu ca­re ro­mânul nă­dăj­du­i­ește și lup­tă să se întoar­că în pa­trie, chiar și du­pă o viață pe­tre­cu­tă altun­de­va, dar și fo­rța pe ca­re o au tra­diți­i­le și obi­cei­u­ri­le asu­pra ro­mâni­lor.

Re­zu­mând: Soa­re­le si­tuat în sem­nul Să­ge­tă­to­ru­lui, împreu­nă cu Mer­cur (gândi­rea) și Ve­nus (abi­li­ta­tea de a gă­si bu­cu­ria și plă­ce­rea în viață) și No­dul Nord al Lu­nii (di­re­cția ca­re ne adu­ce dez­vol­ta­re și împli­ni­re) ne dau su­fi­ci­en­tă in­te­li­ge­nță și abi­li­ta­te de a ne adap­ta ce­lor mai im­pro­prii con­diții, de a tre­ce pes­te di­fi­cul­tăți fă­când haz de ne­caz și cu o ușoa­ră in­co­nști­e­nță spu­nându­ne: „Eh, ne­om des­cur­ca noi cum­va!“

La fel ca un om, o ța­ră poa­te avea o har­tă astra­lă

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.