No­u­tăți din bu­că­tă­rie

Femeia - - CONTENTS -

Mul­ti­plu cam­pi­on mon­dial, cam­pi­on pa­ra­lim­pic la ci­clism și preșe­din­te­le Fe­de­rați­ei Ro­mâne de Ci­clism, Eduárd No­vák es­te no­ua ima­gi­ne pen­tru bran­dul Fresh Cor­ner din ben­zi­nă­ri­i­le MOL Ro­mânia. Ofer­ta a fost gândi­tă spe­cial pen­tru se­zo­nul re­ce, in­clu­zând o va­ri­e­ta­te de bău­turi aro­ma­te, gus­tări și pre­pa­ra­te cal­de, toa­te fi­ind o ale­ge­re proas­pă­tă și să­nă­toa­să. Mai mult, până pe 15 de­cem­brie, la 5 ca­fe­le ser­vi­te, cli­en­ţii se bu­cu­ră de o ca­fea ca­dou, ofe­ri­tă de Fresh Cor­ner. Iar pen­tru că se apro­pie se­zo­nul săr­bă­to­ri­lor, MOL adu­ce trei noi sor­ti­men­te de frap­pe, cu aro­me ca­re ne amin­tesc de bu­cu­ria zi­le­lor de va­can­ţă: cu va­ni­lie, ca­ra­mel și bis­cu­i­ţi.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.